Kursa kods Peda1012

Kredītpunkti 3

Ievads studijās

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

Citi1014 [GCIT1014] Ievads studijās

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamo priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, īpašu uzmanību pievēršot augstākās izglītības attīstībai pasaulē, Latvijā un LBTU, studiju programmu attīstībai, studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai. Kursa ietvaros tiek īstenota izbraukuma mācību ekskursija uz SIA LBTU Mācību un pētījumu saimniecību "Vecauce".

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: augstākās izglītības un studiju būtība, līmeņi un modeļi; LBTU, Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) un studiju programmas attīstības vēsture; studiju programmas saturs un sagaidāmie studiju rezultāti, studiju procesa organizācija. (Lekcijas un praktiskie darbi, testi)
Prasmes: spēj pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai. (Praktiskie darbi IITF un Fundamentālajā bibliotēkā)

Kompetences: pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai, studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā uzsākot studijas programmā (testi, esejas). Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augstākās izglītības pamati, augstākā izglītība pasaulē, ES, Latvijā, LBTU un IITF. 2 h.
2. Augstākās izglītības un augstākās inženierizglītības attīstības vēsture un tendences. 2 h, eseja.
3. LBTU tapšana, attīstība un studiju piedāvājums. 2 h, tests.
4. LBTU un pils vēsture, LBTU un pils muzeji. 3 h, tests.
5. IITF, tās attīstība un studiju piedāvājums. 1 h.
6. Studiju normatīvā bāze, Augstskolu likums, akreditācijas un licencēšanas noteikumi, izgl. valsts standarti. 1 h.
7. LBTU studiju normatīvā bāze, Studiju nolikums, studiju līgumi. 2 h, tests.
8. LBTU Fundamentālā bibliotēka, informācijas meklēšana bibliotēkā. 3 h.
9. LBTU pētnieciskā darbība, Zinātniskās darbības likums. 2 h.
10. Jelgavas vēsture, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs. 2h.
11. Inženiera profesijas un darba būtība, inženieru tipi, zinātniskā darba būtība un atšķirība no inženiera darba. 2 h, eseja.
12. Sistēmas un to analīze inženiera darbā, sistēmiskā pieeja inženierproblēmu risināšanā. 2 h.
13. Studiju vide fakultātē, studiju un pētniecības laboratorijas. 3 h.
14. Studiju organizācija fakultātē, stipendijas, studentu rotācija. 2 h.
15. Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi. 2 h.

16. Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi. 1 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi – pēc testu, esejas vērtējumiem pie apmeklējuma vismaz 70%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavo eseju par studiju izvēli, pirmajiem iespaidiem studijās un inženiera profesiju, testus kārto e-studiju sistēmā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites kopējais vērtējums veidojas no testu vērtējuma un nodarbību apmeklējuma.

Obligātā literatūra

1. Pirmkursnieka ceļvedis. LBTU informatīvs izdevums studentiem. Pieejams: https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/articles/20220901_celvedis.pdf.
2. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2021-05/Studiju_nolikums_2021.pdf
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
4. LBTU objektu virtuālās tūres [tiešsaste]. Pieejamas: https://www.llu.lv/lv/virtualas-tures.

5. Pamatstudijas 2022./2023. Jelgava: LLU, 2022. 50 lpp. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv/buklets/llu-pamatstudiju-buklets

Papildliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte: no Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības nodaļas (1863) līdz mūsdienām – 150. Jelgava: LLU, 2013. 457 lpp.
2. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862-1999: enciklopēdija. Jelgava: LLU, 1999. 373 lpp.

3. LLU Tehniskā fakultāte: no pagātnes uz nākotni. Jelgava: LLU TF, 2005. 362 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Izglītība un Kultūra" [tiešsaiste]. Pieejams: https://skolasvards.lv/magazines/izglitiba-un-kultura

2. Žurnāls Agro Tops [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.la.lv/agrotops

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajai bakalaura studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne: 1. sem.