Kursa kods Soci1004

Kredītpunkti 3

Ievads specialitātē

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums26.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) kā augstākās izglītības un zinātnes iestādi, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti (ESAF) vēsturi, struktūru un pārvaldi, iegūst priekšstatu par studiju programmas plānu, studiju metodēm, iespējām un resursiem pētniecisko darbu izstrādē. Studenti iegūst informāciju par sociologa un sabiedrības pārvaldes speciālista profesiju, tās nākotnes izaicinājumiem, profesionālās ētikas pamatprincipiem, organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas studiju programmā iegūto prasmju, zināšanu un kompetences pielietojuma iespējām praksē.
Studiju kursa apgūšanas mērķis sniegt priekšstatu un zināšanas par Latvijas Lauksaimniecības universitāti kā augstākās izglītības un zinātnes iestādi, par studiju sistēmu un formām, studentu praktiskās pieredzes uzkrāšanas iespējām un zinātnisko darbu izstrādi un noformēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par apgūstamo specialitāti, augstākās izglītības sistēmu un studiju procesa organizāciju un tā normatīvo regulējumu LLU. Izpratne par organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas zināšanu izmantošanas priekšrocībām organizāciju un sabiedrības pārvaldības jomā. Zināšanas par metodiskajām prasībām studiju darbu izpildei un noformēšanai. (Kontroldarbs, pašpārbaudes tests, grupu darbs, diskusija un forumi).
Prasmes: prot lietot bibliotēku resursus, elektroniskās datubāzes, Moodle vidi un citus informācijas avotus. Pārzina ārējos un iekšējos ar LLU un studijām saistītos dokumentus. Prot analizēt un klasificēt iegūto informāciju, organizēt studiju procesu un dažādu studiju darbu izstrādi, prezentēt studiju patstāvīgā darba rezultātus. Prot atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus. Spēj līdzdarboties grupu darbā un diskusijās (patstāvīgais darbs, prezentācija, grupas darbs, ekskursija, vieslekcija).
Kompetence: Spēj efektīvi plānot un realizēt studijas.
Pārzina un spēj argumentēt sociologa un sabiedrības pārvaldes speciālista profesijas izaicinājumus mūsdienu sabiedrībā (eseja, patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte kā augstākās izglītības un zinātnes iestāde, tās studiju sistēma un studiju formas. -1 stunda
2. Zinātniskās bibliotēkas izmantošana studiju procesā. -1 stunda
3. Moodle vides pamati un tās izmantošana LLU. - 1 stunda
4. Erasmus + mobilitātes iespējas. -1 stunda
5. Studiju darba organizācija LLU ESAF. Studiju plāns un sasniedzamie studiju rezultāti. -1stunda
6. Studiju procesa efektīva organizēšana. - 1 stunda
7. Studiju darbu veidi un to izstrādes noteikumi. - 1 stunda
8. Studiju darbu prezentāciju veidošanas pamatprincipi. - 1 stunda
9. Socioloģisko zināšanu izmantošana. - 1 stunda
10. Sociologa un sabiedrības pārvaldes vadītāja profesiju standarti. - 1 stunda
11. Sabiedriskās domas pētījumi un socioloģiskās organizācijas Latvijā. - 1 stunda
12. Sabiedrības zinātniska izpēte. - 1 stunda
13. Socioloģiskās izpētes ētiskie aspekti. -1 stunda
14. Vieslekcija par pieredzi socioloģiskās organizācijas darbībā. - 1 stunda
15. Studiju rezultātu praktiskais pielietojums programmas absolventu vērtējumā. - 1 stunda
16. Socioloģijas nākotnes izaicinājumi. - 1 stunda

