Kursa kods PolZ5010

Kredītpunkti 6

Publiskais un nevalstiskais sektors

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePārvalde un administrācija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

PolZ5009, Sabiedrības pārvalde

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļina maģistrantu izpratni par publisko un nevalstisko sektoru, to funkcionēšanas mehānismiem, īpašu uzmanību pievēršot publiskā un nevalstiskā sektora organizāciju izpētes aktualitātēm un attīstības ilgtspējai. Kursā tiek apskatīta pašvaldību un NVO organizācija Latvijā un pasaulē, analizēta pašvaldību un NVO loma demokrātiskas sabiedrības politiskajā sistēmā. Studiju kurss paaugstina studējošo kompetenci analizēt dažādu organizāciju situāciju un izstrādāt risinājumus.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – padziļināt maģistrantu izpratni par publisko un nevalstisko sektoru, to funkcionēšanas mehānismiem un ilgtspēju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izpratne par pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendencēm, pašvaldību kā servisa organizācijas būtību, pilsoniskas sabiedrības būtību un tās izpausmēm sabiedrībā, pašvaldību un NVO darbības principiem, funkcijām un vadīšanu – kontroldarbs, patstāvīgie darbi, eksāmens.
Profesionālās prasmes: spēj modelēt lēmumu pieņemšanas procesu domes sēdē, izstrādāt alternatīvas un tās argumentēti prezentēt, spēj izvērtēt situāciju un sociālās pārmaiņas nevalstiskajā sektorā Latvijā, prot saskatīt kopsakarības pilsoniskās sabiedrības un globālā kontekstā – praktiskie darbi (situācijas analīze), patstāvīgais darbs.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot un izpildīt uzdotos uzdevumus, demonstrē savstarpējas mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
Kompetence: spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un dinamiskas problēmas un izaicinājumus pašvaldību un NVO darbībā, prot pielietot iegūtās zināšanas, socioloģijas un publiskās pārvaldes teorijas un metodes, analizējot pašvaldību un NVO attīstību, spēj izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai, darbības uzlabošanai – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Publiskā, nevalstiskā un privātā sektora vispārīgs raksturojums. Publiskā un nevalstiskā sektora normatīvais regulējums (2 stundas)
2. Pašvaldības jēdziens un būtība (1 stunda)
3. Pašvaldības teorijas (2 stundas)
4. Pašvaldību kompetence (2 stundas)
5. Pašvaldību organizatoriskās struktūras analīze (2 stundas)
6. Pašvaldības kā servisa organizācijas. Vienas pieturas aģentūras. Efektivitātes principa īstenošana pašvaldībās (1 stunda)
7. Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldību darbā (1 stunda)
8. Publiskā, nevalstiskā un privātā sektora partnerība (1 stunda)
9. Nevalstiska organizācija kā pilsoniskās sabiedrības izpausme (2 stundas)
10. Nevalstisku organizāciju klasifikācija, īpašības (2 stundas)
11. Sociālo teoriju lietojums nevalstisko organizāciju izpētē (2 stundas)
12. NVO kā sociālo inovāciju ieviesējas (2 stundas)
13. Nevalstisko organizāciju finansējuma avoti (2 stundas)
14. Aktualitātes publiskā un nevalstiskā sektora izpētē (1 stunda)
15. Publiskā un nevalstiskā sektora ilgtspēja (1 stunda)

Praktisko darbu saturs:
1. Valsts varas dalīšana un pašvaldību vieta tajā (1 stunda).
2. Pašvaldību pamata teorijas un doktrīnas (1 stunda).
3. Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā (2 stundas).
4. Lēmumu pieņemšana pašvaldībā – situācijas analīze (2 stundas).
5. Vienas pieturas aģentūras – labās prakses piemēri: prezentācijas (2 stundas).
6. Informācijas pieejamība pašvaldību mājaslapās (2 stundas).
7. Ētika pašvaldību darbā. Ētikas kodeksi (1 stunda).
8. Kontroldarbs: Pašvaldību attīstība, organizācija un darbība (1 stunda).
9. NVO loma lēmumu pieņemšanā pašvaldībā un valsts līmenī, literatūras analīze un diskusija (2 stundas).
10. Neformālas pilsoniskas sabiedrības piemēra analīze, patstāvīgā darba prezentācija (2 stundas).
11. Jaunu pārvaldes formu ieviešanas potenciāla novērtējums, World Cafe metode (2 stundas).

