Kursa kods Psih6001

Kredītpunkti 3

Neirolingvālā programmēšana

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author

Ludis Pēks

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst neirolingvālās programmēšanas (NLP) rašanās vēsturi un pamatprincipus. Iepazīstas ar pamattehnikām un to izmantošanu personības attīstībā un profesionālā darbībā ( resursu noteikšana, mērķu sasniegšana, mācību vielas uztveres īpatnības, stresa situāciju pārvarēšanā u.c.).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst:
• zināšanas par NLP pamatpieņēmumiem un tehnikām;
• prot noteikt personības pasaules uztveres īpatnības un izmantot to mācību procesā;
• kompetence - spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot mācību procesā personības resursu aktivizēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Neirolingvistiskās programmēšanas ( NLP) bāzes nosacījumi un algoritmi
2 Lateralitāte un tās loma NLP
3 Uztveres modalitātes. Šķirošanas vārti. Predikāti
4 Karte un teritorija.
5 Neverbālās fizioloģiskās reakcijas.
6 Pievienošanās tehnika.
7 Kalibrēšanas tehnika.
8 Metamodelis un metaprogrammas.
9 Vēlamā mērķa formulēšana. Misija. Sekundārais labums.
10 Enkurošanas tehnika.
11 Refreimings un autfreimings.
12 Submodalitāšu stratēģija.
13 Vizuāli kinestēziskā disociācija
14 Metaforas.
15 Mācību stratēģijas un to instalēšana.
16 Mācību stratēģijas un to instalēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroles testu rezultāti – 60%, mājas darbu aizstāvēšana – 20%, noslēguma pārbaudes darbs – 20%.

Obligātā literatūra

1. Spohrer K. E. Teaching NLP in the classroom: ideas in action. London; New York: Continuum, 2007. 100 p.
2. Ķirse A. Treniņuzdevumi un tehnikas neirolingvālajā programmēšanā. Jelgava: LLU, 2006. 70 lpp.
3. Melbārde I. Kad sapņi piepildās. Neirolingvistiskā programmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 160 lpp.
4. Melbārde I. Es vienmēr zinu, ko es vēlos. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 154 lpp.

Papildliteratūra

1. Tosey P., Mathison J. Introducing Neuro-Linguistic Programming Centre for Management Learning & Development, School of Management, University of Surrey, 2006. 212 p.
2. Гинзбург М., Яковлева Е. Эриксоновский гипноз: систематический курс. Москва: Московский психолого – социальный институт, 2008. 312с.
3. Бакиров А. НЛП: люди, которые играют роли. Санкт Петербург: Питер, 2002. 192 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Review of General Psychology. [tiešsaiste]. ISSN 1089-2680 (print). ISSN 1939-1552 (online). [skatīts 31.05.2013.]. Pieejams EBSCO datubāzēs
2. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167 (print). ISSN 1939-2168 (online). [skatīts 31.05.2013.]. Pieejams EBSCO datubāzēs
3. Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership. Published By: Routledge ISSN-0966-7652 (print) ISSN: 1754-0402 (online)

Piezīmes

IIzvēles studiju kurss 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ”Profesionālās izglītības skolotājs”.