Kursa kods Peda5038

Kredītpunkti 3

Mediācijas process karjeras konsultēšanā

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Lolita Terēze Nicmane

Maģistra(līm.)

author pasn.

Viktorija Portere

Mg. jur.

Kursa anotācija

Šajā kursā tiek apgūta un izvērtēta rīku, resursu un psiholoģisko atziņu izmantošana nevardarbīgā konfliktu risināšanā ar mediācijas metožu palīdzību karjeras konsultanta darbā. Šī kursa studijās tiek akcentēti konfliktu veidi un konfliktablas situācijas pirms paša konflikta iestāšanās. Kursā tiek skatīti temati, kas iemāca karjeras konsultantu atpazīt pirms-konflikta situācijas un atšķirt daudzos konflikta tipus. Šī studiju kursa ietvaros studenti iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences mediācijas metodēs spēs izmantot karjeras konsultanta darbā, atpazīstot sava klienta iespējamās konfliktēšanas situācijas, lai profesionāli reaģētu uz tām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas, kas apgūtas priekšstata līmenī: par mediācijas pamatprincipiem un jēdzieniem; par emocijām mediācijā un konfliktā; par mediatora nepieciešamām iemaņām un personības iezīmēm, lai vadītu mediācijas procesus un ieteiktu mediāciju konfliktu risināšanai; par komunikācijas barjerām, tās kultūras, bioloģiskajiem un emocionālās inteliģences aspektiem; par konstruktīvu dialogu un tā lomu konfliktu risināšana; par mediācijas procesa normatīvajiem aktiem; par mediatora profesionalitātes celšanu. Studējošais ir ieguvis zināšanas, kas attīsta izpratni: par mediācijas procesa būtību un mediatora lomu tajā; par emocionālo inteliģenci, emociju plašo amplitūdu un intervenci; par dialoga būtību un tā neatņemamu sastāvdaļu konstruktīvā konflikta risināšanas procesā; par nevardarbīgu komunikāciju personu attiecībās; par dažādiem mediācijas modeļiem un lēmumu atrašanas un izvērtēšanas tehnikām. Studējošam ir šādas zināšanas lietošanas līmenī: prasmes kā izmantot teorētiskās zināšanas par mediāciju un mediatora lomu; atpazīt konfliktu, tā rašanās iemeslu (t.sk. iekšējo konfliktu vietu un lomu starppersonu attiecībās); kā analizēt dažādus konflikta risināšanas veidus un izvēlēties efektīvāko; kā analizēt un izvērtēt komunikācijas barjeras, tās kultūras, bioloģiskos, emocionālās inteliģences aspektus; kā kreatīvi veicināt risinājumus konflikta gadījumos un izvērtēt pieņemtos lēmumus.
Zināšanu pārbaudes veids: Pārbaudes darbs – tests teorētisko zināšanu pārbaudei par mediāciju, tās principiem un metodēm, ko var izmantot karjeras konsultanta darbā.
Prasmes. Iegūtās zināšanas studenti spēs izmantot dažādās konfliktu situācijās, kas veidosies karjeras konsultēšanas ietvaros. Studenti pratīs izmantot teorētiskās zināšanas par mediāciju un atpazīt konfliktu un tā rašanās iemeslu (t.sk. iekšējo konfliktu vietu un lomu starppersonu attiecībās), analizēt un izvēlēties piemērotāko konflikta risināšanas veidu. Konfliktu atpazīšanas un risināšanas gaitā studenti pratīs konstruktīvi, argumentēti, cieņpilni komunicēt, izvērtējot starppersonu saskarsmes barjeras. Savas praktiskās iemaņas studenti spēs papildināt ar kreativitātes elementiem, dažādojot sarunu procesus. Studenti pratīs izvēlēties un lietot piemērotāko saziņas (nevardarbīgas komunikācijas) veidu ar dažādu kultūru, vecuma un sociālo grupu klientiem (ieskaitot klientus no sociālās atstumtības riska grupām) un sadarbības partneriem; izvērtēt klientu individuālās atšķirības un vajadzības; informēt, atbalstīt un veidot atgriezenisko saiti ar klientiem, balstoties uz meditatīvām metodēm.
Prasmju pārbaudes veids: studiju procesā tiks veikti individuāli un grupu darbi konflikta situāciju analīzē un risināšanā; studenti izspēlēs lomu spēles (par pamatu ņemot gadījumus no karjeras konsultēšanas) risinot un analizējot konfliktu veidus, formas un to risināšanas metodes (izmantojot arī kreativitātes elementus).
Kompetence. Spēja atpazīt konflikta rašanās iemeslu (t.sk. iekšējo konfliktu vietu un lomu starppersonu attiecībā) un identificēt dažādus konflikta risināšanas veidus, izvēloties efektīvāko. Spēja izprast mediācijas kontekstu un patstāvīgi izvēlēties un izmantot atbilstošas mediācijas metodes un instrumentus emocionālā klimata optimizēšanai strīdu un konfliktu risināšanās laikā karjeras konsultēšanas procesā. Spēja ievērot profesionālās, t.sk. mediatora ētikas normas un konfidencialitātes prasības, pildot profesionālos pienākumus un uzdevumus. Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus individuāli un grupās, apzinoties viņu iespējamās saskarsmes barjeras. Spēja izprast savu resursu atjaunošanas nepieciešamību, lai saglabātu psiholoģisko noturību stresa/ konflikta situācijās. Spēja konstruktīvi sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā, ar mērķi uzlabot konsultēšanas kvalitāti.
Kompetences pārbaudes veids: Studiju kursa noslēgumā students (darbs pāros) seminārā prezentē mediācijas metožu izmantošanu karjeras konsultācijās, tādā veidā apliecinot iegūtās zināšanas, prasmes un spējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mediācijas pamatprincipu un jēdzienu izpratne (Mediācijas likums; Trossen u.c..), (1 h).
2. Mediācijas fāzes un procesa posmi. Kopīgo un atsevišķo sesiju izmantošanas īpatnības (Bolis & Gereiša; Railijs; Trossen u.c..), (2 h).
3. Mediācijas loma un tās daudzie konteksti karjeras konsultēšanas un karjeras atbalsta sniegšanā. (2h)
4. Konflikta teorija. Atšķirības konfliktu apstrādes metodikā (Leiendeker; Glasls; Jordan u.c..) (2 h).
5. Konfliktu veidi un to atpazīšana karjeras konsultēšanā (2 h)
6. Emocijas mediācijā. Emocionālās inteliģences attīstība mediācijas un sarunu procesos (1h)
7. Dažādu mehānismu un instrumentu izmantošana emocionālā klimata optimizēšanai strīdu un konfliktu risināšanā (Goulmans; Šteiners u.c..) (3 h)
8. Komunikācijas teorijas mediācijā (Rosenberg; Velhēferis; Šulcs von Tūns; Vaclavik u.c..) (2 h)
9. Pārbaudes darbs – tests zināšanu pārbaudei par mediāciju, tās principiem, fāzēm un konfliktu apstrādes metodiku (1h)
10. Mediatora profesionālā kompetence, īpašības, pienākumi un atbildība procesa vadīšanā (Koser; Kelly u.c..) (2h)
11. Konstruktīva dialoga veidošana mediācijā. Apzināta un cieņpilna komunikācija (Oganisjana & Ozols; Bohm; Portere & Briede u.c..) (4 h)
12. Komunikācija starppersonu strīdu gadījumos (2 h)
13. Mediācijas dažādie modeļi un lēmumu izvērtēšanas tehnikas un to izmantošana karjeras konsultēšanā (Buš; Kure u.c..) (4 h)
14. Seminārs – mediācija karjeras konsultēšanā (4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75% nodarbību apmeklējums, sekmīgi uzrakstīts pārbaudes darbs, veikti visi praktiskie darbi, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