Praktisko darbu saraksts (32 stundas/20 nepilna laika tālmācība)
1. LLU kā augstākās izglītības un zinātnes iestāde. Iepazīšanās ar ESAF un studiju procesā izmantojamajām telpām.- 1 stunda
2. Ekskursija uz LLU Fundamentālo bibliotēku un praktiskie darbi bibliotēkas resursu izmantošanā - 2 stundas
3. Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce” apmeklējums - pilna laika klātienes studentiem (16 stundas) un nepilna laika tālmācības studentiem. - 2stundas
4. Vieslekcija par Moodle vidi un studiju procesu e-studiju vidē. -1 stunda
5. Studiju virziena un programmas raksturojums. Studiju plāns un sasniedzamie studiju rezultāti. Studiju procesa efektīva organizēšana. Erasmus + mobilitātes iespējas.-2 stundas
6. Socioloģisko zināšanu izmantošana sabiedrības pārvaldībā. Socioloģijas rašanās, nozīme un attīstība Latvijā. Socioloģisko zināšanu izmantošana. - 2 stundas
7. Sociologa un sabiedrības pārvaldes vadītāja specialitātes raksturojums. Sociologa un sabiedrības pārvaldes vadītāja profesiju vieta profesiju klasifikatorā. Profesiju standartā norādītais sociologu un sabiedrības pārvaldes vadītāju darba saturs, zināšanas un prasmes. - 2 stundas
8. Studiju darbu izstrāde un prezentācija. Studiju darbu prezentāciju veidošanas pamatprincipi. Socioloģiskās izpētes ētiskie aspekti. - 1stunda
9. Kontroldarbs par 10.-13. tēmu. -1stunda
10. OSPS absolventu karjeras iespējas: studiju programmas rezultāti absolventu skatījumā. - 2 stundas
11. Eseja „Sociologa izaicinājumi mūsdienu sabiedrībā”. - 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite (akumulējošs vērtējums)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši nodarbībās aplūkojamajiem jautājumiem un iegūta ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido:
1) Patstāvīgais darbs, pašpārbaudes tests (15%);
2) Grupu darbs, diskusijas nodarbībās. Forumi (15%);
3) Kontroldarbs par 10.-13. Tēmu. Pašpārbaudes testi (20%);
4) Eseja (30%);
5) Ekskursija „Vecauce”, pārbaudes darbs (20%).

Obligātā literatūra

1. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2020-06/16_Studiju_nolikums.pdf
3. Latvia University of Life Sciences and Technologies Regulationof Studies [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2021-05/Study_regulation_2021_EN.pdf
4. Internal Regulations for Students of Latvia University of Life Sciences and Technologies [tiešsaiste]. Pieejams:https://www.llu.lv/sites/default/files/2020-02/19_Studentu_internel_regulation_2019_EN.pdf
5. Tisenkopfs T. (red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2010. 536 lpp.
6. Paula L., Korpa V. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra. 2010.143 lpp.
7. Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere zin. red. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
8. Lebrun J.L. Scientific Writing: A Reader and Writer’s Guide. World Scientific, 2007. 210 p. Pieejams: http://sina.sharif.edu/~hatef/files/Scientific%20Writing-%20A%20Reader%20and%20Writer%E2%80%99s%20Guide%20-%209812701443.pdf

Papildliteratūra

1. Bakalaura darba metodiskie norādījumi "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” studentiem".Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Ballantine J.H., Roberts K.A. (2009) Our social world: introduction to sociology.-2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press. 582 p.
3. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2008.160 lpp.
4. The Sage Handbook of Social Research Methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. SAGE Publications, 2008, p. 631.
5. The Blackwell encyclopedia of sociology /edited by George Ritzer. Malden, MA: Blackwell Publishing, c2007. 11 Vol. (cxxiv, 5650 p.): il. ISBN 9781405124331
6. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. papild. izd. Rīga: RaKa. 2010. 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Humanities and Social Sciences. Latvia [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejams: // http://www.llu.lv/
3. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejams:// http://www.esaf.llu.lv/
4. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/
5. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
6. International Journal of Social Research Methodology [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20
7. Latvijas sociologu ētikas kodekss [tiešsaiste]. Pieejams: http://sociologija.lv/etika-2/
8. Code of Ethics (International Sociological Association) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.isa-sociology.org/en/about-isa/code-of-ethics/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”