Kursa kods Peda4043

Kredītpunkti 2.50

Specializācijas priekšmeta metodika

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti pilnveido vispusīgas un specializētas, profesionālajai jomai atbilstošas zināšanas, prasmes un refleksijas spējas, izstrādā stundu konspektus, sagatavo un analizē mācību stundas, izvēlas radošus mācību paņēmienus atbilstošā specialitātē, vērtē un analizē audzēkņu zināšanas un prasmes. Studenti pilnveido savu personīgo, sociālo un profesionālo kompetenci, teorētiski un praktiski risina problēmsituācijas profesijā, mūžizglītības kontekstā, analizē darba tirgus prasības profesionālajā jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – izprot pedagoģiskā procesa plānošanu, organizāciju un realizāciju profesionālajos mācību priekšmetos, izprot profesionālā priekšmeta programmas izveides un realizācijas mūsdienīgus nosacījumus, stundu darba organizāciju un vadīšanu, personīgās un audzēkņu izaugsmes dinamiku – praktiskais darbs;
• prasmes – prot parādīt specializētas, profesionālajai jomai atbilstošas teoriju likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un prasmes, prot zinātniski pamatot organizēt un vadīt audzēkņu mācības un audzināšanu profesionālo priekšmetu mācību programmas apguvei, atbilstoši darba vidē balstītām mācībām, prot izvēlēties inovatīvus mācību paņēmienus profesionālajā izglītībā, prot uzstāties auditorijā, prot izvērtēt personīgo un audzēkņu izaugsmi, prot iekļauties mūžizglītības procesā – patstāvīgais darbs;
• kompetence – spēj nodrošināt pedagoģiskā procesa plānošanu, organizāciju un realizāciju profesionālajos mācību priekšmetos, uzstāties auditorijā, sagatavot prezentāciju – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Profesionālo mācību priekšmetu mācību didaktiskie principi.
2 Izglītības, audzināšanas un attīstības vienotības realizācija stundā.
3 Pedagoģiskā procesa optimizācija profesionālo mācību priekšmetu stundās.
4 Darba vidē balstītu mācību organizācija.
5 Audzēkņu virzīšana karjeras veidošanai.
6 Mācību un audzināšanas metožu specifika un līdzekļi.
7 Profesionālo mācību priekšmeta nodarbību sagatavošana.
8 Mācību plānu un programmu veidošanas pieejas darba vidē balstītās mācībās.
9 Nodarbības tematiskā plāna izveide, nodarbību konspekti.
10 Prasības mūsdienīgai profesionālā priekšmeta stundai.
11 Audzēkņu mācību sasniegumu kontrole un novērtējums.
12 Audzēkņu darbu skates, konkursu, izstāžu, olimpiāžu organizēšanas un norises metodika.
14 Mācību līdzekļu un mācību grāmatu sastādīšanas un novērtēšanas metodika..
15 Metodisko materiālu gatavošana.
16 Audzēkņu gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam un kvalifikācijas darbam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju un semināru apmeklējums, sekmīgi nokārtots praktiskais darbs – sagatavots izvērstas nodarbības konspekts, sagatavots studiju darbs profesionālajā mācību priekšmetā un sagatavota prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs - sagatavots izvērstas nodarbības konspekts.
Patstāvīgais darbs – sagatavots studiju darbs profesionālajā mācību priekšmetā (apjoms 20 lpp. iesniedz elektroniskā veidā).
Patstāvīgais darbs – sagatavota prezentācija profesionālajā mācību priekšmetā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi izpildīti un noteiktajā laikā iesūtīti patstāvīgie darbi. Norādītajā laikā iesūtīts, atbilstoši prasībām veidots, sekmīgi nokārtots izvērstas nodarbības konspekts (līdz 3 lpp.).
Atbilstoši prasībām uzrakstīts, pareizi noformēts un pirms prezentācijas iesūtīts studiju darbs profesionālajā mācību priekšmetā (apjoms20 lpp. –iesniedz elektroniskā veidā).
Sagatavota un atbilstoši prasībām novadīta prezentācija.
Eksāmena atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgajiem darbiem un prezentāciju.

Obligātā literatūra

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa, 2005. 325 lpp. 3. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999 107 lpp. 4. Maslo I. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga: LU, 2006 186 lpp. 5. Lanka A. Arodpedagoģijas elementi. Rīga: RTU, 2003. 6. Dukulis, I. Apgūsim jauno Powerpoint!: Microsoft Office PowerPoint. 2003. Rīga: Turība, biznesa augstskola, 2006. 141 lpp

Papildliteratūra

1. Mehānisms sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Sk. internetā (12.11.2018.)
Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/08_mehanisms.pdf
2. Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā. Sk. internetā (27.11.2018.)
Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/01_SOC_partneru_lidzdaliba.pdf
3. Profesijas standarts. Sk. internetā (12.11.2018.) Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-048.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 3. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem.