Kursa kods VadZ6012

Kredītpunkti 30

Maģistra darbs

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā810

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits810

Kursa apstiprinājuma datums03.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir studējošā patstāvīgi veikts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un organizatorisko prasmju apguvi projektu vadībā studiju programmas noteiktajā apjomā, spēju veikt pētījumu ar novitātes un/vai praktiskā lietojuma elementiem un zinātniski pamatotiem secinājumiem un priekšlikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina un spēj kritiski izvērtēt teorētiskos avotus projektu vadībā saistībā ar maģistra darba tematu, demonstrē padziļinātas zināšanas par līdzšinējo maģistra darba temata izpētes līmeni un tā perspektīvajiem virzieniem – maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana.

Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot projektu vadības un sociālo pētījumu metodes maģistra darba izstrādei, spēj integrēt teorētiskās atziņas maģistra darba pētnieciskajā daļā, padziļināti interpretēt pētījuma rezultātus un piedāvāt jaunas zināšanas projektu vadībā. Spēj īstenot analītiski kritiskas un saturiski kvalitatīvas teorētiskās literatūras, normatīvo aktu un citu informācijas avotu (t.sk. - svešvalodā) studijas, nodrošinot pētījuma izvirzītā mērķa sasniegšanu. Spēj patstāvīgi plānot un izpildīt maģistra darba izstrādi, sadarboties ar maģistra darba vadītāju – maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana. Spēj publiski prezentēt maģistra darba rezultātus, pamatot personisko viedokli, diskutēt ar nozares speciālistiem – maģistra darba aizstāvēšana.

Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un risināt problēmsituācijas projektu vadībā; spēj kritiski novērtēt pētījuma rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību un pamatot negatīvās iedarbības samazināšanas iespējas un virzienus - maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba temata izvēle, saskaņošana ar darba vadītāju un apstiprināšana.
2. Iepazīšanās ar metodiskajiem norādījumiem maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Maģistra darba programmas izstrāde.
4. Literatūras studijas, teorētisko avotu un iepriekš veikto pētījumu analīze.
5. Pētījuma metodoloģijas izstrāde.
6. Empīrisko datu ieguve, apstrāde, analīze.
7. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Maģistra darba aprobācija un iesniegšana priekšaizstāvēšanai.
9. Maģistra darba pilnveidošana un noformēšana.
10. Maģistra darba iesniegšana institūtā un recenzēšana.
11. Maģistra darba aizstāvēšana Valsts pārbaudījumu komisijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāto maģistra darbu studējošais iesniedz un aizstāv Valsts pārbaudījumu komisijā norādītajā datumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- patstāvīgas literatūras studijas;
- oriģināla pētījuma veikšana, datu apkopošana un analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darba izstrāde notiek saskaņā ar LBTU Studiju nolikumu (2023), LBTU Nolikumu par studiju noslēguma pārbaudījumiem (2023), Metodiskajiem norādījumiem maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (2018).
Maģistra darbu Valsts pārbaudījumu komisija vērtē 10 ballu skalā.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere (red.). Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
2. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. 7th edition. NY: McGrow-Hill Education, 2017. 659 p.
3. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper? 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 168 p.
4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide)., Project Management Institute. 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2013. 589 p. ISBN 9781935589679.
5. Davis M. Scientific Papers and Presentations. San Diego: Academic Press, 2005. 356 p. E-grāmata pieejama LLU tīklā datubāze EBSCO e-book academic collection http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=29d41130-b071-45e6-93b9-8d0bb5faf622%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=465006&db=nlebk
6. Zinātniskās darbības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005. Stājas spēkā 19.05.2005. [Skatīts 26.11.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337

Papildliteratūra

1. Creswell J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. 260 p.
2. Robson C., McCartan. Real World Research. 4th Edition. London: John Wiley&Sons Ltd, 2016. 533 p.
3. Kerzner H. R. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 11th edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 1296 p. ISBN 978-1118022276
4. Hopkin P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 5th edition. London: Kogan Page, 2018. 453 p. E-grāmata pieejama LLU tīklā datubāze EBSCO eBook Academic Collection
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1446715&site=ehost-live

Periodika un citi informācijas avoti

Project Management Journal, [Tiešsaiste] https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), [Tiešsaiste], http://lnpva.lv/
2. Project Management Institute (PMI), [Tiešsaiste], https://www.pmi.org/
3. International Project Management Association (IPMA). [Tiešsaiste], https://www.ipma.world/

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”