Kursa kods Peda2021

Kredītpunkti 2

IT izglītībā I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) integrēšanas iespējām mājturības un vizuālās mākslas kursa apgūšanā, saistībā ar izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Studenti apgūst prasmi organizēt sasniegumu pārbaudi, veidojot kombinētu vērtēšanas sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiskā izpratne par IKT izmantošanas iespējām un izvēles pamatprincipiem mājturības un vizuālās mākslas nozarē.
• Prasmes kritiski izvērtēt, argumentēti diskutēt un pamatot IKT izvēli mājturības un vizuālās mākslas mācību procesa organizēšanā. Spēj parādīt pedagoģisko pieeju problēmu risināšanā un uzņemties atbildību, veicot individuāli patstāvīgo darbu.
• Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantojot, radīt jaunas integrētas pieejas; izmantot IKT integrēšanas prasmes interaktīvo mācību materiālu sagatavošanai mājturības un vizuālās mākslas specifikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītībā
2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītībā
3 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izvēles pamatprincipi
4 Datorizētās iespējas sasniegumu pārbaudes organizēšanā
5 Testa veidošana MS Excel programmā (funkcijas)
6 Testa veidošana MS PowerPoint programmā (makrokomandas)
7 Darba vide un ergonomika
8 3 dimensiju tehnoloģijas izglītībā
9 Lietotņu kompleksa izmantošana dažādu uzdevumu veidošanā
10 Sasniegumu pārbaudes organizēšana, izmantojot testa sagatavi-1
11 Sasniegumu pārbaudes organizēšana, izmantojot testa sagatavi-2
12 Mājturībā un vizuālā mākslā nepieciešamās informācijas meklēšanas aspekti
13 Izstrādājuma kustīgās animācijas izveide
14 Elektroniskā skolas vide
15 Interaktīvā mācību materiāla sagatavošanas iespējas
16 Interaktīvā mācību materiāla sagatavošanas iespējas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos, patstāvīgajā darbā un noslēguma testā saņemto punktu skaita. Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam un uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kopējais maksimālais punktu skaits – 100: kontroldarbos - 40 p., patstāvīgajā darbā - 30 p un noslēguma testā - 30 p. Noslēdzot kursa studijas, punktus summē un pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Darba apstākļi un veselība darbā: ES PHARE Latvijas – Spānijas divpusējās sadarbības projekts. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 144 lpp.
2. Hjūsa S. Teksta un grafikas dizains soli pa solim. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 192 lpp.
3. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.

Papildliteratūra

1. Vronska N. Topošo skolotāju IKT integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā. Promocijas darbs. Jelgava, 2012.
2. Волкова Е. Photoshop CS2. Художественные приемы и профессиональные хитрости. Санкт-Петербург: Питер, 2006.
3. Леонтьев В. Азбука работы на компьютере с фото, музыкой и видео. Москва: Олма-Пресс, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mājas vide izglītībā un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Profesionālās izglītības skolotājs pilna un nepilna laika studijās.