Kursa kods Peda6062

Kredītpunkti 3

Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.11.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Priekšzināšanas

Peda5037, Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā I

Kursa anotācija

Šī kursa ietvarā tiek apgūta, paplašināta un izvērtēta mediatora kā personības korelācija ar pedagoga un karjeras konsultanta personību. Studenti gūst zināšanas, prasmes un kompetenci par apzinātu komunikāciju, identificējot neapgūto telpu/teritoriju.Praktiskajos darbos tiek pilnveidota studentu emocionālā inteliģence, attīstīta sociālā kompetence, pilnveidota verbālā un neverbālā saskarsme kopumā, spēja analizēt un vadīt domstarpību situācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas saskarsmes pamatjēdzienos, emocionāli inteliģentāklientcentrētā saskarsmē; verbālās un neverbālās komunikācijas interpretācijas nozīmi meditācijas un kopējo kompetenču. (Ieskaite ar atzīmi. 1. un 2. Patstāvīgo darbu ietvarā tiks vērtētas teorētiskās zināšanas mediatora profesionālā darba reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē un pārnesē uz mediatora kā personības attīstību.)
• prasmes izmantot zināšanas atbilstoši profesionālajai kompetencei; veidot dialogu; analizēt situācijas, aizstāvēt un pamatot savu viedokli profesionālās attiecībās; analizēt konflikta situācijas, pielietot komunikatīvās prasmes un pamatzināšanas izglītības iestādēs, Nodarbinātības valsts aģentūrā, konsultāciju birojos, pašvaldībās, sociālās palīdzības iestādēs; analizēt un izvērtēt saskarsmes barjeras, saskarsmes bioloģiskos, kultūras un emocionālās inteliģences aspektus. (Ieskaite ar atzīmi. 1. un 2. patstāvīgo darbu ietvarā tiks vērtētas prasmes organizēt un vadīt konflikta situācijas, apzinoties un izprotot dialoga vietu, lomu un struktūru.)
• kompetence izmantot zināšanas un prasmes vadošā darbā izglītības iestādēs, pieaugušo izglītības, karjeras un konsultāciju centros, valsts pārvaldes institūcijās; kompetenti risināt izglītības nozares zinātnes un prakses problēmas; spēj sadarboties ar skolēniem un kolēģiem dažādās vidēs. (Ieskaite ar atzīmi. 1. un 2. Patstāvīgo darbu ietvarā tiks vērtētas apgūtās kompetences risināt problēmsituācijas darba vidē.)
Vērtēšana: atzīme; izstrādāti divi patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mediatora loma, īpašības, pienākumi, atbildība procesa vadīšanā (3h).
2. Dialogs un saskarsme. Sarunu vešana. Apzināta un cieņpilna komunikācija (6h).
3. Neapgūtās teritorijas ieraudzīšana, izprotot klausīšanās pozīcijas un līmeņus (2h).
4. Atšķirības mediācijas vadīšanas veidos (2h).
5. Personīgais mediatora stils un prakses organizācija (3h).
6. Mediatora efektivitāte - pašpieredze, sevis izziņa un apzināšanās (2h).
7. Emocionālā inteliģence. Emocijas mediācija (3h).
Pirmais patstāvīgais darbs.
8. Mediantu vajadzības un intereses. Atšķirību ieraudzīšana(3h).
9. Ģimene un skola – sistēma sistēmā(3h).
10. Mediatora ētikas Kodekss (1h).
Otrais patstāvīgais darbs.
11. Mediatoru sertifikācijas prasības Latvijā (2h).
12. Mediatora tālākizglītība (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75% lekciju apmeklējums, izstrādāti divi patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Divi patstāvīgie darbi.
Pirmais patstāvīgais darbs: Dialogs un saskarsme. Sarunu vešana. Neapgūtās teritorijas ieraudzīšana, izprotot klausīšanās pozīcijas un līmeņus.
Otrais patstāvīgais darbs: Mediantu vajadzības un intereses. Atšķirību ieraudzīšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole
Izstrādātā patstāvīgā darba izpildes atbilstība apgūstamam kursam Mediatora personība, komunikācijas un saskarsmes prasmēs.
Pirmais patstāvīgais darbs ietver mediatora procesa ievadrunas un noteikumu izstrādi paplašinātā skatījumā, kas ietver verbālās sarunas ar mediantiem anotāciju, pielietojot un aprakstot klausīšanās pozīcijas un līmeņus, saskarsmi un dialoga elementus. Studentiem darbs jāizstrādā izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas un papildus norādītos profesionālās literatūras avotus. Atzīmes iegūšanai studentam procesa ievadruna un noteikumi jāizstrādā atbilstoši nosacījumiem un prasībām, kuras ir apgūtas šajā kursā.
Otrais patstāvīgais darbs ietver padziļinātu mediatora darbību regulējošo normatīvu apgūšanu. Atzīmes iegūšanai studentam jāmodelē mediatora kā individuālas personības darba efektivitātes shēma personīgajā plānotajā darbībā (ietverot mediantu vajadzību, interešu, atšķirību lomu tajā) atbilstoši noteikumiem uz prasībām, kuras ir apgūtas šajā kursā.

