Kursa kods Psih2037

Kredītpunkti 3

Sociālā psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par galvenajām sociālās psiholoģijas kategorijām, gūst prasmes sociālās psiholoģijas zināšanas pielietot praktisku uzdevumu risināšanā. Pētot produktu dizainera sociālpsiholoģisko portretu, studenti izvērtē savas priekšrocības un trūkumus izvēlētajā darbības jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj raksturot sociālās psiholoģijas pamatjēdzienus un pētīšanas metodes - kontroldarbs
2. Izprot veiksmīgas profesionālās darbības pamatā esošās sociālās uzvedības likumsakarības – 1.mājas darbs
3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, pētīt un izvērtēt sociālo uzvedību – 3., 4. un 5. mājas darbs

4. Spēj, veicot izvēlētajai profesijai atbilstošu pētījumu sociālajā psiholoģijā, patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un prezentēt informāciju – 1. un 2. mājas darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Psiholoģija kā zinātne Psiholoģijas loma komercdarbībā.
2. Sociālās psiholoģijas pamatjēdzieni un pētīšanas metodes – 3h
Kontroldarbs: sociālās psiholoģijas pamatjēdzieni un pētīšanas metodes
3. Attieksmes jēdziens sociālajā psiholoģijā. Attieksmju noteikšana – 2h
4. Attieksmju loma sociālās uzvedības motivācijā. Attieksmju veidošanās un noturība – 2h
5. Sociālā percepcija. Citas personas uztvere, pirmais iespaids, atribūcija, sociālie spriedumi.
6. Stereotipi un aizspriedumi– 2h
7. Sociālā ietekme. Konformitāte, piekrišana, pakļaušanās – 2 h
8. "Es" sociālajā psiholoģijā. Es-shēmu, pašvērtējuma, pašefektivitātes, kontroles lokusa un pretenziju līmeņa nozīme profesionālajā saskarsmē – 2 h
9. Verbālā un neverbālā komunikācija – 2h
10. Emocionālā inteliģence klientcentrētā saskarsmē – 2 h
11. Agresija un asociāla uzvedība – 2h
12. Starppersonu konflikti– 2h
13. Uzvedība konflikta situācijā. Konfliktu risināšana – 2h
14. Sociālās grupas. Normas, lomas, līderība, komunikācija grupās, grupu saliedētība – 2h
15. Procesi mazajās grupās. Sociālā fasilitācija, sociālā slinkošana, deindividualizācija grupā – 2h
16. Produktu dizainera sociālpsiholoģiskais portrets – 3 h
1.mājas darba prezentācija.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus.
Kontroldarbam un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Produktu dizainera sociālpsiholoģiskais raksturojums (mājas darbs jāprezentē studentu grupā kursa noslēgumā un jāiesniedz elektroniski pirms prezentēšanas)
2.mājas darbs. Attieksmju izpēte un izvērtēšana (apjoms līdz 4 lpp, iesniedz elektroniski)
3.mājas darbs. Atribūcijas kļūdu pašpieredzes izvērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)
4.mājas darbs. Emocionālās inteliģences pašnovērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)
5.mājas darbs. Konflikta pārvarēšanas stilu pašizpēte. (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mājas darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar mājas darbā vai kontroldarbā noteikto vērtēšanas kārtību.
Katrs mājas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur 10 ir maksimālais iespējamais, bet 4 ir zemākais sekmīgais vērtējums.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā 1. mājas darba vērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm, vidējo aritmētisko.

Obligātā literatūra

1. Psiholoģija. 2: Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Zin. red. un autores: K. Mārtinsone, A. Miltuze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
2. Dickerson P. Social Psychology: Traditional And Critical Perspectives. Harlow; New York: Pearson Education, 2012. 468 p.

Papildliteratūra

1. Kassin M.L. Social Psychology. Belmont, CA: Cengage Wadsworth, 2011. 613 p.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra, klimats un radošums. Rīga: RAKA, 2019. 150 lpp.
3. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 216 lpp.
4. Reņģe V. Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 116 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa Psiholoģija. Pieejams: http://www.biznesapsihologija.lv/
2. Social Psychology Network. Pieejams: https://www.socialpsychology.org/
3. Simply Psychology: Study Guides for Psychology Students. Pieejams: https://www.simplypsychology.org/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”