Kursa kods Peda6038

Kredītpunkti 3

Maģistra darbs I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir zinātniski pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina maģistranta teorētisku un praktisku sagatavotību profesionāli veikt karjeras konsultanta pienākumus dažādās iestādēs un uzņēmumos saskaņā ar profesijas standarta prasībām. Maģistra darba autoram jāveic pētījums par aktuālu zinātnisku vai praktisku karjeras konsultēšanas problēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas Studentam ir priekšstats par pētniecības jomām karjeras konsultēšanā. Studenti zina, kā analizēt un risināt pētījuma problēmu. Studentiem ir izpratne par pētījuma mērķi un uzdevumiem. Studenti zina, kā izvēlēties pētījuma tematu, kas balstās uz karjeras konsultēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Studenti zina kā formulēt pētījuma objektu, priekšmetu, mērķi, hipotēzi vai pētāmo jautājumu, uzdevumus un pamatot noteiktas pētījumu metodes, kā arī atspoguļot pašpieredzi pētāmā jautājuma/ aktualitātes risināšanā.
Prasmes Students prot attīstīt savas pētnieciskā darba prasmes un tās izmantot kvantitatīvajā un kvalitatīvajā pētījumu veikšanā un tās atspoguļot maģistra pētījumā.
Kompetences. Studenti spēj apkopot informāciju par pētījumu un izvērtēt izmantotās teorētiskās pieejas, teorijas un modeļus. Studenti spēj eksperimentēt un apstrādāt datus. Studenti spēj izvērtēt pētījumu rezultātus un formulēt secinājumus un ieteikumus. Studenti spēj aizstāvēt maģistra darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Problēmas apzināšana, temata izvēle.
2. Personiskās pieredzes refleksija par pētāmo jomu.
3. Ievada uzmetuma (maģistra darba ieceres) sagatavošanai.
4. Vadītāja un konsultantu izvēle un temata saskaņošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uz studenta iniciatīvu un mērķtiecību balstīta darbība maģistra darba koncepcijas izveidē.
Darba vadītāja izvēle un lietišķa, rezultatīva abpusēja sadarbība prasību izpildē maģistra darba izstrādē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi izstrādā sava maģistra darba koncepciju.
Maģistra darba vadītāju (ja nepieciešams – arī konsultantu) ieteikšana un izvēle.
Pētījuma pamatjautājumu izstrāde un precizēšana, konsultējoties ar darba vadītāju.
Ieskaites pilna laika studijās 1. semestrī (2KP) un nepilna laika studijās 2. semestrī (2KP).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums: ieskaite bez atzīmes

Obligātā literatūra

1. Paura L., Arhipova I. Statistiskās neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. 2. Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J., Pēks L., Soika I., Vronska I. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. 2018. 35 lpp. 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 261 lpp. 4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 658 lpp.

Papildliteratūra

1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 7th Edition. Publisher: Routledge, 2011. 784 p. 2. Greenhaus J.H.,Callanan G.A. Encyclopaedia Career Development. 2006– vol. 3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, понимание социальной реальности. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. 567 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. A Guide to APA Referencing Style: 6th Edition. Student Success UCOL. 2017. 35 p. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf 2. Scopus. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 3. EBSCO Research Databases. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.ebsco.com/products/research-databases

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilnā laika (1.semestra) un nepilnā laika (2.semestra) studijās.