Kursa kods Psih2036

Kredītpunkti 3

Saskarsmes psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Iveta Kokle-Narbuta

Dr. paed.

author pasn.

Aleksandra Jerkunkova

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sekmēt studentu izpratnes veidošanos par saskarsmi un tās psiholoģiskajiem aspektiem un pilnveidot saskarsmes kompetenci profesionālās darbības kontekstā.
Studiju kursa uzdevumi ir sniegt zināšanas par vispārīgām saskarsmes likumsakarībām, attīstīt saskarsmes problēmsituāciju analīzes prasmes un pilnveidot efektīvas komunikācijas prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: prot raksturot saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzienus, saskarsmes procesu, raksturot pozitīvu saskarsmi ar klientu un partneriem; sniegt piemērus par saskarsmes teorētiskiem aspektiem;
• Prasmes: spēj izmantot zināšanas patstāvīgajos un praktiskajos darbos par saskarsmes procesu; veidot pozitīvu saskarsmi ar klientiem un partneriem; uzstāties auditorijas priekšā un veidot prezentācijas; analizēt konfliktus, saskarsmes barjeras un saskarsmes stilus; izprast neverbālo komunikāciju.
• Kompetence: spēj izvērtēt un izmantot saskarsmes prasmes ikdienas situācijās, profesionālajā darbībā un personīgajā attīstībā; sadarboties ar partneriem un klientiem; izvēlēties optimālu problēmas risinājumu un pieņemt lēmumus.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1 Ieskats saskarsmes psiholoģijā: priekšmets un tā lietderīgums. - 2 h
2 Konflikti, personība un konfliktu risināšanas metodes. - 2 h
3 Verbālās saskarsme: iepazīšanās, pirmais iespaids. - 2 h
4 Komunikācijas modelis, komunikācijas barjeru analīze. - 2 h
5 Interakcija, komunikācija un saskarsmes stili. - 2 h
6 Interakcija, komunikācija un saskarsmes stili. - 2 h
7. Komunikācija organizācijā: tīklošanās, semantiskie un neverbālie kodi. - 2 h
8 Profesionālā komunikācija digitālajā laikmetā. - 2 h
9 Problēmsituāciju analīze grupā. - 2 h
10 Imidžs: noteicošais lietišķajā saskarsmē. - 2 h
11 Imidžs: noteicošais lietišķajā saskarsmē. - 2 h
12 Uzstāšanās māksla auditorijas priekšā. - 2 h
13. Efektīvu prezentāciju veidošana. - 2 h
14 Uzstāšanās (prezentācija) ar sagatavotu runu auditorijas priekšā. - 2 h
15 Uzstāšanās (prezentācija) ar sagatavotu runu auditorijas priekšā. - 2 h
16 Atgriezeniskā saite un refleksija. - 2 h

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienē, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite (tests) ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Akumulējošs vērtējums, ko veido studējošā piedalīšanās vismaz 75% lekciju un semināru, aktīva un sekmīga uzstāšanās semināros (20%), pētnieciskā darba izpilde un aizstāvēšana (20%), patstāvīgo praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana (60%).
Visiem mājas darbiem jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts un prezentēts darbs “Konfliktu risināšanas metodes”.
2. Izstrādāts un prezentēts darbs “Neverbālās sazināšanās specifika”.
3. Izstrādāts un prezentēts darbs “Etiķetes veidi”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskajos darbos tiks vērtēta spēja atlasīt informāciju par saskarsmi, spēja analizēt un izvērtēt, izdarīt savus secinājumus un tos pamatot. Diskusijās tiks vērtēts izklāstītā materiāla saturs un spēja diskutēt un argumentēt savu viedokli.
Ieskaite tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.
Akumulējošs vērtējums, ko veido studējošā piedalīšanās vismaz 75% lekciju un semināru, aktīva un sekmīga uzstāšanās semināros (20%), patstāvīgo praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana (80%).

Obligātā literatūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. Rīga: RaKa, 2010. 205 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006. 125 lpp.
3. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 208 lpp.
4. Thompson N. Effective communication: a guide for the people professions. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 272 p.
5. Psiholoģija. 1. grāmata: Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 358 lpp.
6. Psiholoģija. 2. grāmata: Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
8. Psiholoģija. 3. grāmata: Lietišķās jomas. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC. 166 lpp.
9. Jansone I. Cilvēka attīstība un dzīves cikli. Rīga: LU Sociālo zinātņu fakultāte, 2009. 112 lpp.

Papildliteratūra

1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 123 lpp.
2. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 341 lpp.
3. Seiler W. J. Communication: making connections. Allyn & Bacon, 2011. 512 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association (APA) Print ISSN: 0022-3514. Online ISSN 1939 - 1293
2. Psiholoģija Mums ISBN 978 - 9984 - 14 - 435: starpnozaru žurnāls. Rīga : Juristu Ģilde, 2003- . ISSN 1691-0982
3. Psiholoģijas Pasaule ISBN 978 - 9984 - 9616 - 2 -1. Rīga: Daro Cēsis, 2003- ISSN 1691-0435.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Ģeoinformātika un tālizpēte” un “Zemes ierīcība un mērniecība“ pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās.