Kursa kods Peda5027

Kredītpunkti 3

Pētnieciskā darba metodoloģija I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

author

Ludis Pēks

Dr. paed.

Aizstātais kurss

Peda6026 [GPED6027] Pētījumu metodoloģija I

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas, prasmes un refleksijas spējas par teorētisko un empīrisko pētījumu veidiem, metodēm, to atbilstības pētījumiem izvērtēšanu, metožu izvēles kritērijiem. Studiju rezultāts: maģistranta kompetence, sadarbībā ar darba vadītāju veikt maģistra līmeņa teorētiskos pētījumus un izvēlēties empīrisko pētījumu metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par teorētisko un empīrisko pētījumu veidiem to plānošanu un ētiskumu, sadarbību ar psihologiem, pētījumiem nepieciešamas informācijas apzināšanu, ieguvi, kā arī informālās un neformālās izglītības iespējām zināšanu papildināšanai. Prasmes plānot pētījumu, izvēlēties un izvērtēt pētījumam nepieciešamo informāciju, to ētiskumu, veikt metožu adaptāciju un aprobāciju. Kompetence veikt pētījumu sadarbībā ar psihologiem, uzņemoties atbildību par tā ētiskumu izstrādāt konsultēšanas metodikas un sagatavot publikācijas, pilnveidot kompetenci pētījumu metodoloģijā, izmantojot informālās izglītības iespējas, izvēlēties tālākizglītošanās veidus un pētāmās problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pieredzes refleksija, pētījumu problēmas, jautājumi, metodika, plānošana. 2 lekcijas
2 Pētījumu veidi (hermeneitiskie, empīriskie, kvalitatīvie) to attīstības tendences.1 lekcija un 1 seminārs.
3 Pētījumā izmantojamie informācijas avoti, to apzināšana un izvērtēšana. 1 lekcija un 1 seminārs.
4 Pētījuma zinātniskā aparāta izstrādāšana. 1 lekcija un 1 seminārs.
5 Pētījumu ētika, pētnieka darba vadītāja un konsultanta sadarbība pētījumā. 1 lekcija un 1 seminārs.
6 Ekoloģiskā pieeja. Konsultatīvais setings un darba alianse pētījumos. 1 lekcija un 1 seminārs.
7 Biogrāfiskie pētījumi. 1 lekcija un 1 seminārs.
8 Psihodiagnostika karjeras attīstības pētījumos. Sadarbība ar psihologiem. 1 lekcija un 1 seminārs.
9 Testi, to izvēle un izmantošana karjeras attīstības pētījumos. 1 lekcija un 1 seminārs.
10 Modeļi un modelēšana karjeras attīstības pētījumos. 1 lekcija un 1 seminārs.
11 Mērījumi un skalas. Skalu veidi. 1 lekcija un 1 seminārs
12 Mērījumi karjeras attīstības pētījumos. 1 lekcija un 1 seminārs.
13 Novērojumi, aptaujas karjeras attīstības pētījumos. 1 lekcija un 1 seminārs.
14 Eksperimenti, to veidi un izmantošana karjeras attīstības pētījumos. 1 lekcija un 1 seminārs.
15 Eksperimentu plānošana. Validitāte, tās novērtējums. 1 lekcija un 1 seminārs.
16 Apkopojums un izvērtējums. 1 lekcija un 1 seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitē vērtē piedalīšanos lekcijās un semināros, kontroldarba rezultātus. Jāuzrāda pētījuma zinātniskā aparāta formulējums empīrisko pētijumu iecere un apzināto informācijas avotu saraksts. Nodarbību saturu un laika sadalījumu kursā precizē atbilstoši maģistrantu priekšzināšanām. Ieskaite 1. semestrī.

Obligātā literatūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp. Nav LLU FB. Ir pieejams:
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281 lpp.
4. Creswell J.W. Education research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Papildliteratūra

1. Briede B., Pēks L. Maģistra darba izstrādāšana. Jelgava, IMI, 2003. 71 lpp
2. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava, LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
3. Athanasou J.A., R Van Esbroeck. International Handbook of Career Guidance. Springer, 2008. 741 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X
2. American Psychological Association. (2010) Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Karjeras konsultants" pilna un nepilna laika studijās.