Kursa kods Peda3020

Kredītpunkti 2

Integrēšana profesionālajā izglītībā

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Anda Zvīgule

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas par mācību metodēm darbā ar izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām arodskolās, par iespējām pašpilnveidoties arodā, veicinot cilvēka ar speciālām vajadzībām personības izaugsmi. Studentiem veidojas izpratne par riska faktoru izvērtējumu profesijas izvēlē un izvēlētās profesijas ierobežojumiem cilvēkiem ar kustību, sensorajiem un garīgās attīstības traucējumiem. Kursā studenti pilnveido zināšanas un dalās pieredzē par atbildību, tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem pedagoģiskajā procesā arodskolā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
• Zināšanas iekļaujošās izglītības terminoloģijā, mācību metodēs arodskolā, ieskaitot informācijas tehnoloģiju resursus, zināšanas par iespējām patstāvīgi pašpilnveidoties izvēlētajā arodā, veicinot cilvēka ar speciālām vajadzībām personības izaugsmi.
• Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus speciālajā arodpedagoģijā izmantotos jēdzienus, diskutēt par cilvēka ar speciālām vajadzībām personības izaugsmes tendencēm un iespējām, kritiski izvērtēt savu iespēju robežas palīdzēt cilvēkam ar speciālām vajadzībām, novērtēt pedagoģiskās kompetences robežas, lietot iekļaujošās izglītības zināšanas cilvēku ar speciālām vajadzībām iekļaušanā sabiedrībā.
• Kompetence – spēt izvērtēt iekļaujošās izglītības zināšanu lomu mācību procesā, būt kompetentam rīkoties problēmsituācijās un pieņemt lēmumus, izmantojot speciālās arodpedagoģijas zināšanas savā profesionālajā darbībā, spēt praktiski izmantot pētījumu rezultātus speciālās izglītības un iekļaušanas jomās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Profesionālās izglītības sistēmas galvenie attīstības virzieni Latvijā un ES, mūsdienīgs izglītības saturs.
2 Profesiju apraksti cilvēka funkcionālo sistēmu noslodzes raksturošanai darba izpildes laikā.
3 Nepieciešamo prasmju limitētais apjoms dažādu traucējumu gadījumos.
4 Cilvēku ar speciālām vajadzībām aprūpes nosacījumi mācību laikā
5 Apdāvinātība kā īpašās vajadzības.
6 Iekļaušanas politika skolā, arodizglītībā, darba vidē un sabiedrībā.
7 Sensorie traucējumi. Attīstība un korekcija cilvēkiem ar neredzību un nedzirdību surdo un tiflopedagoģijā.
8 Neredzīgā cilvēka iespējamās profesiju saraksts Redzes iespēju pedagoģiskā izpēte. Informācijas tehnoloģiju pielietojums
9 Orālisms un manuālisms nedzirdīgo apmācības procesā Zīmju valoda kā bilingvālisms un mikrokultūra. Informācijas tehnoloģ
10 Uzmanības deficīta un hiperreaktivitātes sindroma īpatsvars arodizglītības iestāžu audzēkņu vidū.
11 Deviantas uzvedības cēloņi un izpausmes, pedagoga prasme saskatīt un prognozēt notikumu gaitu.
12 Speciālo profesiju saraksts cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
13 IT mācību īpašā metodika cilvēkiem ar cerebrālo paralīzi..
14 Mācīšanās traucējumu īpatsvars arodskolā. Valodas sistēmas traucējumu – disleksijas un disgrāfijas korekcija.
15 Alternatīvā komunikācija.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt apmeklētām 80% lekcijām un praktiskajām nodarbībām, iesniegtam patstāvīgajam darbam, uzrakstītiem kontroldarbiem.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Profesiju apraksti cilvēka funkcionālo sistēmu noslodzes raksturošanai darba izpildes laikā. Rīga: Valsts aģ.„Sociālās integrācijas centrs”, 2007. 585 lpp.
2. Cooper P., Jacobs B. From Inclusion to Engagement: Helping Students Engage with Schooling through Policy and Practice. Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley-Blackwell. 2006. 240 p.
3. Пенин Г.Н., Назарова Н.М. Специальная педагогика. Mосква: Академия, 2009. 352 c.
4. Auger R. The School Counselor's Mental Health Sourcebook. London: SAGE Publications Ltd. 2009. 216 p.

Papildliteratūra

1. Andrēziņa R. Bērnu garīgā veselība. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2010. 44 lpp.
2. Smith P.K., Cowie H. Understanding Children’s Development. Oxford: Blackwell. 2003. 568 p.
3. Ginsberg M.B. Transformative Professional Learning. Thousand Oaks: Corwin Press. 2011. 184 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mašošins J., Krutova E. Latvijas izglītības sistēmas tiesiskā harmonizācija: virzieni, metodes. Socialo Zinatnu Vestnesis. Daugavpils universitāte, Nr.2, 2009, 81.-100.lpp.
2. Zaļaiskalne A. Pārmaiņu vadība profesionālās izglītības satura pilnveidošanā Latvijā: promocijas darbs vadībzinātnes doktora grāda iegūšanai, apakšnozare: izglītības vadība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2014. 179 lp.
3. Žurnāls "Life Span and Disability" ISSN: 2035-5963

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” pilna un nepilna laika studijās.