Kursa kods Psih5014

Kredītpunkti 3

Karjeras konsultēšanas teorija un metodika I

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūtas karjeras konsultēšanas teorijas, karjeras konsultanta personības īpatnības, karjeras konsultēšanas procesa posmi, metodes kontakta dibināšanai ar klientu, konsultāciju veidi, klienta izpētes metodes (novērošana, intervija, kontentanalīze un citas).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozīmīgākām karjeras konsultēšanas teorijām, klienta izpētes metodēm un konsultāciju veidiem– 1. kontroldarbs, praktiskie un patstāvīgie darbi.
Prasmes kontakta veidošanā ar dažādu grupu klientiem, viņu individuālo atšķirību un vēlmju izpratnē un novērtēšanā, klienta vajadzību izpētē un izvērtēšanā un to sasaistē ar vēlmēm un iespējām - praktiskie un patstāvīgie darbi.
Kompetences – kliencentrēta attieksme konsultēšanā, spēja izstrādāt konsultēšanas metodikas un programmas, veikt to aprobāciju un izvērtēšanu, izvēlēties atbilstošus konsultāciju veidus; veikt karjeras konsultēšanas procesā iegūto datu apkopošanu un analīzi; projektēt atbalstu klientam viņa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm - praktiskie darbi, patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Holistiskā pieeja karjeras konsultēšanā.
2. Karjeras konsultēšana un psiholoģiskā konsultēšana.
3. Karjeras konsultēšanas struktūra.
4. Personību vērtējošās metodikas karjeras konsultēšanā.
5. Karjeras konsultāciju apmeklēšanas iemesli. Slēptās problēmas.
6. Karjeras grūtības un problēmas. Karjeras problēmu klasifikācija.
7. Klientu veidi.
8. Karjeras lēmumu pieņemšanas problēmas. Karjeras lēmuma pazīmes. Grūtības lēmumu pieņemšanā.
9. Karjeras izpratne mūsdienās.
10. Karjeras konsultanta darbības veidi.
11. Karjeras konsultēšanas misija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% nodarbību apmeklējums, aktīva dalība nodarbībās, sekmīgi novērtēts 1 kontroldarbs, divi patstāvīgie darbi un praktiskie uzdevumi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs – vienas konsultēšanas metodes apraksts un praktiska demonstrēšana.
2. patstāvīgais darbs – video izmantošana karjeras nodarbībās (konkrētai mērķgrupai).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, praktisko darbu un divu patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Kontroldarbi tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēts vismaz 50% jautājumu.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. Amundsons N. Aktīvā iesaistīšanās. Esība un darbība karjeras konsultēšanā. [tiešsaiste] 4. izdevums. Rīga: VIAA, 2016. [skatīts 07.02.2019.] Pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/Amundsen_book_FINAL.pdf 2. Ertelts B. J., Šulcs V. Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: VIAA, 2008. 3. Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. G. Ratniece u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 4. Brown S.D., Lent R.W. Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work. John Wiley and Sons, Inc., 2013. 5. New perspectives on career counseling and guidance in Europe: Building careers in changing and diverse societies. V.Cohen-Scali, J. Rossier, L. Nota (Eds.). Cham: Springer International Publishing, 2018. 6. Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. K.Mārtinsone, S.Mihailova (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 7. McMahon M. Career Counselling: Constructivist Approaches. 2nd Edition. London: Routledge, 2017. 8. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: RaKa, 2018. . 9. Savicks M. Dzīves plānošanas rokasgrāmata. [tiešsaiste] Rīga: VIAA. 2017 [skatīts 07.02.2019.] Pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/M.Savicks_Dzives_planosanas_rokasgramata.pdf 10. Zunker V.G. (2012). Career Counselling: A Holistic Approach. 8th ed. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.

Papildliteratūra

1. Čehlovs M. Vidusskolēnu pašnoteikšanās humanitārie aspekti. Rīga: RaKa, 2011. 2. Korna E. Karjeras izglītība: Tukuma 2. vidusskolas pieredze. Rīga: Raka, 2011. 3. Lemešonoka I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 4. Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecībā: teorija un prakse. Rīga: Raka, 2016. 5. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga, RAKA, 2005. 6. Rogers C. Client – centred therapy. In: J.J. Kutush, A. Wolf (Eds.) Psychotherapist’s casebook. San Francisko: Jossey – Bass, 1986 7. Stillman D., & Stillman J. Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace. Harper Collins Publishers, 2017. 8. Соломин И. (2006). Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. Санкт – Петербург: Речь,

Periodika un citi informācijas avoti

1. British Journal of Guidance and Counselling 2. Journal of Career Development ISSN: 08948453 3. International Journal for Educational and Vocational Guidance ISSN: 1573-1782 (electronic version) 4. Journal of Career Assessment (JCA) eISSN: 15524590

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” 1.kursā 1.semestrī pilna un nepilna laika studijās