Kursa kods Psih3006

Kredītpunkti 3

Inženierpsiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Anna Bičkovska

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iegūt zināšanas par galveno inženierpsiholoģijas problemātiku, darba psiholoģijas un ergonomikas īpatnībām. Tiek apskatītas profesionālās darbības psiholoģiskais aspekts un tiek raksturota indivīda profesionālā un personiskā pašnoteikšanās. Tiek raksturotas un apskatītas īpatnības strādājot nepārtrauktā tehnoloģijas attīstības vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – izprot ar inženierpsiholoģiju saistīto terminoloģiju, jomas galvenās problēmas un specifiku. Spēj raksturot profesionālās identitātes veidošanas un attīstības pamatprincipus. Tiks novērtēts pēc individuālā profesionālās identitātes attīstības plāna iesniegšanas.
2. Prasmes - analizēt darba procesu un saturu, izmantojot teorētiskās zināšanas reflektēt par izvēlēto profesiju; spēt atšķirt pirmās pazīmes, kas liecina par problēmām profesionālās identitātes veidošanā un attīstībā un atbilstoši reaģēt uz tām. Tiek novērtēts, prezentējot individuālo attīstības plānu un iesniedzot eseju.

3. Kompetences – spēj izvērtēt sevi un savu profesionālo identitāti ar mērķi nodrošināt sev atbilstošu profesionālo attīstību; spēj veikt preventīvas darbības, lai mazinātu profesijas negatīvo ietekmi uz indivīda psihi ar mērķi veicināt harmoniskās personības attīstības procesu. Tiek novērtēts, prezentējot individuālo attīstības plānu un iesniedzot eseju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vēsturisks ieskats inženierpsiholoģijā – pamatterminu un galveno pētījumu jautājumu apskats. 4h
2. Indivīda kā darba subjekta attīstība – jēdziens darba subjekts, profesionālās izziņas un individualitātes attīstība un priekšnosacījumi attīstībai. 4h
3. Profesionalitātes psiholoģija – attīstība un vērtējumi. Jēdzieni – kompetence, kvalifikācija, karjera, darbība. Profesionālās pieredzes psihosemantika. 4h
4. Individuālās darbība stils un saderība ar paredzamo nodarbinātību – karjeras konsultēšanas nozīme karjeras izvēlē un nodarbinātības piemeklēšana atbilstoši individuālām īpatnībām savas jomas ietvaros. 4h
5. Individuāls profesionālās attīstības plāns – ko iekļaut, kā īstenot, kā noteikt sasniedzamus mērķus. 4h
6. Profesionālās attīstības krīzes – kā pārvarēt. Profesionālās attīstības krīžu preventīvie pasākumi. 4h
7. Emocijas un motivācija nodarbinātībā – jēdzieni, stimuls, motivācija, vajadzības, profesionālās intereses. Kā sasniegt augstāko iespējamo apmierinātības līmenī darbā? 4h

8. Inženierpsiholoģija un darba drošība – nelaimes gadījumi, tehniskās katastrofas, informācijas noplūdumi. Indivīda loma šajos procesos – kā sevi pasargāt un pārdzīvot notikušo. 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošs vērtējums, ko veido studējošā aktīva piedalīšanās vismaz 75% lekciju un praktisko nodarbību (30%), savlaicīga patstāvīgo praktisko darbu izpilde un iesniegšana (60%) un aizstāvēšana (10%). Ja studējošais apmeklējis mazāk nekā 75% lekciju un praktisko nodarbību, sekmīga studiju kursa apguves vērtējuma saņemšanai sesijas laikā jākārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Individuālā profesionālā attīstības plāna izveide un prezentācija. Iesniegts rakstisks plāns ar mērķi, uzdevumiem (ar termiņiem) un to sasniegšanas plānu. Auditorijā plāna prezentācija. Diskusija.
2. Prezentācija – mana ergonomiski pareizā darba vieta. Ergonomiski pareizās darba vietas apraksts ar zīmējumu (shēmu).

3. Eseja – “Nodarbinātības motivācija”. Darba rakstiskā iesniegšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visu iesniegto darbu akumulējošs vērtējums 10 baļļu sistēmā:
- Izveidots individuāls attīstības plāns un to aizstāvēšana auditorijā. Atzīme par paveikto darbu 10 baļļu sistēmā.
- Prezentācijā auditorijā – mana ergonomiski pareizā darba vietā un iesniegts ergonomiski pareizās darba vietas apraksts ar zīmējumu (shēmu). Atzīme par paveikto darbu 10 baļļu sistēmā.
- Iesniegta eseja “Nodarbinātības motivācija”. Atzīme par paveikto darbu 10 baļļu sistēmā.
- Apmeklētas vismaz 75% lekciju.

Gadījumā, ja students ir apmeklējis mazāk par 75% lekciju ir jākārto rakstisks eksāmens par studiju kurā apgūto materiālu.

Obligātā literatūra

1. Schultz D; Schultz E. Psychology and work today. New Jersey: Pearson, 2010.
2. Benjamin L. T. A brief history of modern psychology. Haboken: Wiley, 2007. 105 p. .
3. Engineering psychology and human performance. C.D. Wickens ... [et al.]. 4th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson, 2013. 518 p.

4. Schultz D. P., Schultz S. E. Psychology and work today: an introduction to industrial and organizational psychology. 10th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. 384 p.

Papildliteratūra

1. Wickens C.D., Lee J.D., Liu Y., Gorden Becker S.E. An Introduction to Human Factors Engineering, 2nd Edition. Prentice Hall, 2003.

2. Shorrock S., Williams C. Human Factors and Ergonomics in Practice: Improving System Performance and Human Well-Being in the Real World. 1st Edition. Boca Raton: CRC Press, 2015.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Stanton N. Engineering Psychology: Another Science of Common Sense?. The Psychologist, Vol. 9 (7), 1996, p.300–303. [online] [02.07.2019.]. Available at: https://www.katiandgraham.com/eng_psy.htm
2. Licht D, Polzella D., Boff K.. Human factors, ergonomics, and human factors engineering: An analysis of deinitions. [online] [02.07.2019.]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/267719453

3. Journal of Engineering Psychology. [online] [02.07.2019.]. Available at: https://www.worldcat.org/title/journal-of-engineering-psychology/oclc/1607948/editions?referer=di&editionsView=true

Piezīmes

Obligātās izvēles studiju kurss TF otrā līmeņa akadēmiskā bakalaura studiju programmā Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas. 1. kursa 1. semestris.