Kursa kods Peda6029

Kredītpunkti 3

Pētījumu metodoloģija IV

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

author

Ludis Pēks

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5016, Pedagoģija un psiholoģija I

Peda5017, Pedagoģija un psiholoģija II

Peda6026, Pētījumu metodoloģija I

Peda6027, Pētījumu metodoloģija II

Peda6028, Pētījumu metodoloģija III

Psih5010, Pedagoģija un psiholoģija III

Kursa anotācija

Kurss ietver zināšanas, prasmes un refleksijas spējas (par pētījumu ētiskiem un filozofiskiem aspektiem) par: ekoloģisko pieeju pedagoģiskajos pētījumos; mērīšanas teoriju; validitātes izvērtēšanu; datu apstrādes metožu izvēli un izvēles kritērijiem; IT izmantošanu; datu apstrādi un rezultātu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultāti: zināšanas par teorētisko un empīrisko pētījumu veidiem to plānošanu un ētiku, sadarbību ar psihologiem, pētījumiem nepieciešamās informācijas ieguvi, datu apstrādāšanu, pētījumu rezultātu prezentēšanu un publicēšanu; prasmes plānot pētījumus, izvēlēties un izvērtēt pētījumiem nepieciešamo informāciju, pētījuma un datu apstrādes metodes, to ētiskumu, tās adaptēt un aprobēt, apstrādāt datus un prezentēt rezultātus izmantojot IT; kompetence veikt pētījumu sadarbojoties ar psihologiem un uzņemoties atbildību par to ētiskumu, izstrādāt maģistra darbu, prezentēt un publicēt pētījumu rezultātus, vadīt skolēnu pētnieciskos darbus un bakalaura darbus, izstrādāt mācību līdzekļus un sagatavot publikācijas; pilnveidot kompetenci pētījumu metodoloģijā, izmantojot neformālās un informālās izglītības iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 L. Pētījumu pieredzes izvērtēšana, eksperimentālo pētījumu metodikas izvēle, precizēšana.
2 L. Datu apstrāde izmantojot datorprogrammas. Apstrādes veida izvēle. Sadarbība ar informātikas speciālistiem.
3 Pr.d. Datu apstrāde izmantojot datorprogrammas.
4 Pr.d. Datu apstrāde izmantojot datorprogrammas.
5 Pr.d. Datu apstrāde izmantojot datorprogrammas.
6 Pr.d. Datu apstrāde izmantojot datorprogrammas.
7 Pr.d. Datu apstrāde izmantojot datorprogrammas.
8 L. Ziņojumu, referātu un lekciju sagatavošana. Publiskas uzstāšanās organizācija un tehniskais nodrošinājums
9 L. Prezentāciju veidi, to izvēle un sagatavošana. Audio un video tehnikas, PowerPoint u.c. izmantošana.
10 S. Prezentāciju veidi, to izvēle un sagatavošana. Audio un video tehnikas, PowerPoint u.c. izmantošana.
11 L Mācību materiālu un literatūras, publikāciju, maģistra darbu sarakstīšana un noformēšana.
12 S. Referāti maģistrantu konferencei par pedagoģisko pētījumu aprobāciju praksē.
13 S. Referāti maģistrantu konferencei par pedagoģisko pētījumu aprobāciju praksē.
14 L: Maģistra darbu aizstāvēšanas runas sagatavošana, aizstāvēšanas procedūra
15 S. Maģistrantu pētījumu prezentācijas, to apspriešana
16 S. Maģistrantu pētījumu prezentācijas, to apspriešana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenā vērtē piedalīšanos lekcijās un semināros un regulāro kontroldarbu rezultātus. Eksāmenā jāuzrāda maģistra darba melnraksts, detalizēti studētas literatūras saraksts, jāsniedz mutiska vai rakstiska refleksija par kursa studijās apgūto metožu un maģistra pētījuma rezultātu aprobāciju praktiskajā darbā, jāpamato metožu izvēle. Eksāmenā notiek diskusija par pētījumu un literatūras avotiem. Jābūt ieskaitēm pētījumu metodoloģijā par 1., 2. un 3..sem. Eksāmens 4. semestrī.

Obligātā literatūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281
4. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007, 638 p.

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna un nepilna laika studijās.