Kursa kods PolZ2019

Kredītpunkti 3

Publiskā administrācija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePārvalde un administrācija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

Priekšzināšanas

PolZ1009, Politikas teorija

VadZ3015, Menedžments

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt studējošajiem zināšanas par publiskās pārvaldes teoriju, publiskās pārvaldes struktūru, procedūrām un to īstenošanas praksi, kas veido metodoloģisku pamatu sociālās informācijas analīzei, attīstības plānošanai un citām pārvaldes darba kompetencēm. Tiek apskatīta publiskās pārvaldes uzbūves principi, institucionālā struktūra, kā arī izpildvaras galvenās funkcijas: rīcībpolitikas plānošana un administrēšana, pakalpojumu sniegšana, budžeta vadība un personālvadība. Studiju kurss iepazīstina arī ar publiskās pārvaldes modernizācijas tendencēm. Tematu izklāsts lekcijās tiek papildināts ar atbilstošu pētījumu, informatīvi ziņojumu un normatīvo aktu analīzi praktiskajos darbos un semināros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss:
1. sniedz zināšanas par:
• publiskās pārvaldes pamatjēdzieniem un koncepcijām;
• publiskās pārvaldes institucionālo sistēmu;
• sabiedrības pārvaldes praksi un reformām Latvijā un ārvalstīs;
2.veido prasmes:
• patstāvīgi analizēt publiskās pārvaldes dokumentus, aktuālās problēmas un to risinājumus;
• novērtēt pārvaldes lēmumu efektivitāti no publiskās pārvaldes un sabiedrības attīstības perspektīvas;
• kursa apguves laikā iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi, kā arī plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē;
3. attīsta kompetenci izprast publiskās pārvaldes uzbūves, funkcionēšanas un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas nosacījumus, un spēj novērtēt to ietekmi uz sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju temati (16 stundas):
1. Publiskās administrācijas pamatjēdzieni (3 stundas).
2. Sabiedrības vadība sistēmiskās pieejas aspektā (2 stundas).
3. Publiskās pārvaldes institucionālā struktūra (3 stundas).
4. Publiskās pārvaldes galvenie procesi (3 stundas).
5. Sabiedrības pārvaldes modeļu salīdzinoša analīze (3 stundas).
6. Publiskās pārvaldes pētījumi kā tās modernizācijas resurss (2 stundas).

Praktisko darbu/semināru temati (16 h) :
1. Publiskās pārvaldes definīciju analīze (1 stunda).
2. Latvijas sabiedrības pārvaldes institucionālā struktūra. E. Levita teksta analīzes seminārs (2 stundas).
3. Kontroldarbs par publiskās pārvaldes pamatjēdzieniem un koncepcijām (0,5 stundas).
4. Kontroldarbs par publiskās pārvaldes institucionālo struktūru (0,5 stundas).
5. Pētījuma “Pasaules uzskats: pašnovērtējums un realitāte” analīzes seminārs (2 stundas).
6. Situācijas analīze un grupu darbs par publisko organizāciju vadīšanu: “Glābšanas dienesta piemērs”(2 stundas).
7. Diskusija “Latvijas sabiedrības pārvalde padomju laikā” (1 stunda).
8. M. Vēbera “Eseja par birokrātiju” analīzes seminārs (2 stundas).
9. “LLU attīstības stratēģijas 2021 – 2027” analīze un grupu darbs (1 stunda).
10. Studējošo prezentācijas par Latvijas publiskās pārvaldes politikas dokumentiem un pētījumiem (3 stundas).
11. Studiju kursa atziņu kopsavilkuma veidošana, - grupu darbs un diskusija (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Divi kontroldarbi tiem paredzētajā laikā – 20 punkti.
Prezentācija par publiskās pārvaldes pētījumu vai plānošanas dokumentu – 30 punkti.
Eksāmens – 50 punkti.
Vērtējumā 10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu laikā studējošie iepazīstas ar norādītajiem tekstiem, veic to analīzi un sagatavo savu skaidrojumu vai viedokli diskusijām grupu darbos vai semināros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām.

Obligātā literatūra

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām.

Papildliteratūra

1. Christensen T, and oth. Organizations Theory and the Public Sector. London and New York: Routledge. 2020. 220 p
2. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma. Salīdzinošā analīze. Rīga, - ĪUMVRLS, 2000. Ir LLU FB
3. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
4. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Administration and Society. ISSN: 0095 - 3997 [Tiešsaiste]. Pieejams: http://aas.sagepub.com/
2. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/
3. Public Administration Review [tiešsaiste], Online ISSN:1540-6210,
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406210

Piezīmes

Obligāts studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”