12. Ilgtspējīgas pārvaldības aspekti, NVO attīstības scenāriji, diskusija (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un prezentētiem 2 patstāvīgajiem darbiem, jāraksta 1 kontroldarbs. Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens. Visiem praktiskajiem darbiem jābūt izpildītiem.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt izstrādātiem un prezentētiem 2 patstāvīgajiem darbiem, jāraksta 1 kontroldarbs. Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma rakstisks eksāmens – 40%, divi patstāvīgie darbi – 40%, kontroldarbs – 20%.

Obligātā literatūra

1. Gortner H.F., Nichols K.L., Ball C. Organization theory: a public and nonprofit perspective: 3rd edition. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2007. 436 p.
2. Anheier H.K., List R.A. A dictionary of civil society, philanthrophy and the non-profit sector. London: Routledge, 2005. 306 p. Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=94350&site=ehost-live
3. Lewis D. Management of non-governmental development organizations: an introduction. London: Routledge, 2005. 242 p. http://m.promod.com.np/wp-content/uploads/2019/01/management_of_non_governmental_development_organizations__an_introduction__.pdf
4. Lewis D., Kanji N. Non-Governmental Organisations and Development. London: Routledge, 2009. 239 p.
5. The nonprofit sector: a research handbook. W.W. Powell, R. Steinberg (eds.). 2nd ed. New Haven; London: Yale University Press, 2006. 659 p.
Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=192287&site=ehost-live
6. Cambridge handbook of culture, organizations, and work. R.S. Bhagat, R.M. Steers (eds.). New York: Cambridge University Press, 2009. 537 p. Grāmata pieejama datubāzē EBSCO ebook collection LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS lietotājkontu http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=284335&site=ehost-live
7. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 512 lpp.
8. Vaidere I. u.c. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 296 lpp.
9. Vanags E, Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.

10. Vanags E., Vilka I. Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 225 lpp.

Papildliteratūra

1. Kolb B.M. Marketing research for non-profit, community and creative organizations: how to improve your product, find customers and effectively promote your message. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. 276 p.
2. McNabb D.E. Research methods in public administration and nonprofit management : quantitative and qualitative approaches. 2nd ed. New York: M.E.Sharpe, 2008. 458 p.
3. Rags Z. Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas policijas akadēmija, 2000. 306 lpp.
4. Assigning competences and functions to local self- government in four EU member states: A comparative review. Madrid: UNED, 2005. 48 p. Pieejama: http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/40987105.pdf.

5. Local authority competences in Europe. Europen Commitee on Local and Regional Democracy, 2007. 146p. Pieejams: https://rm.coe.int/1680746fbb

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Pilsoniskās alianses iknedēļas elektroniskais ziņu izdevums "Nesēdi tumsā". Pieejams: www.nvo.lv
2. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Pieejams: http://nvs.sagepub.com/
3. Voluntas: Official Journal of International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Pieejams: https://www.springer.com/journal/11266
4. Iknedēļas elektroniskais Latvijas Pašvaldību savienības izdevums. Pieejams: https://www.lps.lv/lv/infologs/infologs/
5. Administration and Society. ISSN: 0095 - 3997. Pieejams: http://aas.sagepub.com/

6. International Review of Administrative Sciences. ISSN: 0033 – 3352. Pieejams: http://ras.sagepub.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”