Kursa kods Peda6027

Kredītpunkti 3

Pētījumu metodoloģija II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

author

Ludis Pēks

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5016, Pedagoģija un psiholoģija I

Peda6026, Pētījumu metodoloģija I

Kursa anotācija

Kurss ietver zināšanas, prasmes un refleksijas spējas (par pētījumu ētiskiem un filozofiskiem aspektiem) par: ekoloģisko pieeju pedagoģiskajos pētījumos; mērīšanas teoriju; validitātes izvērtēšanu; datu apstrādes metožu izvēli un izvēles kritērijiem; IT izmantošanu; datu apstrādi un rezultātu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultāti: zināšanas par teorētisko un empīrisko pētījumu veidiem to plānošanu un ētiku, sadarbību ar psihologiem, pētījumiem nepieciešamās informācijas ieguvi, datu apstrādāšanu, pētījumu rezultātu prezentēšanu un publicēšanu, prasmes plānot pētījumus, izvēlēties un izvērtēt pētījumiem nepieciešamo informāciju, pētījuma un datu apstrādes metodes, to ētiskumu, tās adaptēt un aprobēt, apstrādāt datus un prezentēt rezultātus izmantojot IT; kompetence veikt pētījumu sadarbojoties ar psihologiem un uzņemoties atbildību par to ētiskumu, izstrādāt maģistra darbu, prezentēt pētījumu rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 L.: Pētījumu pieredzes izvērtēšana, attīstības tendences, pētījumu tematu, metodikas izvēle, precizēšana.
2 Pr.d.: Maģistra darbos nosakāmo īpašību, pazīmju, rādītāju, kritēriju noteikšana, ekoloģiskā pieeja to izvēlē.
3 L: Mērīšana sociālajās zinātnēs, tās filosofiskie un ētiskie aspekti. Mērīšanas teorija.
4 L: Skalu veidi, raksturojums, izvērtējums, izvēles kritēriji, atbilstība pētījuma mērķiem, hipotēzei.
5 L: Pedagoģiskajos un psiholoģiskajos pētījumos iegūstamie datu veidi, sadalījumi, to apstrādes iespējas.
6 L: Parametriskās un neparametriskās metodes, to izmantošanas iespēju izvērtējums un izvēle.
7 L: Aprakstošo/ primāro statistiku veidi, salīdzinājums, izvērtējums.
8 Pr.d.: Aprakstošo statistiku noteikšana, izvērtēšana un izvēle maģistra darbos.
9 Pr.d.: Datu sadalījumu attēlošanas veidi, to salīdzinājums, izvērtējums, izvēle, noformējums.
10 L: Induktīvo/ sekundāro/ secinošo statistiku izvērtējums, izvēles pamatojums, interpretācija.
11 L: Korelācijas un konkordācijas noteikšanas veidu izvēle, tās pamatojums.
12 L: Pārskats par pārējām metodēm (dispersiju analīze u.c.) izmantošanu sadarbībā ar IT specialistiem.
13 Pr.d.: Ekspertvērtējuma datu apstrāde. Vienprātības noteikšana un izvērtējums. Hierarhiju analīze.
14 S. Referāti maģistrantu konferencei par pedagoģisko pētījumu aprobāciju praksē.
15 Maģistrantu pētījumu prezentācijas, to apspriešana.
16 Maģistrantu pētījumu prezentācijas, to apspriešana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitē vērtē piedalīšanos lekcijās un semināros un regulāro kontroldarbu rezultātus. Jāuzrāda maģistra darba iestrāde, apzinātās un detalizēti studētas literatūras saraksts, jāsniedz mutiska vai rakstiska refleksija par kursa studijās apgūto metožu un maģistra pētījuma rezultātu aprobāciju praktiskajā darbā, jāpamato metožu izvēle. Ieskaitē notiek diskusija par pētījumu un literatūras avotiem. Ieskaite 2. sem.

Obligātā literatūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Paura L., Arhipova I.. Neparametriskas metodes: SPSS datorprogramma. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
4. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007, 638 p.

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna un nepilna laika studijās.