Kursa kods Peda5017

Kredītpunkti 2

Pedagoģija un psiholoģija II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Irēna Katane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Dotā studiju kursa ietvaros studiju procesā studenti analīzes, sintēzes un izvērtēšanas līmenī tālāk attīsta un iegūst jaunas zināšanas, prasmes un kompetences pedagoģijā, t.sk. zināšanas par: paradigmu daudzveidību mūsdienu izglītības vidē; konceptuālajām pieejām pedagoģijā un izglītībā: kopveseluma, humānistisko un ekoloģisko pieeju; humānās pedagoģijas pamatprincipiem. Studenti tālāk attīsta pašrefleksijas spēju; pilnveido un attīsta savas kompetences, t.sk. spēju radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pedagoģiskajā praksē un savos teorētiskajos pētījumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pedagoģijas pamatkategoriju un jēdzienu attīstību un mainību mūsdienās, izglītības ekoloģiju kā starpdisciplināro pētījumu virzienu, vides jēdzienu kā centrālo jēdzienu cilvēka ekoloģijā, vides izglītību, izglītības vides daudzveidību un multifunkcionalitāti, izglītības pieejamības un atvērtības principiem mūžizglītības, t.sk. pieaugušo izglītības, kontekstā.
1.seminārs. Studiju kursa satura analīze un izvērtēšana, teoriju saistot ar praksi (vērtējums ar atzīmi).
Prasmes. Studenti prot atrast, kritiski izvērtēt, atlasīt un patstāvīgi studēt 3 zinātniskos rakstus studiju kursa prasību ietvaros.
2. seminārs. Studēto zinātnisko rakstu analītiski vērtējošas prezentācijas un diskusija (vērtējums ar atzīmi).
Kompetences. Studenti spēj patstāvīgi veikt padziļinātus teorētiskos pētījumus izvēlētā pētījuma temata ietvaros, respektējot izvirzītās prasības.
3. seminārs. Patstāvīgi uzrakstīta zinātniskā raksta prezentēšana un diskusija (raksta un publiskās prezentēšanas vērtējumi ar atzīmi).
Ieskaite (summatīvais jeb kumulējošais vērtējums) semestra noslēgumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads studiju kursā "Pedagoģija un psiholoģija II" (1 h).
2. Pedagoģijas pamatkategoriju un jēdzienu attīstība un mainība mūsdienās (1 h).
3. Izglītības ekoloģija kā jauns starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā (1 h).
4. Izglītības ekoloģijas vēsturiskās saknes (2 h).
5. Ekoloģiskā pieeja pedagoģijas klasiķu darbos (2 h).
6. Vides jēdziens cilvēka ekoloģijā, t.sk. izglītības ekoloģijā. Vides izglītības vēsturiskā attīstība un mūsdienu aktualitātes (3 h).
7. Izglītības vides daudzveidība un daudzfunkcionalitāte mūsdienās, t.sk. skola kā daudzkontekstu izglītības vide (3 h).
8. Izglītības vides modeļu daudzveidība un modelēšanas principi. Izglītības vides modeļu analīze (3 h).
9. Izglītības pieejamības un atvērtības principi (3 h).
10. Mūžizglītības un pieaugušo izglītība. Mūžizglītības pirmsākumi (3 h).
11. Mūžizglītības, t.sk. pieaugušo izglītības, idejas Latvijā (2 h).
12. Pirmais seminārs. Studiju kursa satura analīze un izvērtēšana, teoriju saistot ar praksi (2 h).
13. Otrais seminārs. Studēto zinātnisko rakstu analītiski vērtējošas prezentācijas un diskusija (3 h).
14. Trešais seminārs. Patstāvīgi uzrakstīto rakstu prezentēšana un diskusija (3 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Piedalīšanās lekcijās.
Piedalīšanās visos semināros.
Padziļinātas patstāvīgas teorētiskās studijas pedagoģijā.
Izpildītas visas prasības, paveikti visi patstāvīgie darbi un visos semināros iegūti sekmīgi vērtējumi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem tiek plānotas un vadītas lekciju un semināru nodarbības.
Studenti jau studiju kursa sākumā zina visas prasības, lai iegūtu sekmīgu vērtējumu plānotajos semināros un ieskaitē kopumā.
Patstāvīgie darbi, gatavojoties semināriem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa teorētiskā satura zināšanas.
Prasme atrast, kritiski izvērtēt, atlasīt, studēt un analizēt zinātnisko literatūru atbilstoši prasībām. Prasme argumentēti diskutēt par avota saturu.
Zinātniskā raksta saturs, apjoms, noformējums atbilstoši prasībām (t.sk. laicīgi nodots raksts).
Kvalitatīvi izveidota prezentācija par uzrakstīto rakstu, kā arī publiskā uzstāšanās, prasme argumentēti diskutēt par izvēlēto pētījuma tematu.