Obligātā literatūra

1. Leiendekers A. Konfliktuvadība. Miervidi: Jumava, 2016. 199 lpp. 2. Trosens A., Hofmans R., Rotfišere D. B. Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē. Rīga: Tiesunamuaģentūra, 2007. 183 lpp. 3. Frīls D., Frīla L. Pieaugušie bērni. Disfunkcionālu ģimeņu noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABS, 2016. 199 lpp. 4. Hejlskovs-Elvēns B. Bezkliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Rīga: SIA Jelgavas tipogrāfija, 2017. 214 lpp. 5. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2001. 462 lpp. . 6. Sarunu un konfliktu risināšana. Harvard Business Review. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 184 lpp. 7. Efektīva komunikācija. Harvard Business Review. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2006. 160 lpp. 8. Шармер О. Теория "У-оброзного движения – руководство из будущего, каким он кажется". Cambridge, MA: Society for Organizacional Learning, 2007. 22 c. 9. Сталбергб Д., Лав Л. Третий голос. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2014. 220 c. 10. Стрессерб Ф., Рэндолф П. Медиация: психологический взгляд на разрешение конфликтов. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2015. 193 c. 11. Шамликашвили Ц.А., Никитина Е.С. Введение в диалогику. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2011. 240 c. 12. Изард К.Э. Психология эмоций. Москва: Питер, 2012. 459 c. Cерия «Мастера психологии. 13. Вернс Д.Д. Ругаться нельзя мириться. Москва: ЭКСМО, 2011. 285 c. 14. Леви В. Искуство быть другим. Общение, понимание. Москва: Книжный клуб, 2013. 381 c. 15. Сатир В. Психотерапия семьи. Санкт-Петербург: Речь, 2000 16. Сатир В. Психотерапия семьи. Санкт-Петербург: «Речь», 2000. 17. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. Санкт-Перетбург, 1997. 258 c. Cерия Гений общения 18. Пель М. Приглашение к медиации. Практическое руководство о том, как эффективно предложить разрешение конфликта посредством медиации. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования. 2009. 399 c.

Papildliteratūra

1. Mediācijas likums http://likumi.lv/doc.php?id=266615
2. Bērnu tiesību aizsardzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=49096
3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu. Pieejams: http://bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=4063&page=
4. „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā": 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 http://likumi.lv/doc.php?id=188058
http://bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=4063&page=
5. Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Pieejams: https://assets.hcch.net/upload/mediation_lv.pdf
6. “Mediatorusertifikācijas un atestācijaskārtība”: Ministru kabineta noteikumi Nr.433 Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 10.§) . Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=268136
7. Civilprocesa likums, https://likumi.lv/doc.php?id=50500
8. Civillikums, https://likumi.lv/doc.php?id=225418
Krimināllikums, https://likumi.lv/doc.php?id=88966

Piezīmes

4.semestris
Izvēles kursi akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pedagoģija"
Izvēle skursiprofesionālā maģistra studiju programmā "Karjeraskonsultants"