Kursa kods PedaP119

Kredītpunkti 15

Konsultēšana un pētniecība

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5035, Pētnieciskā darba metodoloģija III

Peda6022, Karjeras konsultanta profesionālā ētika

Peda6034, IT karjeras konsultēšanā

Peda6036, Karjeras pakalpojumu vadība

Peda6047, Nodarbinātība un darba meklēšana II

PedaP078, Pētniecības prakse

PedaP101, Konsultēšanas vērošana

PedaP118, Karjeras konsultanta darbības jomas

Psih5008, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Psih5015, Karjeras konsultēšanas teorija un metodika II

Kursa anotācija

Konsultēšana un pētniecība ir prakse, kurā studenti ņem dalību dažādās karjeras konsultēšanas un pētniecības aktivitātēs; veic sava darba plānošanu, organizēšanu, kontroli un izvērtēšanu dažādās organizācijās, t.sk. izglītības iestādēs.
Studenti patstāvīgi veic karjeras konsultēšanu un pētījumus atbilstoši organizācijas darbības, tās mērķauditorijas (klientu) un situācijas specifikai.
Viņi izmanto dažādos studiju kursos, t. sk. pētnieciskā darba metodoloģijā, iegūtās zināšanas un prasmes, tādejādi attīstot un karjeras konsultanta darbībā apliecinot konsultēšanas un pētnieciskās kompetences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas (lietošanas līmenī), kas iegūtas visos studiju kursos līdz praksei “Konsultēšana un pētniecība”.
•Prasmes: patstāvīgi plānot, organizēt, vadīt, analizēt un izvērtēt karjeras konsultēšanas pakalpojumus; izmantot IKT informācijas ieguvei, apkopošanai, analīzei un izvērtēšanai, iegūto datu matemātiskai apstrādei un rezultātu salīdzināšanai.
Prot izvēlēties un izmantot pētījuma mērķiem, uzdevumiem un mērķauditorijai atbilstošas datu ieguves un apstrādes metodes; veikt iegūto rezultātu analīzi un izvērtēšanu. Spēj pašizglītoties, t.i., uz pašnovērtējuma pamata prast patstāvīgi gūt un uzkrāt jaunas zināšanas, kā arī pilnveidot jau esošās zināšanas un prasmes.
•Kompetences: studenti spēj izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas un prasmes patstāvīgā konsultēšanas darbībā atbilstoši izvēlētās prakses vietas, t.i., prakses organizācijas darbības specifikai, profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai un vides, t.sk. situācijas kontekstam. Studenti spēj izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pētījumu metodoloģijā, plānojot un veicot pētījumus karjeras konsultēšanas jomā atbilstoši pētījuma tematam, mērķim un uzdevumiem; spēj saskaņot konsultēšanas mērķus ar pētījumu mērķiem, veicot izvēlētās vai paša izstrādātās konsultēšanas metodikas, koncepcijas, stratēģijas vai karjeras izglītības programmas u.tml. aprobāciju un izvērtēšanu, balstoties uz klientcentrēto pieeju. Studenti spēj veikt pētījumus ar zinātnisku un praktisku nozīmīgumu (vērtību) karjeras konsultēšanas jomā; spēj izvērtēt savas konsultēšanas rezultativitāti, balstoties uz pētījumu ceļā iegūto rezultātu analīzi un izvērtējumu. Studenti spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savā profesionālās darbības jomā, kā arī uzņemties atbildību par savu darbību; spēj analizēt un izvērtēt arī trūkumus savā konsultatīvajā un pētnieciskajā darbībā, iezīmējot tālākās profesionālās attīstības perspektīvu, formulējot turpmākās profesionālās izaugsmes mērķus un uzdevumus.
Prakses rezultāti tiek vērtēti eksāmenā, kas sastāv no divām daļām: rakstiskā daļa (prakses atskaite); mutiskā daļa (prakses prezentācija un publiska aizstāvēšana). Summatīvais jeb akumulējošais vērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Prakses individuālā plāna sastādīšana; iepazīšanās ar prakses organizāciju un tās mērķauditoriju; pirmā datu vākšana.
2. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek izstrādāta konsultēšanas pasākumu programma, izvēloties konsultēšanas metodiku.
3.Ja nepieciešams, tiek uzsākts darbs pie karjeras attīstības atbalsta stratēģijas, koncepcijas, modeļa, programmas izstrādes.
4.Izstrādātās konsultēšanas pasākumu programmas, stratēģijas, koncepcijas, modeļa īstenošana praksē.
5.Notiek individuālās, grupu konsultācijas, karjeras izglītības pasākumi, t.sk. sludinājumu, CV, motivācijas vēstuļu rakstīšanā.
6.Tiek veikta izstrādātās karjeras attīstības atbalsta stratēģijas, koncepcijas, modeļa, programmas ekspertvērtēšana.
7.Atkārtota datu vākšana un apstrāde, iegūto rezultātu salīdzināšana, analīze un izvērtēšana.
8.Ieteikumu izstrāde.
9.Prakses atskaites un publiskas prezentācijas sagatavošana un elektroniska iesniegšana 3 dienas pirms eksāmena.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students prakses aizstāvēšanas eksāmenam tiek pielaists, ja ir ņēmis vērā visus nosacījumus un izpildījis visas prakses prasības, par ko liecina:
•savlaicīgi (3 dienas pirms eksāmena) elektroniski iesniegtā un sekmīgi vērtētā prakses atskaite;
•bāzes organizācijas prakses vadītāja (mentora) rakstiska pozitīva atsauksme par veikto konsultēšanu un pētniecību;
•pozitīvs pašnovērtējums;
•prakses mentora pozitīvs izvērtējums;
•prakses atskaites un savas profesionālās darbības pieredzes refleksijas publiska aizstāvēšana, izmantojot sagatavoto prezentāciju.
Eksāmenā tiek iegūts gala summatīvais jeb akumulējošais vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atbilstoši prakses prasībām katrs students izveido savu individuālo prakses plānu, kas atbilst izvēlētajam pētījumu virzienam un tematam, kurā parādās pētījumu un konsultēšanas darba mērķi un uzdevumi. Individuālais prakses plāns tiek saskaņots ar studiju kursa docētāju universitātē un mentoru prakses bāzes organizācijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

•Prakses individuālā plāna saturs: pētījumu un konsultēšanas struktūra (posmi un saturs) un tā loģika.
•Veikto pētījumu un konsultatīvās darbības saskaņotība, kompleksums un oriģinalitāte.
•Prakses atskaites struktūra, saturs, apjoms, pielikumi; sagatavotās prezentācijas tehniskais noformējums un saturs.
•Studenta pētnieciskā un konsultēšanas kompetence, kā arī paustais viedoklis aizstāvēšanās un diskusijas laikā.
•Prakses mentora atsauksme par studenta veikumu prakses laikā.

Obligātā literatūra

1. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018.
2. Collin A., Patton W. (Eds.). Vocational Psychological and Organisational Perspectives on Career. Towards a Multidisciplinary Dialogue. The Netherlands, Rotterdam: Sense Publishers, 2009. Pieejams https://www.sensepublishers.com/media/1251-vocational-psychological-and-organisational-perspectives-on-career.pdf
3.Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. I
4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004.
5. McIlveen P., Midgley W. A semantic and pragmatic analysis of career adaptability. In: Exploring new horizons in career counselling: Turning challenges into opportunities. K. Maree, A. Di Fabio (Eds.). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, pp. 235-247. Pieejams: https://eprints.usq.edu.au/27682/2/McIlveen_Midgley_Ch14_SV.pdf
6. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma. Jelgava: LLKC, 2002.
7. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000.
8. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005.
9. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000.
10. Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. Москва: Издательство: Речь, 2006.
11. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва: Академический Проект; Фонд «Мир»,2006.
12. Зеер Э. Ф., Рудей О. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. Москва-Воронеж: Издательство Московского психолого-оциального института. Издательство НПО «МОДЭК», 2008. Pieejams http://www.studmed.ru/zeer-ef-psihologiya-professionalnogo-razvitiya_f56aeab7347.html

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006.
2. Brown S.D., Lent R.W. Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work. John Wiley& Sons, Inc., 2005.
3. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Online Journal of Counseling and Education. ISSN 2146-8192. Pieejams: http://www.tojce.com/
2. Journal of Counseling & Development. Online ISSN: 1556-6676. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1556-6676/issues
3. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Pieejams: http://www.niid.lv
4. Nodarbinātības Valsts aģentūra. Labklājības ministrija. Pieejams: http://www.nva.lv
5. Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.piaa.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss iekļauts profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” (PL) 4.semestrī.