Kursa kods Psih5015

Kredītpunkti 6

Karjeras konsultēšanas teorija un metodika II

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar klienta personības izpētes metodēm un perspektīvu vērtēšanu. Apgūst karjeras konsultēšanu multikulturālā vidē, izglītības iestādēs un riska grupās. Mācās izmantot karjeras plānošanas metodes un veidot attīstības programmas. Apgūst konsultēšanas dokumentēšanu un supervīzijas nozīmi karjeras konsultanta darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par multikulturālo konsultēšanu un konsultēšanu riska grupās, klienta lietu veidošanas prasībām, konsultatīvo darbību izglītības iestādēs – 2. kontroldarbs, praktiskie un patstāvīgie darbi.
Prasmes konsultēt multikulturālā vidē un riska grupās, organizēt konsultatīvo darbību izglītības iestādēs, konsultēt dažādu vecumposmu skolēnus un studentus karjeras izvēles jautājumos; novērtēt un izprast klientu individuālās atšķirības un vēlmes; konsultēt skolotājus par karjeras izvēli izglītības satura ietvaros - praktiskie un patstāvīgie darbi.
Kompetences –projektēt atbalstu klientam viņa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm; spēja integrēt karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši organizācijas darbības specifikai, profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, vides, t.sk. situācijas kontekstam; sniegt atbalstu klientam viņa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm; izstrādāt individuālās karjeras konsultācijas programmu, to ieviest un izvērtēt mūžizglītības kontekstā, kā arī dot padomus un atbalstīt klientu lēmuma pieņemšanā; apzināties supervīzijas un pašattīstības lomu karjeras konsultanta darbā; kombinēt dažādas pieejas konsultēšanā; kritiski izvērtēt pētnieciskās darbības rezultātus - praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Klienta apzināšanās stiprināšana.
2. Karjeras konsultanta loma dažādās konsultēšanas situācijās.
3. Konsultēšanas sarunas telpa, struktūra, saturs.
4. Klienta vēsture – dzīves un karjeras situācija un tās konteksts.
5. Emocijas un jūtas karjeras konsultēšanā.
6. Darbs ar dažādiem klientiem (raudošais, nemotivētais, pasīvais, agresīvais, ar psihiskajiem traucējumiem, alkohola vai narkotiku ietekmē).
7. Karjeras konsultanta darbību veicinošie un traucējošie uzskati.
8. Klienta izzināšana karjeras izvēles situācijā.
9. Grupu karjeras konsultēšana.
10. Konsultēšana internetvidē.
11. Karjeras konsultanta dokumentācija.
12. Supervīzijas karjeras konsultanta darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% nodarbību apmeklējums, aktīva dalība nodarbībās, sekmīgi novērtēts kontroldarbs, divi patstāvīgie darbi un praktiskie uzdevumi, sekmīgi nokārtots mutiskais eksāmens (viens jautājums par konsultēšanas teorijām maģistra darbā; viens jautājums par karjeras konsultēšanas procesu).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs – izstrādāta programma vai metodiskais materiāls (10 nodarbības(pa 90 minūtēm) mērķgrupai) saistībā ar maģistra darba tematu.
2. patstāvīgais darbs – viena klienta konsultēšana (3 konsultācijas, karjeras attīstības programmas izveide un konsultēšanas teorētiskais pamatojums). Darba apjoms 25 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, praktisko darbu un divu patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma un eksāmena vērtējuma. Kontroldarbi tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēts vismaz 50% jautājumu.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Gala atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarba un divu patstāvīgo darbu atzīmēm un praktisko darbu vērtējumiem un eksāmena vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Amundsons N. Aktīvā iesaistīšanās. Esība un darbība karjeras konsultēšanā. [tiešsaiste] 4. izdevums. Rīga: VIAA, 2016. [skatīts 07.02.2019.] Pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/Amundsen_book_FINAL.pdf 2. Ertelts B. J., Šulcs V. Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: VIAA, 2008. 3. Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. G. Ratniece u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 4. Brown S.D., Lent R.W. Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work. John Wiley and Sons, Inc., 2013. 5. New perspectives on career counseling and guidance in Europe: Building careers in changing and diverse societies. V.Cohen-Scali, J. Rossier, L. Nota (Eds.). Cham: Springer International Publishing, 2018. 6. Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. K.Mārtinsone, S.Mihailova (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 7. McMahon M. Career Counselling: Constructivist Approaches. 2nd Edition. London: Routledge, 2017. 8. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: RaKa, 2018. . 9. Savicks M. Dzīves plānošanas rokasgrāmata. [tiešsaiste] Rīga: VIAA. 2017 [skatīts 07.02.2019.] Pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/M.Savicks_Dzives_planosanas_rokasgramata.pdf 10. Zunker V.G. (2012). Career Counselling: A Holistic Approach. 8th ed. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.

Papildliteratūra

1. Čehlovs M. Vidusskolēnu pašnoteikšanās humanitārie aspekti. Rīga: RaKa, 2011. 2. Korna E. Karjeras izglītība: Tukuma 2. vidusskolas pieredze. Rīga: Raka, 2011. 3. Lemešonoka I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 4. Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecībā: teorija un prakse. Rīga: Raka, 2016. 5. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga, RAKA, 2005. 6. Rogers C. Client – centred therapy. In: J.J. Kutush, A. Wolf (Eds.) Psychotherapist’s casebook. San Francisko: Jossey – Bass, 1986 7. Stillman D., & Stillman J. Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace. Harper Collins Publishers, 2017. 8. Соломин И. (2006). Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. Санкт – Петербург: Речь,

Periodika un citi informācijas avoti

1. British Journal of Guidance and Counselling 2. Journal of Career Development ISSN: 08948453 3. International Journal for Educational and Vocational Guidance ISSN: 1573-1782 (electronic version) 4. Journal of Career Assessment (JCA) eISSN: 15524590

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” 1.kursā pilna un nepilna laika studijās