Kursa kods PolZ5008

Kredītpunkti 3

Eiropas Savienības fondi

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareStarptautiskā politika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt maģistrantus ar padziļinātām zināšanām par teorētisko un institucionālo Eiropas Savienības (ES) fondu ietvaru, raksturot ES reģionālo un kohēzijas politiku, tās mērķus un uzdevumus, attīstības periodus. Studenti apgūs ES fondu vadības principus un tiesisko regulējumu. Lekcijās studenti tiek iepazīstināti ar ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesu Latvijā. Praktiskajās nodarbībās studenti apgūst prasmes novērtēt ES fondus kā nozaru politikas instrumentus un izprast ES fondu apguves institucionalizāciju Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


Zināšanas. Pārzina un izprot teorētisko un institucionālo ES fondu ietvaru, ES fondu vadības principus un tiesisko regulējumu; pārzina un izprot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesus.

Prasmes. Prasme pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas aktuālu Eiropas Savienības publisko politiku izvērtēšanai, raksturot programmu un fondu sasaisti ar ES daudzgadu finanšu shēmu, prasme raksturot nacionālo ES fondu ietvaru, izprot ES fondu apguves institucionalizāciju un nosacījumus.

Kompetence. Spēja identificēt un definēt atbilstošā ES fonda piemērotību projektos, spēj sadarboties un izstrādāt secinājumus un priekšlikumus par ES fondu un projektu procesu organizāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Eiropas Savienības politika, kompetenču robežas. (1 stunda)
2. ES daudzgadu finanšu ietvars un tā ietekme uz ES fondiem.
3. ES Reģionālās politikas būtība un vēsturiskā attīstība. (1 stunda)
4. ES Kohēzijas politikas mērķi un uzdevumi. (1 stunda)
5. ES struktūrfondu ieviešanas institucionālais ietvars Latvijā. (1 stunda)
6. Eiropas Reģionālais attīstības fonds un tā darbības programmas. (1 stunda)
7. Eiropas Sociālā fonda mērķi un uzdevumi. (1 stunda)
8. Eiropas teritoriālā sadarbība. (1 stunda)
9. ES Izglītības, pilsoniskās līdzdalības un kultūras programmas. (1 stunda)
10. ES politikas un fondu attīstības nākotnes izaicinājumi. (2 stundas)

Praktisko darbu/semināru temati:

1. ES daudzgadu finanšu ietvars un tā ietekme uz ES fondiem. (2 stundas).
2. Lisabonas līguma ietekme uz ES Kohēzijas politiku. (1 stundas).
3. ES programmas un fondi, prioritārie virzieni, būtība un veidi. (1 stundas), 1.patstāvīgais darbs.
4. ES fondu plānošana, ieviešana un uzraudzība Latvijā. (2 stundas).
5. ES fondu izvērtēšana, tās nozīme. (1 stundas).
6. ES fondu plānošanas periodi, to raksturojums. (2 stundas), ieskaite.
7. ES fondu administrēšanas sistēma un digitalizācija (2 stundas).
8. ES fondu izvērtēšana un komunikācijas vadība projektos. (1 stunda)

2. patstāvīgais darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par tēmām: 1) izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs par projekta piemēru, analizējot viena ES fonda piemērotību (1.patstāvīgais darbs – 30%), 2) Izstrādāts un iesniegts viena ES fonda izvērtējums (2. patstāvīgais darbs – 30%), 3) ieskaite par teorētisko un institucionālo ES fondu ietvaru, ES fondu vadības principiem un tiesisko regulējumu; ES fondu plānošanu, ieviešanu un uzraudzības procesus (ieskaite – 40%).

