Код курса Psih5008

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса16.11.2021

Разработчик курса

author

Baiba Briede

Учебная литературa

1. Karjeras attīstības atbalsts. Z.Anspoka, D.Apse, A.Ķirse, L.Mackēviča, I.Miķelsone, E.Oļehnoviča, I.Soika, G.Strods. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. 319 lpp.
2. Amundsons N. Aktīvā iesaistīšanās. Rīga: VIAA, 2016. 348 lpp.
3. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 135 lpp.
4. Apsalons, E. Komunikācijas kompetence: Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
5. Cavoulacos A., Minshew K. The New Rules of Work. London: Orion Spring, 2017. 328 p.
6. Gamble T.K., Gamble. Communication works. 11th ed. New York : McGraw-Hill, 2013. 512 p.
7. Dainton M., Zelley E.D. Applying Communication Theory for Professional Life. A Practical Introduction. London: Sage Publications, 2005. 250 p.
8. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija: Vissvarīgākā vadības mākslas metode. Rīga: Asja. 1999. 259 lpp.
9. Johnson D.W., Johnson F.P. Joining Together: Group Theory and Group Skills. 11th Edition. Prentice Hall, 2012.
10. Kabāne O.F. Harismas mīts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
11. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 72 lpp.
12. Ozoliņa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2012. 97 lpp.
13. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.

Дополнительная литература

1. Adler R.B., Rodman G. Understanding Human Communication. 7th edition. USA: Harcourt College Publishers, 2000. 429 p.
2. Agejevs V. Semiotika. Rīga: Jumava, 2005. 208 lpp.
3. Bohm D. On Dialogue. NY: Routledge, 2013. 144 p.
4. Byram M. Assessing Intercultural Competence in Language Teaching. Sprogforum, No. 18, Vol. 6, 2000, pp. 8-13.
5. Hantingtons S. F. Civilizāciju sadursme. Rīga: Jumava, 2012. 376 lpp.
6. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga: Elpa-2, 2000. 190 lpp.
7. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 126 lpp.
8. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 1996. 172 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Communication Models and Theories. Pieejams: http://www.praccreditation.org/secure/documents/APRSG_Comm_Models.pdf

2. Resursi mācīšanai un vadīšanai. Pieejams: https://www.metodes.lv/