Kursa kods PārZP041

Kredītpunkti 6

Ievadprakse viesmīlības uzņēmumos

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

Kursa anotācija

Praksi veido prakses uzdevumu datu vākšana un analīzes darbs viesmīlības uzņēmumā.
Studenti iepazīstas ar viesmīlības uzņēmuma darba specifiku, ražošanas un apkalpošanas organizāciju, kas dod iespēju papildināt teorētiskās zināšanas. Studenti veido sevī prasmi raksturot un analizēt viesmīlības uzņēmumu, uzsverot tā efektivitāti un trūkumus, sniedzot ieteikumus to novēršanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – pielietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās, izpratne par darba tiesiskām attiecībām un vispārējām higiēnas prasībām viesmīlības uzņēmumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, zināšanas ar darba drošību un aizsardzību saistītos jautājumos; zināšanas viesmīlības pamatos, saskarsmes pamatprincipu ievērošanā;
prasmes – pilnveido sociālās prasmes saskarsmē ar klientiem, prot organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstoši vispārpieņemtajām normām un komersanta specifikai. Apgūst pastāvīga darba un komandas darba prasmes (spēj patstāvīgi izvirzīt prioritātes un sasniedzamos mērķus, spēj komunicēt, strādāt komandā, risinot organizatoriskus jautājumus). Iegūst priekšstatu par problēmām un to risināšanas paņēmieniem.
kompetence - sadarbībā ar prakses vadītāju, spēj atklāt un analizēt aktuālas praktiskās problēmas, lai paaugstinātu izvēlētās jomas darbības efektivitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmuma organizatoriskā struktūra, darba plānošana, pienākumu sadale;
2 Pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas process, palīgpakalpojumi.
3 Viesu apkalpošanas process, pasūtījumu pieņemšana izpilde, kvalitātes nodrošinājums.
4 Dienestu savstarpējā sadarbība. Sadarbība ar citiem uzņēmumiem.

Nepilna laika neklātienes studijās visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, tiek īstenotas pilnā apjomā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Pilnā apjomā apmeklēta prakse, atbilstoši prakses līgumam, paredzot 4 nedēļu periodu.
2. Iesniegts prakses vadītāja (no uzņēmuma puses) vērtējums.

3. Iesniegts prakses pārskats un tas prezentēts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts prakses pārskats (20 lappušu apjomā)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek ieskaitīta, ja ir:
1. izstrādāts prakses pārskats atbilstoši prasītajiem prakses programmas punktiem (veikta katra programmas punkta analīze);
2. ir prakses vadītāja (no uzņēmuma puses) izsniegts prakses vērtējums;
3. prakse ir prezentēta un ir sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
Prakses vērtējumu - ieskaitīts, veido: rakstisks prakses pārskats – 80%, pārskata prezentēšana – 20%

Obligātā literatūra

1. Bergin T. An introduction to data analysis (2018). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd, 269 p.
2. Croucher S.M. Understanding communication research methods (2019). New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 323 p.
3. Kristapsone S. Statistiskās analīzes metodes pētījumā (2020). Rīga: Biznesa augstskola Turība, 477 lpp.
4. Praude V. Pārdošanas vadība (2018). Rīga: Biznesa augstskola Turība, 407 lpp.
5. Tarling K. The service organization (2023). London: London Publishing Partnership, 268 p.

Papildliteratūra

1. Deiss R. Digital marketing (2017). Hoboken, NJ: Wiley, 334 p.
2. Eagle L. Marketing communications (2021). New York: Routledge, 401 p.
3. Esteban-Bravo M. Marketing research methods (2021). Cambridge: Cambridge University Press, 862 p.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi (2020). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 255 lpp.
5. Liniņa I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju (2018). Rīga: Biznesa augstskola Turība, 187 lpp.
6. Percy L. Strategic integrated marketing communications (2018). Abingdon, Oxon: Routledge, 305 p.
7. Praude V. Pārdošanas vadība (2018). Rīga: Biznesa augstskola Turība, 407 lpp.
8. Walker J.R.The restaurant: from concept to operation. (2014). Hoboken, New Jersey: Wiley, 492 p.
9. Weeden C., Boluk K. Managing ethical consumption in tourism (2014). New York: Routledge, 254 p.
10. Wirtz J. Services marketing (2016). New Jersey: World Scientific, 783 p.

Piezīmes

Paredzēta obligāti PTF studentiem studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"