Kursa kods Peda5035

Kredītpunkti 3

Pētnieciskā darba metodoloģija III

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zinātniskās izpētes pamatprincipus, veido zināšanas par pētījumu ētiku un mērījumiem, attīsta pētījuma īstenošanai nepieciešamās prasmes. Kursa saturs atspoguļo pētījuma loģiku, sākot ar pētījuma problēmas formulēšanu un beidzot ar pētījuma atskaites sagatavošanu un aizstāvēšanu. Kurss ietver teorētisko un empīrisko pētījumu metožu apgūšanu. Praktiskajās nodarbībās studenti pilnveido datu vākšanas un apstrādes prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – izprot pētniecisko darbu izstrādāšanas noteikumu un pētījuma ētikas prasību nozīmi un pielietošanas nepieciešamību, izprot pētījumu dizainu atšķirības un tiem atbilstošās datu vākšanas un apstrādes metodes.
• Prasmes – prot izvēlēties pētījuma dizainu un atbilstošas datu vākšanas un apstrādes metodes, prot izskaidrot datu apstrādes rezultātus un formulēt secinājumus, prot noformēt pētījuma atskaiti.
• Kompetence – spēj veikt, noformēt un publiskot pētījumu, kritiski izvērtēt un izmantot citu pētījumu rezultātus, vadīt bakalauru līmeņa pētījumus un skolēnu ZPD.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datu sadalījumi. Secinošo statistiku veidi un izvēles pamatojums.
2 Parametriskās statistikas metodes.
3 Neparametriskās statistikas metodes.
4 Kontinģences analīze. Korelācijas koeficienta aprēķināšana.
5 Datu apstrāde (secinošā statistika). Statistiskās hipotēzes, hipotēžu pārbaude.
6 Datu apstrāde (secinošā statistika). Statistiskās hipotēzes, hipotēžu pārbaude.
7 Datorprogrammu un tiešsaistes programmu izmantošana datu apstrādē (secinošā statistika).
8 Datorprogrammu un tiešsaistes programmu izmantošana datu apstrādē (secinošā statistika).
9 Datorprogrammu un tiešsaistes programmu izmantošana datu apstrādē (secinošā statistika).
10 Datorprogrammu un tiešsaistes programmu izmantošana datu apstrādē (secinošā statistika).
11 Pētījuma rezultātu atspoguļošana pētījumu atskaitēs. Diskusijas sadaļas nepieciešamības izvērtējums.
12 Secinājumu un ieteikumu sadaļu veidošana pētījumu atskaitēs.
13 Studiju noslēguma darba noformēšana.
14 Pētījuma zinātniskās atskaites (maģistra darba) pašizvērtēšana.
15 Pētījumu aizstāvēšanas runas sagatavošana. Studiju noslēgumu darbu aizstāvēšanas procedūra LLU TF IMI.
16 Studiju kursa apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Studējošā piedalīšanās vismaz 75% lekciju un praktisko nodarbību, visu patstāvīgo praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana, iesniegts pabeigta maģistra darba melnraksts.

Obligātā literatūra

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kristīne Mārtinsone. [Rīga]: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.

3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.

Papildliteratūra

1. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija: mācību līdzeklis. 1.daļa Pētījuma pamatjautājumi. Jelgava: LLU, 2009. 35 lpp.
2. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Abonētās datubāzes LLU tīklā. http://llufb.llu.lv/db.html?i=db_saraksti.html
2. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. http://petijumi.mk.gov.lv/
3. LR Izglītības ministrijas publikācijas un statistika. http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālajā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās.