Kursa kods PedaP034

Kredītpunkti 6

Asistēšana un tehnoloģijas

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums17.06.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

author vieslekt.

Ligita Ozolniece

Mg. paed.

Kursa anotācija

Prakses laikā vispārizglītojošā skolā students kā Mājturības un tehnoloģiju/ Mājsaimniecības un Informātikas/ Vizuālās mākslas skolotāja asistents attīsta pedagoģiskās kompetences, izmantojot studijās iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pedagoģiskajā procesā. Prakses laikā studenti izgatavo mācību metodiskos materiālus Tekstila tehnoloģijās: aušana, šūšana vai Lietišķo inženierzinātņu tehnoloģijā: metālapstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par skolotāja darbību mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/ vizuālās mākslas stundās;
Prasmes – plānot, organizēt, un izvērtēt mācību procesu; izvēlēties mācību metodes; izstrādāt mācību tematiskos plānus un mācību stundas konspektus, mācību metodiskos materiālus, pārbaudes darbus, vadīt tos un novērtēt skolēnu mācību sasniegumus un dinamiku mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/ vizuālās mākslas stundās;
Kompetence – spēja veicināt skolēnu izziņas un sociālās prasmes; spēja izvērtēt mācību darba efektivitāti un pilnveidot mācību procesu; spēja izvērtēt savas darbības rezultātus un pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīt mācību metodisko darbu un asistēt Mājtur. un tehnoloģiju/ Mājsaimn. un Informātikas/ Vizuālās mākslas stundās.
2. Apzināt mācību metodiskos risinājumus aušanas vai metālapstrādes tehnoloģijā vispārizgl. skolā, asistēt stundās.
3. Izstrādāt atsevišķu satura aspektu metod. risin., māc. met. mater. aušanas vai metālapstrādes tehnoloģijā.
4. Apzināt māc. metod. risinājumus šūšanas vai metālapstrādes tehnoloģijā vispārizgl. skolā, asistēt stundās.
5. Izstrādāt atsevišķu satura aspektu metod. risin., māc. met. mater. šūšanas vai metālapstrādes tehnoloģijā.
6. Izgatavot darba kartes 3 praktiski izgatavojamiem izstrādājuma variantiem aušanas un šūšanas/metālapstrādes tehnoloģijā.
7. Prakses atskaites un prezentācijas sagatavošana. Prakses aizstāvēšana ind. studiju un pārbaudes laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veikti norādītie prakses uzdevumi; prezentēta un pozitīvi novērtēta izstrādātā mācību metodika un sagatavotie mācību metodiskie materiāli aušanas un šūšanas tehnoloģijās vai metālapstrādes tehnoloģijā; iesniegta prasībām atbilstoša prakses atskaite, prakses aizstāvēšana termiņā; iegūts vērtējums ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.468. Pieņemts: 12.08.2014.Stājas spēkā: 23.08.2014. [tiešsaiste] [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv//doc.php?id=268342
2. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.281. Pieņemts: 21.05.2013.Stājas spēkā: 06.06.2013. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229
3. Pedagoģijas bakalaura darba izstrāde. (2015) Metodiskie norādījumi studiju programmas „Mājas vide izglītībā” studentiem, izstrād. darba grupa S. Reihmanes vadībā, TF, IMI, Jelgava, 46 lpp.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. un 2. daļa. (2000, 2001) Jelgava: LLU.
2. Nadziņa V. (2012) Jostas un prievītes. Zvaigzne ABC, 32 lpp.
3. Naita L. (2010) Šūšana. Rokasgrāmata. Zvaigzne ABC, 256 lpp.

Piezīmes

Profesionālā prakse TF profesionālā bakalaura studiju programmā MĀJAS VIDE IZGLĪTĪBĀ.