Kursa kods Peda6060

Kredītpunkti 1

Pedagoģija un darba psiholoģija I

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Iveta Kokle-Narbuta

Dr. paed.

Kursa anotācija

Pedagoģijas pamatjēdzieni. Pieaugušo izglītības īpatnības. Darba aizsardzības mācību pedagoģiski psiholoģiskie aspekti. Mācību process un metodes darba aizsardzībā. Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācībās. Metodiskie materiāli, instrukcijas, to sastādīšana. Darba un mācību vide. Mācību kvalitātes vadīšana. Darba psiholoģija. Darba process, slodze un analīze. Psihosomatika. Stress. Izdegšana darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: izprot un spēj izskaidrot darba un civilajā aizsardzībā izmantojamas mācību metodes, darba psiholoģiju un labjūtes veicināšanu – Praktiskie darbi, semināri.
• Prasmes: spēj analizēt un izvērtēt darba aizsardzības mācību kvalitāti un psihoemocionālo faktoru ietekmi uz darba drošību - Praktiskie darbi, semināri.
• Kompetence: demonstrē spēju izmantot zināšanas praksē un spēj izstrādāt neformālās izglītības programmu darba aizsardzībā – Patstāvīgais mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Pamatjēdzieni. Priekšmeta studiju un apguves kontroles norise un izmantojamie informācijas avoti.
2 Pieaugušo izglītības īpatnības. Mācību process, mērķi, Mācībspēka un studenta mijiedarbība. Atgriezeniskā saite mācībās.
3 Seminārs: mācību pedagoģiski-psiholoģiskie aspekti.
4 Mācību metodes monoloģiskās, dialoģiskās un pētnieciskās. Metodes izvēle atbilstoši darba aizsardzības specifikai.
5 Ētiskie un estētiskie mācību nosacījumi. Informācijas tehnoloģiju izmantošana. Metodiskie materiāli, instrukcijas.
6 Mazo grupu darbs: prezentācijas, to izvērtēšana.
7 Ieskaite. Kursa studiju norises izvērtējums un pilnveides ieteikumi. Pedagoģiskās prakses iecere.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Kumulatīvs vērtējums par semestra darbu.
Kumulatīvo vērtējumu par semestra darbu veido:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Dalība semināros un veikti praktiskie darbi nodarbību laikā - testi un situāciju analīze, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Patstāvīgais mājas darbs, kas tiek vērtēts ar „iesk./neiesk.”

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi sagatavota un iesniegta neformālās izglītības programma darba drošībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Izpratne par darba aizsardzības mācību pedagoģiski psiholoģiskiem aspektiem.
2. Izstrādātās programmas atbilstība izvirzītajām prasībām.
3. Spēja diskutēt un argumentēt savu viedokli.
4. Sava darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Darba aizsardzības apmācību metodes. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 116 lpp. 2. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKA, 2010. 205 lpp. 3. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 157 lpp. 4. Darba apstākļi un veselība darbā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 162 lpp.

Papildliteratūra

1. Mācīšanās ir zelts. Learning the treasure within. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2001. 255 lpp. 2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp. Sērija Izglītības ekoloģija. 3. Work psychology: an introduction to human behaviour in the workplace. Edited by L. Matthewman ... [et al.]. Oxford: New York: Oxford University Press, 2009. 388 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Occupational and Organizational Psychology. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0963-1798. ISSN (electronic): 2044-8325. Pieejams LLU FB abonētajā datubāzē “Wiley Online Library” 2. Zeitschrift fuer Arbeitspsychologie und praktische Psychologie im allgemeinen. 3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā nacionālā kontaktpunkta Latvijā mājas lapa. http://osha.lv

Piezīmes

Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra