Kursa kods Psih2035

Kredītpunkti 3

Inženierpsiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Aleksandra Jerkunkova

Mg. ed.

Aizstātais kurss

Psih4003 [GPSI4003] Inženierpsiholoģija

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir pilnveidot zināšanas par inženierpsiholoģijas vēsturi, galvenajiem teorētiskajiem modeļiem, pētījumu virzieniem, kā arī par informācijas mijiedarbību starp darba darītāju un tehniku, izzināt līdzekļus un metodes profesionālajā adaptācijā, izprast cilvēka psihofizioloģisko raksturojumu, iemācīties un izskatīt ergonomikas pamatus darbā. Studenti izzina psihoemocionālas slodzes daudzveidību darbā un operatora lēmuma pieņemšanas procesu. Kursa ietvaros studenti attīsta prasmes diskutēt un pamatot savu viedokli, radoši domāt un meklēt inovatīvus problēmu risinājumus. Darbojoties grupā, situāciju un problēmu analizēšanā tiek sekmēta studentu prasme pašiem saskatīt, formulēt, vērtēt un rast piemērotākos risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par inženierpsiholoģijas sistēmām un to izmantošanu darbā, darba tehnoloģisko īpašību uzlabošanu. Pārzina psiholoģijas virzienus, pētījuma metodes, uzdevumus, vēsturi - 1. kontroldarbs. Pārzina inženierzinātnes un inženierpsiholoģijas atšķirības, galvenos virzienus, vēsturi - 2. kontroldarbs. Pārzina ergonomikas vēsturi, pielietošanu darbā, būtību - praktiskais darbs/grupu darbs, prezentācijas.
Prasmes - analizēt, izveidot sistēmas cilvēks-tehnika (mašīna) aprakstu – mājas darbs.

Kompetences - inženierpsiholoģijas praktiskajā pielietojumā jaunu mašīnu projektēšanā - seminārs. Studenti spēj atrast nepieciešamo informāciju, pamatot savu viedokli, attīsta prezentācijas prasmes - praktiskais darbs/grupu darbs, prezentācijas veidošana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Iepazīšanās, sevis prezentēšana. 2h
2. Ievads studijās/inženierpsiholoģijā. Psiholoģijas vēsture un virzieni. 1h
1. praktiskais darbs/grupu darbs prezentācijas veidošana un informācijas atrašanas prasmes. 1h
1. kontroldarbs Ievads psiholoģijā, mērķi, uzdevumi. 1h
3. Inženierzinātnes vēsture. 1h
4. Inženierpsiholoģija. Vadības sistēmas. 2h
2. kontroldarbs - Inženierzinātnes un inženierpsiholoģijas vēsture, uzdevumi, galvenie virzieni. 1h
5. Ergonomikas vēsture un būtība. 1h
2. praktiskais darbs/grupu darbs prezentācijas veidošana un prezentēšana par ergonomikas attīstību, būtību. Diskusija par ergonomikas ievērošanu un neievērošana darba vietā. 1h
6. Sistēmas un to izmantošana darbā. 2h
7. Darba tehnoloģisko īpašību uzlabošana. 2h
8. Sistēma cilvēks-tehnika (mašīna) apraksts. 2h
Patstāvīgais darbs izveidot jebkuras studenta izvēles sistēmas cilvēks tehnika aprakstu. 1h
9. Cilvēka loma sistēmas darbībā. Signāli. 2h
10. Metožu klasifikācija un to pielietošana inženierpsiholoģijā. 2h
11. Uztvere, tās īpatnības. 1h
12. Uzmanība, tās īpašības. 1h
13. Operatora funkcionālo stāvokļu noteikšana. Funkcionālo stāvokļu izmaiņas fāzes. 2h
14. Operatora posmi: informācija apstrāde un lēmumu pieņemšana. 2h
15. Slodze darbā. 2h
16. Seminārs: Inženierpsiholoģijas praktiskais pielietojums jaunu mašīnu projektēšanā. 2h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Sekmīgi nokārtoti patstāvīgie darbi un praktiskie darbi.
• Sekmīgi izpildīti mājas un pārbaudes uzdevumi.
• Noslēdzošā kontrole – ieskaite ar atzīmi.

• Aktīva piedalīšanās semināros un diskusijās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs: Patstāvīgais darbs - izveidot jebkuras (pēc studenta izvēles) sistēmas "cilvēks-tehnika" aprakstu (apjoms līdz 4 lpp., iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums (100% sistēma) par semestra laikā paveikto:
1. Kontroldarbi - 20%;
2. Mājas darbs - 30%;
3. Noslēdzoša kontrole (ieskaite) – 50%.
Visi darbi jāizpilda, jāiesniedz un jāprezentē paredzētajā laikā.

Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. Rīga: RaKa, 2010. 205 lpp.
2. Inovatīva domāšana. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 203 lpp. “Harvard Business Review on” grāmatu sērija.
3. Kroemer K., Kroemer H., Kroemer-Elbert K. Engineering Physiology: Bases of Human Factors Engineering/Ergonomics. Berlin: Springer, 2010. 350 p.

4. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīgā, 2008. 190 lpp.

Papildliteratūra

1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
2. Cтрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. Mосква: Академия, 2005. 360 c.

3. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Безопасность труда на предприятиях строительных материалов, изделий и конструкций. Mосква: Академия, 2011. 368 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Applied Experimental and Engineering Psychology. ISSN 0891-0685. Pieejams: http://www.apa.org/about/division/div21.aspx

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lietišķā enerģētika” un bakalaura programmas „Lauksaimniecības inženierzinātne” pilna un nepilna laika studijās.