Kursa kods PolZ5009

Kredītpunkti 4.50

Sabiedrības pārvalde

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePārvalde un administrācija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

author

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

Aizstātais kurss

PolZM001 [GPOLM001] Sabiedrības pārvalde

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar sabiedrības pārvaldes teoriju un praksi mūsdienās. Tiek apskatīta Latvijas un ārvalstu pieredze pārvaldes aktuālo problēmu risināšanā un inovācijās. Tematu izklāsts tiek papildināts ar atbilstošu jaunāko publikāciju, normatīvo aktu, kā arī ar pārvaldes socioloģisko aspektu analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss
sniedz zināšanas par:
o publiskā pārvaldes pamatjēdzieniem un konceptuālajiem modeļiem (pārbaudes darbi, praktiskais darbs) ;
o sabiedrības pārvaldes praksi un reformām Latvijā un ārvalstīs (pārbaudes darbi);
o publisku organizāciju darbības un vadības specifiku un menedžmenta inovācijām; (pārbaudes darbs, patstāvīgais darbs) ;

veido prasmes:
o analizēt publiskās pārvaldes aktuālās problēmas (pārbaudes darbi, praktiskie darbi, diskusijas) ;
o izmantot pārvaldes teorētiskās atziņas lietišķo socioloģisko pētījumu veikšanā (pārbaudes darbi, praktiskais darbs) ;
o iekļaut sabiedrības jomu socioloģiskajā analīzē publisko politiku aspektus (praktiskie darbi, diskusijas) ;
o novērtēt vadības lēmumu efektivitāti, kas pamatojas sabiedrības pārvaldes darbības sistēmiskā izpratnē (praktiskie darbi, diskusijas).

attīsta kompetenci
o veikt socioloģiskos pētījumus sabiedrības pārvaldes jomā, bet pārvaldes lēmumu pieņemšanā kā resursu izmantot socioloģisko analīzi un jaunākās menedžmenta atziņas (pārbaudes darbi, praktiskie darbi, diskusijas, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju temati (32 h):
1. Sabiedrības pārvaldes konceptualizācija: pamatjēdzieni un teorētiskās pieejas (4 h).
2. Latvijas sabiedrības pārvaldes institucionālā uzbūves pamatprincipi (4h).
3. Publiskās pārvaldes pamatprocesi (4h).
4. Vērtību sistēmas un sabiedrības vērtīborientācijas kā publiskās pārvaldes faktors (2h).
5. Publiskās pārvaldes modeļi: salīdzinošā publiskā pārvalde (4 h).
6. Sabiedrības pārvaldes kā sistēmas modernizācijas prakse Latvijā un ārvalstīs (4 h).
7. Tendences, kas ietekmējušas mūsdienu menedžmentu (4h).
8. Menedžmenta aktuālās tendences un to ietekme uz sabiedrības pārvaldi (4h).
9. Jaunākās atziņas personāla organizēšanā (2h).
Praktisko darbu/semināru temati (16 h, - katrs 1h) :
1. Publiskās pārvaldes definīciju analīze.
2. Latvijas sabiedrības pārvaldes institucionālā struktūra. E. Levita teksta analīze.
3. Latvijas sabiedrības vērtīborientācijas (pētījumu analīze publiskās pārvaldes kontekstā).
4. Sabiedrības pārvaldes sistēmu padomju laika Latvijā (īsie studentu referāti).
5. Publisko organizāciju specifika. Situācijas analīze.
6. M.Vēbera, R. Mihelsa, M. Krozjē, H. Saimona, K. Marksa, G. Pītersa birokrātijas koncepciju salīdzinoša analīze.
7. Postbirokrātiskās pārvaldes idejiskais pamatojums (V. Niskanens, A. Gors u.c.)
8. Ētikas dilemmas publiskajā pārvaldē (gadījumu analīze)
9. Publiskās pārvaldes pētījumu un politikas dokumentu prezentācijas.
10. Publiskās pārvaldes pētījumu un politikas dokumentu prezentācijas.
11. Vadītāja darba specifika publiskās pārvaldes institūcijās (situācijas analīze).
12. Menedžmenta tendences valsts un pašvaldību sektorā. Situāciju analīzes. Diskusija.
13. Kreatīvā menedžmenta iespējas publiskajā sektorā. Situāciju analīzes. Diskusija.
14. Talantu vadība Latvijā: teorētiskais un reālais. Situāciju analīze. Diskusija.
15. Menedžmenta jaunāko atziņu iekļaušana atsevišķu menedžmenta funkciju īstenošanā. Lomu spēles. Diskusija.
16. Publiskās pārvaldes reformu labākās prakses analīze ārzemēs (pētījumu un dokumentu prezentācijas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens – 10 punkti
Pārbaudes darbi tiem paredzētajā laikā – 4 punkti
Patstāvīgais darbs „Organizācijas analīze” semestrī un iesniegšana norādītajā laikā – 4 punkti.
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 2 punkti.
Vērtējumā 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs „Organizācijas analīze” Apjoms 8-10 lpp, iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām.

Obligātā literatūra

1. Bariss V. Publiskā administrācija. Jelgava: LLU, 2009.Ir LLU FB
2. Berkley G, Rouse J. The Craft of Public Administration. New York: McGraw-Hill, 2009.
3. Organizations Theory and the Public Sector.T. Christensen, and others. London and New York: Routledge, 2007.
4. Creative Industries.Hartley J. (Ed.). Oxford: Blackwell Publishing, 2005. 436 p.
5. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. - 496 lpp. Ir LLU FB
6. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. - 305 lpp. Ir LLU FB.
7. The Public Administration Theory Primer. Ed. by H. George Frederickson, Kevin B. Smith, Christopher W. Larimer, Michael J. Licar. Routledge. 2018. 322 p Pieejams: https://doi.org/10.4324/9780429494369
8. The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Ed. By Ongaro E. • van Thiel S. Palgrave Macmillan. 2018. 1268 p. Pieejams: https://sycamoreresourcecentre.com/admin/img/file.uploads/document_2103271149361616834976.pdf
9. Christensen T., Laægreid P., Roness G.P., Røvik K.A. (2007). Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth. London and NewYork: Routledge, 191 p. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATION%20THEORY%20Organization%20Theory%20for%20the%20Public%20Sector%20Instrument,%20culture%20and%20myth%20%20(2007.pdf
10. Peters Guy B. (2001). ThePolitics of Bureaucracy. 5th ed. London and NewYork: Routledge, 388 p. Pieejams:
https://www.academia.edu/9967032/The_Politics_of_Bureaucracy_Fifth_edition

Papildliteratūra

1. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma. Salīdzinošā analīze. Rīga, - ĪUMVRLS, 2000. Ir LLU FB
2. Lēmumu pieņemšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2007. - 194 lpp. . „Harvard Business Review on” grāmatu sērija. Ir LLU FB.
3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga BAT, 2005.- 295 lpp. Ir LLU FB
4. Pūķis M. Pašu valdība. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010.- 433.lpp. Ir LLUFB.
5. Politikas veidošanas rokasgrāmata. Pārresoru koordinācijas centrs. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf

6. Faludi A. (ed). European Spatial Research and Planning. Lincoln Institute of Land Policy, 2008, ISBN 978-1-55844-177-4. Pieejams: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/european-spatial-research-and-planning-chp.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/
2. Public Administration Review [tiešsaiste],Online ISSN:1540-6210,
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406210
3. Attīstības plānošanas sistēmas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas maģistra studiju programmas obligātajos studiju kursos.