Obligātā literatūra

1. Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa, 2003. 476 lpp. 2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, 2011. 160 lpp. Sērija „ Izglītības ekoloģija”. (CD formātā) 3. Bronfenbrenner U. The Ecolog of Human Development: Experiments by Nature and Design. Camvridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 1979/2015. 352 p. Pieejams https://khoerulanwarbk.files.wordpress.com/2015/08/urie_bronfenbrenner_the_ecology_of_human_developbokos-z1.pdf 4. Burceva R., Davidova J., Kalniņa D., Lanka Ē, Mackēviča L. Novitātes pedagoģijā profesionālās izglītības skolotājiem. Rīga: LU, 2010. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=1211. 5. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018. 6. Fulans M. Pārmaiņu spēki. Izglītības reformu virzieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 167 lpp. 7. Fullan M. Change theory: A force for school improvement. Centre for Strategic Education, Victoria, 2006. 8. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 9. Juusela T. Mentoringa daudzās sejas. Rīga: LID, 2005. 196 lpp. 10. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: RTA, 2017. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 11. Karpova Ā. Personības teorijas un to radītāji. Rīga: Elektroniskā izdevniecība, 2010. Pieejams http://gramataselektroniski.blogspot.com/2010/07/personiba-teorijas-un-to-raditaji-arija.html 12. Katane I. Skola kultūrā un kultūra skolā. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 116 lpp. 13. Katane I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Jelgava: LLU TF IMI, 2007. 117 lpp. Sērija „Izglītības ekoloģija”. 14. Katane I. No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Jelgava, 2007. 239 lpp. Sērija „Izglītības ekoloģija”. 15. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU, IMI, 2006. Sērija "Izglītības ekoloģija". 16. Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: skola, skolēns, skolotājs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 17. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja bērnu audzināšanā. Rīga: RaKA, 1999. 251 lpp. 18. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp. 19. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: Raka, 2018. 80 lpp. 20. Purēns V. Kā attīstīt kompetenci. Rīga: Raka, 2018. 280 lpp. 21. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads mediju pedagoģijā. Rīga: RAKA, 2008. 207 lpp. 22. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp. 23. Špona A., Čamane I. Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: RaKa, 2010. 260 lpp. 24. Tiļļa I. Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: RaKa, 2005. 294 lpp. 25. Valbis J. Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 26. Vilciņa A. Sociālā pedagoģija: teorija, prakse. Rīga: Attīstība, 2009. 27. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 28. Zamskis H. Iekļaujošās pedagoģijas vēsture. Rīga: RAKA, 2008. 29. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001. 275 lpp. 30. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва: Академический Проект; Фонд “Мир”, 2006. 336 c. 31. Митина А.М. Дополнительное образование взрослых за рубежом: концептуальное становление и развитие. Москва: Наука, 2004. 304 с. 32. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. Москва: Academia, 2004.

Papildliteratūra

1. Katane I. Skola kultūrā un kultūra skolā. Jelgava: LLU IMI, 2006. 116 lpp. 2. Katane I., Kalniņa I. Skolēnu personības konkurētspējas attīstība neformālās komercizglītības vidē. Jelgava: LLU, 2010. 331 lpp. 3. Katane I., Laizāne A. Divdesmit pirmā gadsimta lauku skolas izglītības vide Latvijā un ārzemēs. Jelgava: LLU, 2012. 284 lpp. 4. Špona A., Čamane I. Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: RaKa, 2009. 260 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Pieejams: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Ikgadējās sarptautiskās zinātniskās konferences "Lauku vide. Izglītība. Personība" [Rural Environment. Education. Personality] rakstu krājumi. ISSN 2255-808X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" 2.sem.