Kursa kods Soci1005

Kredītpunkti 3

Pētnieciskā darba pamati

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir veidot izpratni par zinātniski pētnieciska darba organizācijas pamatprincipiem un akadēmisku publikāciju izstrādi studiju procesā atbilstoši pētnieciskās ētikas un akadēmiskā godīguma principiem. Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar zinātniski pētnieciskā darba socioloģijā izstrādes principiem, sākot ar tēmas izvēli un temata noformulēšanu, darba galvenajām sastāvdaļām, zinātniskās valodas stilu un noslēdzot ar pabeigta studiju darba noformēšanu un rezultātu prezentēšanu. Kursa laikā studenti apgūst prasmes plānot socioloģisku pētījumu, kā arī veidot akadēmiskus tekstus atbilstoši pētnieciskās ētikas un akadēmiskā godīguma principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina zinātniska pētījuma īstenošanas gaitu, pētnieciskās ētikas principus un pētījumu veidus sociālajās zinātnēs (1. tests); zina pētījuma programmatiskās daļas elementu formulēšanas pamatprincipus (grupu darbs); pārzina zinātnisku darbu rakstīšanas un prezentēšanas pamatprincipus (2. tests); pārzina informācijas ieguves un datubāžu izmantošanas iespējas pētnieciskā darba izstrādē (pētījumu pārskats).
Prasmes. Prasme definēt pētījuma problēmu, pētījuma tematu un izstrādāt pētījuma programmu (patstāvīgais darbs, grupu darbs); prasme plānot socioloģisku pētījumu atbilstoši pētnieciskās ētikas principiem (patstāvīgais darbs); prasme rakstīt zinātnisku tekstu un veikt literatūras pārskatu, izmantojot atbilstošus informācijas avotus, ievērojot akadēmiskā godīguma principus (patstāvīgais darbs, pētījumu pārskats); spēj atbildīgi plānot laiku uzdoto darbu īstenošanai (grupu darbs, patstāvīgie darbi); prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus (pētījumu pārskata prezentācija).
Kompetence. Spēja identificēt un definēt zinātniska darba pētījuma problēmu un teorētiski pamatot tās izpēti (pētījumu pārskats); spēja plānot pētnieciska darba norisi atbilstoši profesionālās ētikas un akadēmiskā godīguma principiem (grupu darbs, patstāvīgie darbi); spēja izveidot zinātnisku pārskatu par noteiktu tematu un prezentēt pētījuma rezultātus (pētījumu pārskats un tā prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Zinātniska darba būtība. - 2 stundas
2. Pētnieciskā ētika un akadēmiskais godīgums. - 2 stundas
3. Zinātnisks pētījums un tā galvenie posmi. - 2 stundas
4. Pētījuma programma. - 1 stunda
5. Teorētiskās daļas veidošana pētnieciskā darbā. - 2 stundas
6. Pētījuma metodoloģijas apraksts zinātniskā darbā - 1 stunda
7. Pētījuma empīriskās daļas izstrāde. - 2 stundas
8. Darbs ar informācijas avotiem. - 1 stunda
9. Pētījuma rezultātu publiskošana. - 2 stundas
10. Studiju darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība. - 1 stunda

Semināra nodarbību tēmu saraksts (16 stundas)

1. Zinātniska un ikdienas izziņa. - 1 stunda
2. Akadēmiskais godīgums studiju darbos. - 1 stunda
3. Patstāvīgais darbs: Pētniecības ētikas kodeksi. - 1 stunda
4. Pētījuma dizaini un pētījumu stratēģijas. - 2 stundas
5. 1. tests: Pētījumu veidi sociālajās zinātnēs un pētnieciskās ētikas principi. - 1 stunda)
6. Grupu darbs: Pētījuma temata formulēšana un pētījuma programmas izveide. - 1 stunda
7. Literatūras pārskats un tā veidi. - 1 stundas
8. Pētījuma metodoloģijas apraksta izveide. - 1 stunda
9. Teorijas un empīrijas sasaiste zinātniskā darbā. - 1 stunda
10. Zinātniska raksta struktūra. - 1 stunda
11. Patstāvīgais darbs: Izmantotās literatūras saraksta veidošana un bibliogrāfiskās atsauces. -1 stunda
12. Pētījuma rezultātu publiskošana. - 1 stunda
13. 2. tests: Zinātnisku darbu rakstīšanas un prezentēšanas pamatprincipi. - 1 stunda
14. Pētījumu pārskats: Pārskatu par iepriekš veiktajiem pētījumiem prezentācijas. - 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par šādām tēmām un uzdevumiem: 1) Pētniecības ētikas kodeksi (patstāvīgais darbs - 10%); 2) Pētījumu veidi sociālajās zinātnēs un pētnieciskās ētikas principi (1. tests – 15%); 3) Pētījuma temata formulēšana un pētījuma programmas izveide (grupu darbs – 10%); 4) Izmantotās literatūras saraksta veidošana un bibliogrāfiskās atsauces (patstāvīgais darbs - 10%); 5) Zinātnisku darbu rakstīšanas un prezentēšanas pamatprincipi (2. tests – 15%); 6) Literatūras pārskats par iepriekš veiktiem pētījumiem (pārskats un tā prezentācija – 40%).

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, gatavošanās patstāvīgajiem darbiem un pārskata par iepriekš veiktiem pētījumiem sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo 2 patstāvīgie darbi (20%), jāveic 2 testi (30%), grupu darbs (10%), jāsagatavo literatūras pārskats par iepriekš veiktiem pētījumiem un tas jāprezentē (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Creswell, J. W. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th ed. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2014. 342 p.
2. David M., Sutton C.D. Social Research. The Basics. London: Sage Publications, 2004. 385 p.
3. Guthrie G. Basic Research Methods: An Entry to Social Science Research. New Delhi, India: Sage Publications, 2010. 222 p. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=340339&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_222
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349.lpp.
5. Lebrun J.L. Scientific Writing: A Reader and Writer’s Guide. London, Singapore: World Scientific Publishing Co, 2007. Pieejams: http://sina.sharif.edu/~hatef/files/Scientific%20Writing-%20A%20Reader%20and%20Writer%E2%80%99s%20Guide%20-%209812701443.pdf
6. Luke S. Academic Writing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2013, 132 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=816736&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C
7. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
8. Mārtinsone K., Pipere A. (zin.red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
9. Woodfield K. The Ethics of Online Research. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited (Advances in Research Ethics and Integrity), 2018. 268 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1577428&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_1

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās
vadlīnijas. Uzziņu izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 161 lpp. Pieejams: https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/9789934224324_Akademiska-godiguma-terminu-vardnica_visparejas-vadlinijas_PDF-1.pdf
2. Mack A.C. How to Write a Good Scientific Paper. Bellingham, Washington: SPIE Press, 2018. 124 p. Pieejams: https://spie.org/samples/9781510619142.pdf
3. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka, 2004. 178 lpp.
4. Toepoel V. Doing Surveys Online. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications. 2015. 280 p.
5. Wolf C., Joye D., Smith W.T., Fu Y. (Eds.). The SAGE handbook of survey methodology. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2016. 740 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Citing & Referencing: Vancouver Style. Pieejams: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf
2. Frequently Asked Questions About Sixth Edition APA Style. Pieejams: http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx
3. Harvard Referencing: Guide. Pieejams: http://www.citethisforme.com/harvard-referencing
4. Humanities and Social Sciences: Latvia. Riga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483 Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/402
5. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157 Pieejams:
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1887
6. The British Journal of Sociology Online ISSN:1468-4446 Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14684446

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”