Kursa kods PolZ1009

Kredītpunkti 3

Politikas teorija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePolitikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Kursa anotācija

Kurss Politikas teorija iepazīstina ar politikas zinātnes pamatjēdzieniem un teorētiskajām atziņām, politiskās teorijas un ideoloģiju attīstību. Kursa gaitā studenti apgūst prasmes pielietot politikas zinātnes pamatnostādnes politikas procesa analīzē.
Studiju kursa apgūšanas mērķis- sniegt studentiem vispārējas un sistēmiskas zināšanas par sabiedrības pārvaldīšanas būtību un šī procesa īpatnībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Orientējas politikas zinātnes veidošanās un attīstības procesā, zina galvenās mūsdienu politikas skolas un virzienus. Izprot politikas jēgu un būtību, zina politikas objektu un subjektu. Diskusijas nodarbībās.
2. Izpratne par politikas teorijas rašanos, attīstību, funkcijām, politikas jēdzienu, objektu, subjektu. 1.kontroldarbs.
3. Zināšanas par valsti, tās būtību, politiskajiem režīmiem, to tipiem, pilsonisko sabiedrību un līdzdalības būtību, tās formām. 2.kontroldarbs.
4. Zina un izprot politikas jēgu un būtību, prot lietot politikas teorijas jēdzienus. Patstāvīgais darbs.
Profesionālās prasmes
1. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par politikas teorijas rašanos un attīstību, politikas jēdzienu, objektu un subjektu. Spēj atšķirt politikas teorijas un politikas funkcijas. Diskusijas semināros.
2. Orientējas politikas teorijas un politikas procesa jautājumos, prot nodalīt teorijas un procesa funkcijas. 1.kontroldarbs.
3. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par valsts, politisko režīmu un pilsoniskas sabiedrības būtību, par galvenajām klasiskajām un mūsdienu ideoloģijām. Diskusijas semināros.
4. Spēj izskaidrot un analizēt valsts, politisko režīmu un pilsoniskas sabiedrības būtību. 2.kontroldarbs.
Vispārīgās prasmes
1. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs.
2. Spēj pastāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju referāta izstrādei , prot strukturēt un noformēt zinātniski pētniecisku darbu Patstāvīgais darbs.
3. Spēj attīstīt sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes. Diskusijas semināros.
4. Spēj prezentēt veikto pētījumu rezultātus. Patstāvīgais darbs, grupu darbi semināros.
Kompetence
1. Spēj analizēt dažādas politiskās situācijas. Semināri.
2. Spēj modelēt iespējamo politiķu un partiju rīcību balstoties uz politisko teoriju zināšanām. Semināri.
3. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt politikas likumsakarības un izaicinājumus vietējā un globālā mērogā. Eksāmens, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Politikas teorijas rašanās un attīstība. – 2 stundas
2. Politikas teorijas priekšmets un metodes. Politikas teorijas funkcijas. – 2 stundas
3. Politikas subjekti. Politikas individuālie un grupveida subjekti, to eksistences priekšnoteikumi un darbība. – 2 stundas
4. Politiskā elite, tās loma politikas procesā. – 2 stundas
1.kontroldarbs: Politikas teorijas rašanās, attīstība, funkcijas. Politikas jēdziens, objekts, subjekts.
5. Politiskā vara.Varas veidi un interpretācijas, izkliede un koncentrācija. Sankcionētā un nesankcionētā vara.- 2 stundas
6. Valsts. Valsts rašanās koncepcijas. Valsts sociālā daba. – 2 stundas
7. Politiskie režīmi. Režīma jēdziens, tipoloģija. Politiskās un sabiedriskās darbības īpatnības nedemokrātiskos režīmos. -3 stundas
8. Politiskās partijas. Partiju funkcijas. Partiju tipoloģija. Partiju sistēmas. Partiju sistēmas ietekme uz sabiedrības politisko organizāciju. -3 stundas
9. Pilsoniskā sabiedrība. Valsts un pilsoniskās sabiedrības attiecību problēma. – 2 stundas
10. Politiskā līdzdalība. Konvencionālā politiskā līdzdalība, tās formas. Nekonvencionālā politiskā līdzdalība. – 2 stundas
11. Vēlēšanas un vēlēšanu sistēmas. Mažoritārā vēlēšanu sistēma. Proporcionālā un jauktā vēlēšanu sistēma.- 2 stundas
2.kontroldarbs: Valsts jēdziens un būtība. Politiskie režīmi, to tipoloģija. Pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jēdziens un būtība.
12. Politiskās ideoloģijas, to loma politikas procesā. -3 stundas
13. Politiskā kultūra, tās jēdziena interpretāciju daudzveidība. -3 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Referāts par vienu no semestra sākumā pasniedzēja piedāvātajām tēmām. Apjoms 8- 10 lpp. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma (40%), studiju kursa kontroldarbu (40%), patstāvīgā darba (10%) un aktivitātes semināru nodarbībās (10%) kumulatīvā vērtējuma.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Ašmanis M. Politikas teorija. – Rīga: Zvaigzne ABC. 2001.216 lpp.
2. Demokrātija. Tekstu krājums. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība. 2015. 160 lpp.
3. Īsi par demokrātiju. Rakstu krājums.- Rīga: LNB, 2017. 192 lpp.
4. Michels R. Political parties. A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. Ontario: Batoche Books, 2001. 266p. Pieejams: https://socialsciences.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf
5. The Oxford handbook of political science. Ed. by R.E.Goodin. Oxford, NewYork: Oxford University Press, 2009. 1291 p.
6. Roskin M.G. et all. Political science: an introduction. 12th ed. Boston etc.: Longman, 2012. 383 p.
7. Studying politics. An introduction to political science. 2nd ed. Ed.byR.Dyck. Toronto: Thomson/ Nelson, 2006. 442 p.
8. Tansey S.D., Jackson N. Politics. The basics. 4th ed. London, NewYork: Routledge, 2008. 280 p. Pieejams: http://155.0.32.9:8080/jspui/bitstream/123456789/833/1/Politics_%20The%20Basics%2C%204th%20Edition%20%28%20PDFDrive.com%20%29.pdf
9. Tauriņš G . Politika. 1.sēj. Rīga: Nacionālā aizsardzības akadēmija; Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2001. 367 lpp.

Papildliteratūra

1. Ārente H. Totalitārisma izcelsme. R.: Elpa, 2000. 609 lpp.
2. Hauss C. Comparative politics. Domestic responses to global challenges. 6th ed. Belmont, CA : Wadsworth/Cengage Learning, 2009. 552 p.
3. Mihelss R. Moderno demokrātiju partijiskuma socioloģija. Rīga : AGB, 2004. 431 lpp.
4. The Oxford handbook of political institutions. Ed. by R.A.W.Rhodes, S.A.Binder, B.A.Rockman. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 816 p.
5. Pabriks A. Politikas mazais leksikons. – Rīga: Zvaigxne ABC. (B.g.) 256 lpp.
6. Readings in political science. Ed. By P.Hamilton. Dubuque, Iowa : Kendall/Hunt Publishing Company, 2006. 279 lpp.
7. Хантингтон С. Третяя Волна. Демократизация в конце ХХ века. – Москва:Росспен. 2003. 368 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economist. 2014 - . Economist Newspaper Limited. ISSN:0013-0613
2. http://www.politika.lv[Tiešsaiste]. [Skatīts 22.05.2018.]

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”