Kursa kods Peda3010

Kredītpunkti 2

Pirmsskolas didaktika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePirmsskolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurs sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pirmsskolas izglītības programmas satura realizācijā un metodikā. Studenti iepazīstas ar pirmsskolas izglītības satura apguvi šādos integrētos mācību priekšmetos: latviešu valoda; dabaszinības; matemātika; sociālās zinības un ētika; mūzika; fiziskā izglītība; vizuālā māksla; mājturība un tehnoloģijas. Studiju kursa ietvaros studenti veido biežāk lietoto pedagoģijas jēdzienu elektronisko vārdnīcu un demonstrējot izpratni, prasmi analizēt, sintezēt un izvērt dažādu izcilu pedagoģu atziņas, sagatavo prezentāciju par izvēlētu tematu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - izpratne par pamatjēdzieniem pirmsskolas pedagoģijā, pirmsskolas izglītības programmas saturu, bērncentrētu pieeju pirmsskolas izglītības programmas satura realizācijā, bērna fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības veicināšanu dažādas pirmsskolas izglītības programmās un pirmsskolas metodiku – patstāvīgais darbs;
• prasmes – prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa principus: humānismu, uzskatāmību un pēctecību, izprot dažādu pedagoģisko pieeju nozīmi mācību procesa organizēšanā, prot teorētiski izvērtēt mācību vidi, prot izmantot dažādas metodikas bērna fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības veicināšanā, prot izmantot informācijas tehnoloģiju līdzekļus sagatavojot prezentāciju – patstāvīgais darbs;
• kompetence – spēj izvērtēt pirmsskolas izglītības satura un metodikas svarīgo lomu mācību procesā, spēj to integrēt izvēlētajā metodikas jomā. Spēj uzstāties auditorijas priekšā un demonstrēt prezentāciju – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bērncentrētas vides radīšanas iespējas un realizācija pirmsskolā.
2. Pirmsskolas izglītības satura uzdevumi.
3. Pirmsskolas izglītības satura īstenošana vienotā veselumā, veicinot daudzpusīgu bērna attīstību paredzētajās jomās.
4. Pirmsskolas izglītības programmas pedagoģiskā procesa organizācijas principi.
5. Pirmsskolas izglītības satura apguve mācību satura jomās vai integrētos mācību priekšmetos.
6. Rotaļas, kā galvenā bērna darbības veida organizācija pirmsskolā.
7. Runas attīstības metodika. Bērna runas attīstības priekšnosacījumi.
8. Rakstīšanas metodika. Rokas sagatavošana rakstīšanai.
9. Dziedāšanas un mūzikas mācīšanas metodika.
10. Gleznošanas un krāsu mācības metodika.
11. Metodika darbam ar papīru un kartonu.
12. Rokdarbi un to mācību metodika. Metodika darbam ar tekstilmateriāliem.
13. Metodika darbam ar dabas un mākslīgiem materiāliem.
14. Bērnu iepazīstināšana ar dabu un sabiedriskās dzīves norisēm metodika.
15. Kompetencēs balstīta izglītība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju un semināru apmeklējums, sekmīgi nokārtoti patstāvīgie darbi, sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs –studiju darbs par bērnu tiesībām un pienākumiem (apjoms 2 lpp., iesniedz elektroniskā veidā).
Patstāvīgais darbs – iesniegts darbs pirmsskolas izglītības satura apguvei konkrētā vecumposmā, studenta izvēlētajās 3 jomās.
Patstāvīgais darbs – sagatavota prezentācija pirmsskolas izglītības metodikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi izpildīti un noteiktajā laikā iesūtīti patstāvīgie darbi. Sagatavots un atbilstoši prasībām iesniegts studiju darbs par bērnu tiesībām.
Patstāvīgais darbs – iesniegts darbs pirmsskolas izglītības satura apguvei konkrētā vecumposmā
Patstāvīgasis darbs - sagatavota uzstāšanās un prezentācija pirmsskolas izglītības metodikā.

Obligātā literatūra

2. Ideju krātuve pirmsskolai 1. Rotaļnodarbības 2-5 gadus veciem bērniem. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 31 lpp. 2. Ideju krātuve pirmsskolai 3. Rotaļnodarbības 5-6 gadus veciem bērniem. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 150 lpp. 3. Bethere D. Pārejas posms pirmsskola-pamatskola. Rīga: „RaKa”, 2013. 150 lpp. 4. Brice B. Viss sākas ar rotaļu. Rīga: „RaKa”, 2013. 244 lpp. 5. Buivide A. Mācīsimies kopā. Rīga: „RaKa”, 2012. 114 lpp. 6. Bula-Biteniece I., Jansone R., Pjehs K. Bērns un sports pirmsskolā. Rīga: „RaKa”, 2013. 179 lpp. 7. Dzintere D., Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīves prasmju sekmētāja. Rīga: „RaKa”, 2010. 304 lpp.

Papildliteratūra

1. Freiberga I., Priede L. Bērns mācās izzināt pasauli. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007. 177 lpp. 2. Geka S. Konstruktīvi vingrinājumi. Matemātikā un rakstītmācīšanā bērniem no 5 gadu vecuma. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2006. 102 lpp. 3. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi 2007. 308 lpp. 4. Рубинштейн М.М. Проблема учителя. Москва: «Академия», 2004. 176 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bērnu tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 25.11.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096 2. Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts [tiešsaiste] [skatīts 25.11.2018.]. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/aktualitates/2017/Skola2030Dokuments.pdf 3. Pirmsskolas izglītības mācību satura programma. 2012 [tiešsaiste] [skatīts 25.09.2013.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf 4. Skola2030 [tiešsaiste] [skatīts 25.11.2018.]. Pieejams: https://www.skola2030.lv/

Piezīmes

Izvēles kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem un TF bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā”.