• Pārbaudes darbs par mediāciju, tās principiem, fāzēm un konfliktu apstrādes metodiku. Pārbaudes darbs tiek veikts auditorijā (1h).
• Mācību procesa laikā tiek veikti praktiski uzdevumi gan individuāli, gan grupās un izspēlētas lomu spēlēs konflikta situācijas un to iespējamie risinājumi. Tiek trenētas mediatora zināšanas, prasmes un kompetences.
• Patstāvīgais pāru darbs, kurā studenti sagatavo prezentācijas par mediācijas metožu izmantošanu karjeras konsultēšanā, tādā veidā apliecinot iegūtās zināšanas, prasmes un spējas (4 h). Patstāvīgais darbs tiek prezentēts noslēguma seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Nodarbību apmeklējums (75%) – (no vērtējuma veido maks. 2 balles)
• Pārbaudes darbs – tests zināšanu pārbaudei par mediāciju (no vērtējuma veido maksimāli 3 balles)
• Seminārs – mediācija karjeras konsultācijā (no vērtējuma veido maksimāli 3 balles)
• Aktīvs darbs studiju procesa laikā – dalība uzdevumos un lomu spēlēs (no vērtējuma veido maksimāli 2 balles)

Obligātā literatūra

1. Leiendekers A. Konfliktu vadība. Rīga: Jumava, 2016. 199. lpp.
2. Trosens A., Hofmans R., Rotfišere D.B. Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007. 183. lpp.
3. Frīls Dž., Frīla L. Pieaugušie bērni. Disfunkcionālu ģimeņu noslēpumi. Zvaigzne ABC, 2016. 199. lpp.
4. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Jumava, 2001. 462. lpp.
5. Аллахвердова О. В. Обучение медиаторов и формирование компетенций. Вестник СПбГУ, 3(16), (2012). 51–59 c.
6. Сталбергб Д., Лав Л. Третий голос. , Москва: ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2014. 220. cC.
7. Беркли-Ален M. Забытое искусство слушать. Cерия Гений общения, Санкт-Перетбург, 1997. 258 c.
8. Розенберг М. Ненасильственное общение. Язык Жизни. , Москва: София, 2018.
9. Сесно Ф. Как узнать всё, что нужно, задавая правильные вопросы. Москва: Альпина Паблишер, 2018.
10. Шамликашвили Ц.А., Никитина Е.С. Введение в диалогику. , Москва: ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2011, 240 c.

Papildliteratūra

1. Mediācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.05.2014. Stājas spēkā 18.06.2014. [Skatīts 25.01.2022.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=266615
2. Bērnu tiesību aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.06.1998. Stājas spēkā 22.07.1998. [Skatīts 25.01.2022.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=49096
3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu
4. Par koncepciju Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā: Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 [tiešsaiste]. Pieņemts 18.02.2009. Stājas spēkā 18.02.2009. [Skatīts 25.01.2022.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=188058
http://bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=4063&page=
5. Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980. gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [tiešsaiste] [skatīts 25.01.2022.] Pieejams: https://assets.hcch.net/upload/mediation_lv.pdf

Piezīmes

Izvēles studiju kurss profesionālajā maģistra studiju programmā “Karjeras konsultants” 1.semestrī