Kursa kods PārZP022

Kredītpunkti 3

Pārtikas tehnoloģijas

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZP028, Pārtikas iekārtas

PārZP029, Ievads pārtikas rūpniecībā

Kursa anotācija

Iegūt praktiskas iemaņas pārtikas produktu ražošanā un tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijā. Nostiprināt studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas. Iepazīties ar uzņēmumā ražošanas procesiem un tehnoloģiskajām iekārtam. Iegūt praktisko pieredzi iepriekš iegūtajām teorētiskajām zināšanām, sagatavoties turpmākajam praktiskam darbam un konkurencei darba tirgū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Specializētas zināšanas un kritiska izpratne par tehnoloģiskajiem procesiem, to organizāciju, tehnoloģiskajām iekārtām un plūsmas līnijām konkrētā pārtikas uzņēmumā vai iecirknī. Prakse uzņēmumā.
Prasmes spēt patstāvīgi veikt uzņēmumā uzticētos darba pienākumus, apkopot prakses laikā iegūto informāciju. Prakse uzņēmumā, prakses atskaites sagatavošana.
Kompetence spēt analizēt un skaidrot konkrētajā uzņēmumā notiekošos pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskos procesus. Prakses atskaites aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārīgās ziņas par uzņēmumu: nosaukums, uzņēmējdarbības veids, atrašanās vieta, specializācija, īss ražotās produkcijas raksturojums, tās apjomi un tirgus situācijas raksturojums.
2. Ražošanas uzņēmumā izmantoto izejvielu raksturojums, galvenie piegādātāji, piegādes biežums. Izejvielu kvalitātes rādītāji un noteikšanas periodiskums. Pieņemšanas dokumentācija, uzskaites kārtība.
3. Produktu ražošanas tehnoloģiskās shēmas (maksimums četriem produktu veidiem), galvenie tehnoloģisko operāciju parametri, to pamatojums.
4. Zudumi ražošanas procesā, to uzskaite. Blakusproduktu izmantošana.
5. Iepakošanas materiālu raksturojums. Produktu sagatavošana realizācijai: patērētājiepakojums un transportiepakojums. Iepakojamā materiāla utilizācija, pārstrādes iespējas.
6. Energoresursu un ūdens apgāde. Siltumapgāde: tvaiks, karsts ūdens. Tvaika un karstā ūdens sagatavošana patēriņam. Elektroenerģija. Ūdens un kanalizācija: ūdens apgāde un patēriņš. Notekūdeņu savākšana, attīrīšanas procesa raksturojums.
7. Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi.
8. Darba drošība pasākumi uzņēmumā. Traumatisms, tā izvērtēšana uzņēmumā, novēršanas iespējas.

9. Praktikanta secinājumi un priekšlikumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā studenti gatavo prakses atskaiti, atgriežoties no prakses, publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem prakses novērtējumu – ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam atbilstoši izvirzītājām prasībām jāsagatavo un jāaizstāv prakses atskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students ieskaiti par prakses pārskatu var iegūt, ja vismaz 70% no prakses pārskata ir iekļauti tajā un atbilstoši aprakstīti.

Obligātā literatūra

1. Uzņēmumā esošā pieejamā informācija par jaunu produktu izstrādi.
2. Kampuse S., Kļava D., Ķince T., Muižniece–Brasava S., Straumīte E., Zagorska J. Metodiskie norādījumi prakšu īstenošanai pārtikas tehnoloģijas fakultātē LLU. Jelgava, 2020. 24 lpp.

3. Mitra, Jay. The business of innovation / Jay Mitra. 1st edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Pub., 2017. pages cm ISBN 9781446210802 (alk. paper).

Papildliteratūra

www.likumi.lv
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.