Kursa kods Psih1014

Kredītpunkti 3

Organizāciju psiholoģija un vadībzinības

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā ir integrētas Organizāciju psiholoģijas un vadībzinību teorētiskas un praktiskas nostādnes par dažādiem organizācijas darbības un vadīšanas principiem un pilnveides iespējām, kā arī par starppersonu attiecībām organizācijā. Kursā tiek analizēta vadītāja loma vadības procesos, grupu un komandu veidošanas psiholoģiskie aspekti, komunikācija organizācijā, darbinieku motivācija organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Spēj izskaidrot organizācijas psiholoģijas un vadīšanas pamatjēdzienus, raksturot organizācijas vadīšanas funkcijas un principus; identificēt organizāciju ietekmējošos faktorus, definēt efektīvu komunikāciju organizācijā, raksturot konfliktus un to risināšanas taktikas, interpretēt komandas veidošanas principus – 1., 2., 3., 4. kontroldarbs.
•Spēj: analizēt un izvērtēt ārpus un iekšpus organizācijas notiekošos procesus un lēmumu pieņemšanas scenārijus atbilstoši situācijas izmaiņām. Prot strādāt komandā/grupā un individuāli. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu – praktiskie darbi, semināri.

•Kompetence – demonstrē spēju izmantot zināšanas organizācijas darbības dažādu situāciju izvērtēšanā, problēmu risināšanā, lēmumu pieņemšanā, organizācijas attīstības scenāriju prognozēšanā - patstāvīgie mājas dar

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organizācijas jēdziens, struktūra, tipi; organizācijas funkcionēšanas likumsakarības. 2h
2 Organizācijas iekšējā un ārējā vide. SVID analīze. 2h
3 Vadībzinību, menedžmenta būtība. Vadīšanas process. 2h
4 Vadīšanas procesa struktūra un funkcijas. 2h
1.Kontroldarbs.
5 Vadītāji, menedžeri. Vadītāju tipu raksturojums. 2h
6 Līderība. Līderības teorijas. Autoritāte, tās veidi. 2h
7 Indivīds organizācijā. Indivīdu tipu psiholoģiskie raksturojumi. 2h
8 Psiholoģiskais klimats organizācijā un tā optimizēšana. 2h
2.Kontroldarbs.
9 Komunikācija organizācijā. Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes mehānismi. 2h
10 Konflikti organizācijā un to risināšanas taktikas un stratēģijas. 2h
11 Problēmas būtība, tipi. Risināšanas process. 2h
12 Lēmums, tipi. Racionālais lēmuma pieņemšanas process. Lēmuma pieņemšana mūsdienās. 2h
3.Kontroldarbs.
13 Organizācija kā grupa. Grupu tipi. Grupu raksturojošie psiholoģiskie procesi un sociālās parādības. 2h
14 Komanda, efektīvas komandas veidošana. 2h
15 Motivēšanas, stimulēšanas būtība. To nozīme vadīšanas procesā. 2h
16 Organizāciju kultūra, to veidojošie elementi. Organizāciju kultūras pilnveidošana. 2h
4.Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Kumulatīvs vērtējums par semestra darbu.

Kumulatīvo vērtējumu par semestra darbu veido:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Dalība semināros un veikti praktiskie darbi nodarbību laikā - testi un situāciju analīze, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Nokārtoti 4 kontroldarbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Prezentēti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi sagatavoti un prezentēti patstāvīgie darbi:
• Kādas organizācijas SVID analīze.
• Kādas organizācijas kultūras raksturojums.
• Novērotās situācijas analīze, lai parādītu padziļinātu izpratni par vadības situāciju norisi, vadītāja darbības īpatnībām un sadarbību ar padotajiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme ir 10 ballu sistēmā.

Vērtēšanas kritēriji:
1. Izpratne par organizāciju psiholoģijas un vadībzinību teorētiskajām un praktiskajām nostādnēm.
2. Spēja diskutēt un argumentēt savu viedokli.
3. Prezentācijas prasmes.
4. Sava darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp.
2. Jex S.M., Britt T.W. Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach. Wiley, 2008. 648 p.
3. Praude V. Menedžments. Rīga: Burtene, 2012. 1.grāmata: 496 lpp.; 2.grāmata: 306 lpp.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Harward Business Review. 10 Must Reads on Leadership. Harward: Business Review Press, 2011. 284 p.
3. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite. 2006-. ISSN 1691-3183. Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: DB Hub. 2005-2018 ISSN 1407-2041 Pieejams: http://www.db.lv/
3. Journal of Organizational Behavior. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0894-3796. ISSN (electronic): 1099-1379. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/job.2283
4. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2018. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde".