Kursa kods PedaP109

Kredītpunkti 6

Mācības un audzināšana

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti īpašu uzmanību pievērš dažādu stundu organizācijas zinātniskajam pamatojumam, mācību metožu un dažādu racionālu darba paņēmienu meklējumiem, diferencētās mācīšanās jautājumiem, audzēkņu kritiskās domāšanas attīstīšanai, inovatīvu mācību paņēmienu aprobācijai profesionālajā izglītībā. Praksē studenti iepazīstas ar audzināšanas darba uzdevumiem un grupas audzinātāja pienākumiem. Izvērtē profesionālās izglītības mācību procesa teorētisko un praktisko daļu saistību ar teoriju un praktisko darbību nozarē. Izstrādā stundu konspektus, sagatavo un vada mācību stundas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot pedagoģiskā procesa organizāciju, skolas un mācību dokumentāciju, stundu darba organizāciju un vadīšanu, grupas audzinātāja pienākumus, uzskates un izdales materiālu nozīmi profesionālajā izglītībā– patstāvīgais darbs;
prasmes - prot saistīt profesionālās izglītības mācību procesa teorētisko un praktisko daļu ar teoriju un praktisko darbību nozarē, prot izstrādāt stundu konspektus, sagatavot un vadīt mācību stundas, izvēlēties uzskates un izdales materiālus, atbilstošas mācību metodes, sagatavot stundu plānus– patstāvīgais darbs;
kompetence – spēj sagatavot stundu konspektus, vadīt mācību stundas specialitātē, spēj uzstāties dažādās auditorijās, atbilstoši izklāstot informāciju, spēj sagatavot uzskates un izdales materiālus, spēj veikt grupas audzinātāja pienākumus, veidot pozitīvu saskarsmi un sadarbību ar audzēkņiem, spēj atsegt saikni starp karjeras izaugsmes iespējām un apgūstamo izglītības programmu izvēlētajā nozarē, spēj izvērtēt savu pedagoģisko darbību un audzēkņu zināšanas un prasmes– patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Individuālais darbs ar prakses vadītāju - prakses programmas saskaņošana un prakses plāna izstrāde.
2 Profesionālajā izglītības iestādē realizēto izglītības programmu, vides raksturojums.
3 Mācību procesa organizācija. Mācību procesa teorētisko un praktisko daļu sasaiste ar teoriju un praksi darbības nozarē.
4 Programmu, plānu izstrādāšanas pamatnostādnes, prasības to izveidē profesionālajā izglītībā.
5 Stundu konspektu izstrāde. Stundu konspekti teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām.
6 Mācību metodiskie un uzskates līdzekļi. To veidi un raksturojums.
7 Mācību metodes profesionālās izglītības skolotāja darbā. Mācību metožu veidi, izmantošanas priekšnosacījumi un izvēle.
8 Vērtēšana. Vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni.
9 Modernās tehnoloģijas izglītībā. Tehnoloģijas kā ietekmējošs faktors produktīvās kapacitātes paaugstināšanā.
10 Atklātā stunda. Darba organizācija atklātajā stundā.
11 Stundas mērķi un uzdevumi, stundas norises pedagoģiskais pamatojums, mācību metožu un darba paņēmienu veidi.
12 Atklātās stundās analīze – mijiedarbības process skolotājam un prakses vadītājam.
13 Profesionālās izglītības iestādes grupas audzinātāja darba uzdevumi un pienākumi.
14 Audzēkņu vērtībizglītības pilnveidošana, izpratnes veidošana par karjeras plānošanas un izaugsmes iespējām.
15 Profesionālās izglītības skolotāja pedagoģiskās darbības izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prasībām un uzdevumiem, iesniegta prakses atskaite, sagatavota prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti zina prakses prasības un uzdevumus lai varētu patstāvīgi veikt praksi un uzrakstīt prakses atskaiti.
Studentiem ir pieejamas individuālās konsultācijas, t.sk. tiešsaites konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu līdz norādītajam termiņam veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prakses prasībām un uzdevumiem iesniegta prakses atskaite. Sagatavota un kursabiedriem prezentēta prakses atskaite.

Obligātā literatūra

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Duvekot R., Pukelis K. red. Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā.(TIMA-Balt). Nr.LLP-LDV-TOI-LT-0004, 2010. 47 lpp. 3. Ķirse A., Soika I. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālās izglītības iestādēs. The Journal of Science Education, Vol.7, Special Issue Proceedings of the International Conference „Rural Enviroment. Education. Personality. ”REEP 2006, Jelgava 4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999. 107 lpp. 5. Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei. Rīga: VIAA, 2015. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Mehānisms sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/08_mehanisms.pdf 2. Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/01_SOC_partneru_lidzdaliba.pdf 3. Profesijas standarts [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-048.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 20.12.2018. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 3. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem.