Kursa kods Psih4001

Kredītpunkti 3

Vadības psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

Kursa anotācija

Vadības psiholoģijas studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vadības psiholoģijas teorētiskajām atziņām un metodēm un to pielietojumu vadīšanas procesos, lai paaugstinātu organizācijas darbības efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par organizācijas darbības rezultātus ietekmējošo organizāciju kultūru, par psiholoģiskajiem faktoriem šajā kultūrā, par grupu procesiem un indivīda lomām tajos, par vadības stiliem un vadītāja ietekmes instrumentiem un paņēmieniem uz grupu procesiem un indivīdiem – lekcijas un praktiskās nodarbības.
Studenti iegūst prasmi novērtēt organizācijas kultūras un procesu stāvokli, patstāvīgi veikt pamata līmeņa indivīda, grupas psiholoģisko izpēti, izmantojot atbilstošas metodes, novērtēt motivācijas līmeni, konfliktus izraisošos faktorus, prasmi veikt sevis kā vadītāja rīcības pašnovērtējumu, prasmi izmantot psiholoģiskus instrumentus ietekmei uz organizācijas procesiem – lekcijas un praktiskās nodarbības.
Kompetences – izprot organizācijas darbības psiholoģiskos procesus un spēj pielietot ietekmes pasākumus to pozitīvai virzībai uz organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanu –pašnovērtējuma vērtējums, ieskaite ar atzīmi kumulatīvi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadības psiholoģija, tās ideju vēsturiskā attīstība un praktiskā nozīme (lekcijas – 1h).
2. Vadības psiholoģijas metodes (lekcija – 1h, seminārs – 1h).
3. Organizācijas darbību ietekmējošie faktori. Organizācijas modeļi (lekcija – 1h, seminārs – 1h).
4. Organizācijas kultūra, tās galvenie elementi. Organizācijas kultūra kā vadītāja ietekmes objekts (lekcija – 1h, praktiskā nodarbība – 1h).
5. Grupas dinamika. Grupas procesu modelēšana (lekcija – 1h, praktiskie darbi – 1h).
6. Personība kā vadības procesa objekts un subjekts. Uzvedības stilu tests (lekcija – 1h, praktiskie darbi – 1h).
7. Psiholoģiskā elastība (lekcijas – 1h, praktiskie darbi 1h).
8. Starppersonu komunikāciju ietekmējošie faktori (lekcija – 1h, praktiskie darbi – 1h).
9. Transakcijas starppersonu komunikācijā (seminārs – 1h).
10. Cilvēku ietekmēšanas formas. Pārliecināšana, tās specifika (lekcija – 2h, praktiskie darbi - 1h)
11. Cilvēkus un grupas motivējoši faktori. Motivācijas metodes organizācijās (lekcijas – 1h, praktiskie darbi - 2h).
12. Konflikti organizācijā: cēloņi, norise, risināšana. (lekcija – 1h, praktiskie darbi – 2h).
13. Organizācijas reprezentācija ārējā komunikācijā (lekcija – 2, praktiskie darbi – 1h).
14. Līderības faktori. Vadīšanas kompetenču pašnovērtējums (lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- visu kursa praktisko darbu izpilde (iespējama arī attālināti; īpatsvars – 30% no kopējā vērtējuma);
- sekmīgi nokārtots kontroldarbs; (20% no kopējā vērtējuma);
- aktīva dalība seminārā (20% no kopējā vērtējuma);
- iesniegta un pozitīvi novērtēta vadīšanas kompetenču pašnovērtējuma eseja (30% no kopējā vērtējuma).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- gatavošanas kontroldarbam par organizācijas efektivitāti ietekmējošajiem psiholoģiskajiem faktoriem, kuram nepieciešamās zināšanas studējošais iegūst no lekcijām, un konspektējot atbilstošos literatūras avotus;
- videolekcijas un praktisko nodarbību informācijas apguve semināra nodarbībām par vadības psiholoģijas metodēm un saziņas transakcijām;
- mājas darbu izpilde, lai sagatavotos praktiskajām nodarbībām par uzvedības stilu noteikšanu, motivācijas metodēm un konfliktu cēloņiem;
- kursa laikā iegūto zināšanu un prasmju apkopojoša analīze, lai sagatavotos vadības psiholoģijas kompetenču pašnovērtējuma esejas rakstīšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums veidojas no kumulatīva atsevišķu vērtējumu īpatsvara summas (100%):
- visu kursa praktisko darbu izpilde - 30%;
- sekmīgi (vismaz 4 balles) nokārtots kontroldarbs - 20%;
- dalības seminārā novatējums; – 20 %;
- iesniegta un pozitīvi novērtēta (vismaz 4 balles) vadīšanas kompetenču pašnovērtējuma eseja - 30%
Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Semināru un patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma apguves līmenim: vidējs – augsts – ļoti augsts.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar problēmu izpratni un to risinājumiem organizācijas vidē.

Obligātā literatūra

Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne, 2011. 215 lpp.
Šarmers K.O. U teorija. Vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 448 lpp.
Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.

Papildliteratūra

Adizess I.K. Prasmīga pārmaiņu vadība. Ievads organizāciju terapijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 336 lpp.
Bariss V. Lietišķā publiskā runa. Jelgava, 2008. 57 lpp.
Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 124 lpp
Schein E. Organizational culture and leaderschip. Sanfrancisko, 2004. 437 p.
Dyer W.G., Dyer W.G.Jr., Jeffrey H.D. Team building: proven strategies for improving team performance. San Francisco, CA: Wiley: [Jossey-Bass], 2007. 240 p

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Managerial Psychology. ISSN: 0268-3946
International Journal of Marketing&Business communication. ISSN: 2277-484X
Managing a Project Team - Free eBook in PDF Format.
[Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlpm-team.htm

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF bakalaura programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna un nepilna laika studijās, akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” 2. līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās, “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība ”pilna un nepilna laika studijās.