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izpildīti patstāvīgie un praktiskie darbi, patstāvīgi veikta izpēte un nokārtota ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrantiem jānokārto un jāizstrādā: 1. patstāvīgais darbs (30%), 2. patstāvīgais darbs (30%), ieskaite (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Genschel P., Jachtenfuchs M. (2013) Beyond the Regulatory Polity?: The European Integration of Core State Powers. Oxford: Oxford University Press, 288p. Pieejams: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjcyMTI5X19BTg2?sid=8cfccdb4-427e-44f1-9e35-62c669d8a26c@redis&vid=10&format=EB&rid=4
2. Borchardt K.D. The ABC of European Union law. European Commission. Luxembourg: Publications Office. 2018, p.140 p. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/NA0716024ENN.en%20(1).pdf
3. Dadomo C., Quénivet N. (2020) European Union Law. Third edition. Saltfor: Hall & Stott, p.512. Pieejams: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjYyMzM4Nl9fQU41?sid=8cfccdb4-427e-44f1-9e35-62c669d8a26c@redis&vid=8&format=EB&rid=9
4. Raagmaa G., Stead D. Impacts of European Territorial Policies in the Baltic States. London; New York: Routledge, 2015. 160 p. Pieejams: https://books.google.lv/books?id=RGxQDwAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=4.+Raagmaa+G.,+Stead+D.+Impacts+of+European+Territorial+Policies+in+the+Baltic+States&source=bl&ots=-iVuL6bwyU&sig=ACfU3U1utRHBQgtk_IbWIgXBryEoZTajdQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwim-ebHlff0AhVqSPEDHcVRAgcQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=4.%20Raagmaa%20G.%2C%20Stead%20D.%20Impacts%20of%20European%20Territorial%20Policies%20in%20the%20Baltic%20States&f=false
5. Piattoni S., Polverari L. Handbook on Cohesion Policy in the EU. UK: Edward Elgar Publishing. 2016. 584 p. Pieejams: https://books.google.lv/books?hl=en&lr=&id=S2rPDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Handbook+on+Cohesion+Policy+in+the+EU&ots=5qrfE5k4YR&sig=dqzOrcH0zD9L7cLiRYgaR9ipY_Y&redir_esc=y#v=onepage&q=Handbook%20on%20Cohesion%20Policy%20in%20the%20EU&f=false
6. Ševe C., Buka A., Gailītis K. (2014) Eiropas Savienības tiesības. Institucionālās tiesības. I un II daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra.

7. Vaidere I u.c. (2008) Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 296 lpp.

Papildliteratūra

1. Stehrer R., Stöllinger R., Hunya G., Hanzl-Weiss D., Holzner M., Reiter O. (2020) How EU funds tackle economic divide in the European Union. Brussels: Policy Department for Budgetary Affairs, 106 p. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/QA0120575ENN.en.pdf
2. Adams N., Cotella G., Nunes R., Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: Knowledge and Policy Development in an Enlarged EU. London: Routledge, 2011. 457 p.
3. Dijkstra L., My Region, My Europe, Our Future. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 249 p. Pieejams:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf
4. European Union Cohesion Policy. Reassessing performance and direction. Edited by J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy, T. Muravska. London: Routledge. 2016. 320 p.
Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315401867
5. Līgums par Eiropas Savienības darbību. Konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C83/47, 30.3.2010., Pieejams: https://cfla.gov.lv/userfiles/files/Zi%C5%86u%20dokumenti/Ligums_par_ES_darbibu.pdf
6. ES Strukturfondu projektu grāmata. LR Finanšu ministrija. Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde. Rīga: SIA ”Apgāds Mantojums”, 2007. 66.lpp., Pieejams: https://m.esfondi.lv/upload/00-publikacijas/Gadagramata_2007_gala.pdf

7. Bachtler J., Mendez C. EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. London: Routledge, 2016. 336 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Globālie satricinājumi un Latvijas izaicinājumi. Latvija 2022. Domnīca Certus: 2017. Pieejams: http://certusdomnica.lv/wp-content/uploads/2017/12/web_CertusZinojums_2017_Latvija2022_IzaicinajumiUnIespejas_LV-1.pdf
2. Ž.Ozoliņa zin. red. Latvijas Politologu biedrība. Periodika: Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Rīga. Pieejams: https://politologubiedriba.lv/politologu-biedribas-publikacijas/
3. LR Finanšu ministrija www.esfondi.lv
4. Eiropas Komisija. Reģionu politikas ģenerāldirektorāts. http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy
5. LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra www.vraa.gov.lv

6. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA http://lnpva.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālajā maģistra studiju programmā „Projektu vadība” un maģistra studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.