Kursa kods Peda5036

Kredītpunkti 9

Pētnieciskā darba metodoloģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits147

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zinātniskās izpētes pamatprincipus, veido zināšanas par pētījumu ētiku un mērījumiem, attīsta pētījuma īstenošanai nepieciešamās prasmes. Kursa saturs atspoguļo pētījuma loģiku, sākot ar pētījuma problēmas formulēšanu un beidzot ar pētījuma atskaites sagatavošanu un aizstāvēšanu. Kurss ietver teorētisko un empīrisko pētījumu metožu apgūšanu. Praktiskajās nodarbībās studenti gūst pētījuma problēmas, ieceres un pamatjautājumu formulēšanas pieredzi un pilnveido datu vākšanas un apstrādes prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – spēj noteikt un izvērtēt iespējamās pētījuma problēmas, izprot pētniecisko darbu izstrādāšanas noteikumu un pētījuma ētikas prasību nozīmi un pielietošanas nepieciešamību, izprot pētījumu dizainu atšķirības un tiem atbilstošās datu vākšanas un apstrādes metodes.
• Prasmes – prot formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētījuma problēmu un pamatjautājumus, prot izvēlēties pētījuma dizainu un atbilstošas datu vākšanas un apstrādes metodes, prot izskaidrot datu apstrādes rezultātus un formulēt secinājumus, prot noformēt pētījuma atskaiti.
• Kompetence – spēj veikt, noformēt un publiskot pētījumu, spēj kritiski izvērtēt un izmantot citu pētījumu rezultātus, spēj vadīt bakalauru līmeņa pētījumus un skolēnu ZPD.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pētnieciskie darbi, pētniecisko darbu izstrādāšanas un zinātnisko atskaišu noformēšanas noteikumi. Pētījumu ētika.
2 Maģistra darbs kā pētījuma atskaite: struktūra, izstrādāšanas secība un pamatprincipi.
3 Pētījuma posmi. Pētījuma pamatjautājumu formulēšana.
4 Pētījumu dizaini. Pētījuma plānošana.
5 Teorētiskie pētījumi. Informācijas meklēšana un atziņu atspoguļošana pētījuma atskaitē.
6 Empīriskie pētījumi. Mērījumi karjeras attīstības pētījumos. Mērījumu skalas.
7 Eksperimenti, to veidi un izmantošana karjeras attīstības pētījumos.
8 Pētījuma bāze. Pētījuma bāzes izvēle un raksturojums pētījuma atskaitē.
9 Novērošana un aptaujas. Novērošanas protokolu un aptaujas lapu sagatavošana.
10 Datu vākšana. Klātienes un attālinātas datu vākšanas organizācija.
11 Datu apstrāde (aprakstošā statistika). Datu derīguma izvērtēšana. Datu attēlošana tabulās un diagrammās.
12 Datorprogrammu izmantošana datu apstrādē (aprakstošā statistika).
13 Datu apstrāde (secinošā statistika). Statistiskās hipotēzes, hipotēžu pārbaude.
14 Datorprogrammu izmantošana datu apstrādē (secinošā statistika).
15 Secinājumu un ieteikumu sadaļas pētījumu atskaitēs.
16 Pētījuma rezultātu noformēšana, ziņojuma sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Studējošā piedalīšanās vismaz 75% lekciju un praktisko nodarbību, visu patstāvīgo praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana. Sekmīgi nokārtoti studiju kursa pirmās un otrās daļas pārbaudījumi (ieskaites ar atzīmi). Sekmīgi nokārtots studiju kursa noslēguma pārbaudījums (eksāmens par visām kursa daļām), iesniegts pabeigta maģistra darba melnraksts.

Obligātā literatūra

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kristīne Mārtinsone. [Rīga]: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.

Papildliteratūra

1. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija: mācību līdzeklis. 1.daļa Pētījuma pamatjautājumi. Jelgava: LLU, 2009. 35 lpp.
2. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Abonētās datubāzes LLU tīklā. http://llufb.llu.lv/db.html?i=db_saraksti.html
2. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. http://petijumi.mk.gov.lv/
3. LR Izglītības ministrijas publikācijas un statistika. http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālajā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” 1. semestrī (Pētnieciskā darba metodoloģija I), 2. semestrī (Pētnieciskā darba metodoloģija II) un 3. semestrī (Pētnieciskā darba metodoloģija III) pilna un nepilna laika studijās.