Kursa kods Peda6048

Kredītpunkti 6

Nodarbinātība un darba meklēšana

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek padziļināta studentu izpratne par nodarbinātības un darba tirgus tiesisko regulējumu, darba tirgus struktūru un to raksturojošiem rādītājiem, darba meklēšanu, darba attiecībām un uzņēmējdarbību. Studenti apgūst darba meklētāju un uzņēmēju karjeras attīstības atbalsta teorētiskos un praktiskos aspektus un attīsta darba meklēšanas procesā svarīgu dokumentu sastādīšanai un darba interviju vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot ar nodarbinātību saistīto terminoloģiju, spēj raksturot saimnieciskās darbības organizatoriski tiesiskās formas, raksturot darba tirgus un tautsaimniecības attīstības tendences Latvijā un ES. Prasmes: analizēt klienta darba meklēšanas procesu, izvērtēt nodarbinātības atbilstību normatīvajiem aktiem, izmantot teorētiskās zināšanas CV, pieteikuma (motivācijas) vēstules, darba sludinājumus un darba līgumu sagatavošanā, izmantot profesiju un tautsaimniecības nozaru klasifikācijas sistēmas. Kompetence: spēj sniegt atbalstu darba meklēšanā vai individuālās komercdarbības uzsākšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba tirgus politikas pamatnostādnes un tautsaimniecības attīstības tendences Latvijā un ES.
2 Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, nodarbinātības statuss. Saimnieciskās darbības klasifikācija.
3 Nodarbinātība, tās veidi, tipiskās un netipiskās formas, raksturs, nodarbinātības drošība strauji mainīgā ekonomikā.
4 Darba attiecību tiesiskais pamats. Psiholoģiskais līgums darba attiecībās.Darba attiecību nodibināšanas posmi.
5 Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi. Darba līgums.Profesiju klasifikācija.
6 Profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Darba attiecības ar Latvijas, ES un trešo valstu pilsoņiem.
7 Uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība. Saimnieciskās darbības organizatoriski tiesiskās formas.
8 Karjeras konsultanta kompetence atbalsta sniegšanā topošajiem uzņēmējiem. Nodokļi un nodevas saimnieciskajā darbībā.
9 Bezdarbs. Bezdarba līmenis un veidi. Bezdarbnieka un darba meklētāja statuss - kopīgais un atšķirīgais.
10 Bezdarbs kā ekonomiska, sociāla un psiholoģiska problēma. Psiholoģiskā un sociālā stāvokļa izmaiņas bezdarba laikā.
11 Darba meklēšana. Darba meklētāju vēlmes un vajadzības. Darba meklēšanas motivācija.
12 Darba meklēšanas metodes un paņēmieni. Pasīvās darba meklēšanas metodes.Darbiekārtošanas pakalpojumi.
13 Aktīvās darba meklēšanas metodes. Sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā.
14 Darbinieku atlases metodes uzņēmumā. CV un dokumentu izvērtēšana, testu un darba uzdevumu izmantošana.
15 Darba intervija. Intervijas kārtība un jautājumu loks. Sagatavošanās darba intervijai. Intervijas rezultātu izvērtēšana.
16 Jaunā darbinieka adaptācija uzņēmumā. Psihosociālās darba vides ietekme uz darba ražīgumu, apmierinātību ar darbu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Akumulējošs vērtējums, ko veido studējošā uzstāšanās semināros, pētniecisko darbu izpildes un aizstāvēšanas, patstāvīgo praktisko darbu izpildes un aizstāvēšanas vērtējumi. Sekmīgi nokārtots studiju kursa pirmās daļas pārbaudījums (ieskaite ar atzīmi). Lekciju, semināru un praktisko darbu kavējumi nedrīkst pārsniegt 25%.

Obligātā literatūra

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2008,186 lpp.
2. Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009, 399 lpp.
3. Greenhaus J., Callanan G. Encyclopedia of career development. Vol.1.,2., Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2006. 949 p.
4. Bolles, R. N. What Color is Your Parachute? Toronto:Ten Speed Press, 2005, 400 p.

Papildliteratūra

1. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2007, 251.lpp.
2. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: RAKA, 2006,199.lpp.
3. Dombrovska, L. R. Cilvēkresursu kapitāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskā darba organizācija (ILO) [tiešsaiste]. [skatīts 22.11.2016] Pieejams: http://www.ilo.org
2. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste]. [skatīts 22.11.2016] Pieejams: http://www.likumi.lv
3. Nodarbinātības valsts aģentūra [tiešsaiste]. [skatīts 22.11.2016] Pieejams: http:// www.nva.gov.lv

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālajā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studiju 2. semestrī (Nodarbinātība un darba meklēšana I) un 3. semestrī (Nodarbinātība un darba meklēšana II).