Kursa kods Psih5004

Kredītpunkti 3

Pedagoģiskā saskarsme

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Irēna Katane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Saskarsme, pedagoģiskā saskarsme, komunikācija. Vēstījuma saņemšana un izklāstīšana, būtības izprašana. Vēstījuma veidošana atbilstoši situācijai, problēmu risināšana grupā vai individuāli. Saskarsme un sasniegumi studijās. Pedagoģiskā saskarsme izglītības ekoloģijas, NLP un mijdarbību analīzes skatījumā. Prezentācijas (PowerPoint u.c.).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: studenti zina un izprot pedagoģiskās saskarsmes būtību, struktūras 3 komponentus, pedagoģiskās saskarsmes teorētisko bāzi.
1.seminārs: Sociālās psiholoģijas teorijas par saskarsmi, t.sk. pedagoģisko saskarsmi. (vērtējums ballēs).
• Prasmes: studenti prot patstāvīgi izvēlēties, studēt, analizēt un izvērtēt zinātnisko literatūru (monogrāfiju, disertāciju, zinātnisko rakstu kopumu) pedagoģiskās saskarsmes jomā; prot publiski uzstāties ar sagatavoto prezentāciju.
2.seminārs. Sagatavotas prezentācijas par izlasīto zinātnisko avotu/avotiem (monogrāfiju, disertāciju, zinātnisko rakstu kopumu) pedagoģiskās saskarsmes jomā un publiska uzstāšanās. (vērtējums ballēs).
• Kompetences: studenti, balstoties uz savu kompetentumu (sociālo, pedagoģisko un psiholoģisko kompetenci), spēj kritiski analizēt un izvērtēt pedagoģiskās problēmsituācijas cēloņus, attīstības gaitu, kā arī atrast un piedāvāt alternatīvus risināšanas ceļus.
3.seminārs. Uz psiholoģijas teorijām balstītā problēmsituācijas analīze un izvērtēšana pedagoģiskajā saskarsmē (problēmsituācijas cēloņu, problēmsituācijas attīstības gaita, problēmsituācijas risināšanas ceļu piedāvājums).
Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi (summārais jeb kumulatīvais vērtējums ballēs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija un praktiskās nodarbības: temats "Pirmā tikšanās nepazīstamā grupā" (2 h).
2. Lekcijas: Pedagoģiskās saskarsmes būtība un nozīme pedagoģiskajā procesā. Saskarsmes teorētiskā bāze. Pedagoģiskās saskarsmes struktūra (3 h).
3. Lekcijas: Percepcijas jeb uztveres teorētiskā bāze. Sociālās percepcijas specifika. Uz holismu balstītā percepcija geštaltpsiholoģijas skatījumā (2 h).
4. Pirmais seminārs: Sociālās psiholoģijas teoriju autori par saskarsmi, t.sk. pedagoģisko saskarsmi (3 h).
5. Lekcijas: Komunikācija jeb saziņa (informācijas apmaiņa). Verbālā un neverbālā komunikācija. Abu komunikācijas veidu kongruence un nekongruence NLP metodikas skatījumā (3 h).
6. Publiskā runa: veiksmīgas prezentācijas priekšnoteikumi (3 h).
7. Lekcijas. Interakcija jeb mijiedarbība. Transakciju analīzes teorija (2 h)
8. Otrais seminārs. Prezentācijas par izlasīto zinātnisko avotu/avotiem (monogrāfiju, disertāciju, zinātnisko rakstu kopumu) pedagoģiskās saskarsmes jomā. Diskusijas. (4 h).
9. Lekcijas. Konfliktoloģija. Konfliktu risināšanas metodika. Kā izprast klases/izglītojamās grupas uzvedību (3 h).
10. Lekcijas: Pedagoģiskās uzvedības modeļi atkarībā no izglītojamo destruktīvās uzvedības cēloņiem un mērķiem. Mediācija pedagoģiskajā saskarsmē (3 h).
11. Trešais seminārs. Uz psiholoģijas teorijām balstītā pedagoģiskās problēmsituācijas analīze un izvērtēšana pedagoģiskajā saskarsmē (4 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visu praktisko darbu apmeklējums. Iesniegts patstāvīgais darbs. Ieskaite 1., 2. 3. vai 4. semestrī.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem tiek plānotas un vadītas lekciju un semināru nodarbības.
Studenti jau studiju kursa sākumā zina visas prasības, lai iegūtu sekmīgu vērtējumu ieskaitē.
Patstāvīgie darbi, gatavojoties semināriem:
• psiholoģijas teoriju studēšana, prezentēšana un piedalīšanās diskusijās;
• prezentācijas par zinātnisko/ajiem avotu/iem sagatavošana un publiskā runa;
• pieredzes refleksijā balstītais pedagoģiskās problēmsituācijas raksturojums, teorijās balstītā analīze un izvērtēšana, sagatavojot prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Piedalīšanās lekcijās.
2. Piedalīšanās visos semināros.
3. Padziļinātas patstāvīgas teorētiskās studijas pedagoģiskās saskarsmes jomā.
4. Izpildītas visas prasības, paveikti visi patstāvīgie darbi un iegūti visos 3 semināros sekmīgi vērtējumi.

Obligātā literatūra

1. Dubkēvičs L.. Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava, 2006. 2. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: RTA, 2017. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU, IMI, 2006. Sērija "Izglītības ekoloģija". 4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: BA „Turība", 2005. 5. Myers D.G. Social Psychology. McGraw-Hill Book Company, 2013. 6. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams: https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-runa-ar-cilveku-saskarsmes-psihologija/. 7. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-dzivo-grupa-sociala-psihologija/. 8. Stangors Ch. Social Psychology Principles, 2012. Pieejams https://2012books.lardbucket.org/pdfs/social-psychology-principles.pdf 9. Vaknin S. The Big Book of NLP Expanded. Inner Patch Publishing, 2010. 10. Андреева Г.М. Социальная психология. Москва: Издательство "Аспект Пресс", 2014.

Papildliteratūra

1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga: Birojs 2000 Plus, 2002. 203 lpp. 2. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2000. 129 lpp. 3. Briede B., L. Pēks. Pirmā tikšanās ar nepazīstamu grupu. Jelgava: LLU,1997. 42 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Psiholoģija Mums". ISSN 1691-0982. 2. Žurnāls "Psiholoģijas Pasaule". ISSN 1691-0435. 3. Žurnāls "Psiholoģija Ģimenei un Skolai". ISSN 1691-1709.

Piezīmes

Izvēle visām pilna un nepilna laika maģistra studiju programmām.