Kursa kods Peda6034

Kredītpunkti 3

IT karjeras konsultēšanā

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci par IT daudzveidīgajām izmantošanas un integrēšanas iespējām karjeras konsultēšanā. Apgūst kā efektīvāk organizēt karjeras konsultēšanas darbu, izmantojot tiešsaistes rīku iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par IT daudzveidīgajām izmantošanas un integrēšanas iespējām karjeras konsultēšanā, IT kritiskā izvērtēšana – pārbaudes darbs;
• prasmes analizēt un izvērtēt praktiskai darbībai atbilstošo informāciju, izmantojot teorētiskās zināšanas, lai izpildītu nepieciešamos darbus – laboratorijas darbi;

• kompetence spēj izvērtēt un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes karjeras konsultēšanas darbībā – patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. IT izmantošana karjeras konsultēšanā un atbalsta sniegšanā (3h).
2. Elektroniskās konsultācijas veikšanas specifika karjeras konsultantiem (2h).
3. Attālināts tiešsaistes atbalsts (3h).
4. Tiešsaistes rīki - uzstāšanas prasme kā karjeras virzītājspēks (3h).
5. Profesiju prezentācija – tiešsaistes rīku izmantošana (3h).
6. Infografika. Interaktīvā postera izveide (5h).
7. Elektroniskās komunikācijas īpatnības ar potenciālajiem darba devējiem (2h).
8. Infografika. Modernais CV (2h).
9. Interaktīvā informatīvā video izveide (8h).
10. Pārbaudes darbs (1h).
1. patstāvīgais darbs: Prezentācijas materiāla izveide

2. patstāvīgais darbs: Video izveide

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, izstrādāti divi patstāvīgie darbi, sekmīgs pārbaudes darba novērtējums. Visiem laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās laboratorijas darbiem un pārbaudes darbam. 1. patstāvīgs darbs Prezentācijas materiāla izveide (apjoms vismaz 15 slaidi, iesniedzams elektroniskā veidā);
2. patstāvīgs darbs Video izveide (ilgums vismaz 15 minūtes, iesniedzams elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no pārbaudes darba un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Atzīme ir vidējais aritmētiskais starp pārbaudes un patstāvīgo darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Kettunen J., Lindberg M., Nygaard E., Kárdal A. J. Chapter 11: Enhancing career practitioners’ understanding and use of ICT in guidance and counselling. In: Career and Career Guidance in the Nordic Countries. Edited by E. Hagaseth Haug, T. Hooley, J. Kettunen, R. Thomsen. Boston: Brill, 2020, p. 163-175.
2. Launikari M., Ahlroos N., Hagen E., Stefánsdóttir D. Chapter 13: Developing Guidance Competences for Learning Mobility. In: Career and Career Guidance in the Nordic Countries. Edited by E. Hagaseth Haug, T. Hooley, J. Kettunen, R. Thomsen. Boston: Brill, 2020, p. 191-205.
3. Kritiskās domāšanas pamati. Izglītības attīstības centrs. Rīga, 2012. 15 lpp. Pieejams: https://ej.uz/kritiskadom; http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
4. Organize, edit and share your memories with Microsoft Photos. Video rediģēšanas iespējas. Pieejams: https://www.microsoft.com/en-us/windows/photo-movie-editor
5. TeamViewer Remote Management. User Guide. Datora attālā piekļuve un tālvadība. Pieejams: https://dl.teamviewer.com/docs/en/User-Guide-TeamViewer-Remote-Management.pdf

Papildliteratūra

Build your best ideas together, in Google Docs. Google dokumentu iespējas. Pieejams: https://www.google.com/docs/about/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna laika studijās