Kursa kods PārZ6016

Kredītpunkti 2

Bioķīmisko procesu regulācija

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Velga Miķelsone

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi3005, Bioķīmija

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver priekšstatus par uzturvielu sastāvdaļu noārdīšanās, biomolekulu biosintēzes un enerģijas nodrošināšanas procesiem, šo procesu neirohumorālo regulāciju cilvēka organismā, kā arī sniedz zināšanas par bioķīmijas un mūsdienu ģenētisko sasniegumu praktiskās pielietošanas iespējām uzturzinātnē, to reālajiem sasniegumiem un perspektīvām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Spēja parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, kuras atbilst Bioķīmisko procesu regulācijas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
1. Pārzin uzturvielu sastāvdaļu noārdīšanās, biomolekulu biosintēzes un enerģijas nodrošināšanas procesus, šo procesu neirohumorālo regulāciju cilvēka organismā. – 1., 2. kontroldarbi.
Prasmes. Spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par Bioķīmisko procesu regulācijas zinātnes nozares aspektiem.
Literatūras apskata – referāta gatavošana par atsevišķām pārtikas nozaru bioķīmijas tēmām. Spēj referātu prezentēt un aizstāvēt.
Kompetence. Spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt Bioķīmisko procesu regulācijas zinātniskas un profesionālas problēmas, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Fizioloģisko un bioķīmisko funkciju neirohumorālā regulācija cilvēka organismā.
2. Vielu maiņas norises un etapi cilvēka un dzīvnieku organismā.
3. Ķīmiskās enerģijas maiņa metabolisma procesos.- Referātu prezentācija.
4. Ogļhidrātu metabolisms. Ogļhidrātu uzņemšanas, uzkrāšanas, izmantošanas un stabilas koncentrācijas asinīs hormonālā regulācija.
5. Glikozes katabolisms anaerobās noārdīšanas un citronskābes cikla reakcijās.
6. Glikozes katabolisms pentožu fosfātu cikla reakcijās un tā nozīme organismā.
7. Oglhidrātu pārvērtības rūgšanas reakcijās. Embdena-Meijerhofa-Parnasa ceļš (Meclera korekcija).- Referātu prezentācija.
8. Lipīdu metabolisms.
9. Tauku un ogļhidrātu maiņu kopīgie metabolīti.
10. Organisma noturīgo enerģijas rezervju (tauku) uzkrājumu neirohormonālā regulācija. -Referātu prezentācija.
11. Olbaltumvielu metabolisms un tā regulācija.
12. Etanola metabolisms. Etanola efekti aknās.
13. Cilvēka ģenētikas elementi, gēni, gēnu ekspresija, tās regulācijas iespēja.
14. Ģenētisko pētījumu un uzturzinātnes integrācija.- Referātu prezentācija.
15. Minerālvielu un ūdens maiņa organismā.
16. Fizioloģiski aktīvie pārtikas komponenti un to bioķīmiskā iedarbība. - Referātu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistrants gatavo literatūras apskatu – referātu par atsevišķām pārtikas nozaru bioķīmijas tēmām, kuras izvēlas atbilstoši katra maģistranta zinātniskā darba tēmai vai praktiskajai darbībai un aizstāv seminārā, kur piedalās visi maģistranti. Novērtē izpildītā darba kvalitāti, maģistranta spējas aizstāvēt savu risinājumu un aktivitāti citu autoru darbu analīzē.
Rakstisks eksāmens. Lai varētu kārtot eksāmenu, jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem un aizstāvētam referātam.
Eksāmena uzdevumu veido:
jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
jautājumi par studiju kursa referātos apgūtajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Informācijas, literatūras un zinātniskās literatūras studijas, gatavošanās kontroldarbiem, referāta gatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 (labi), eksāmenu var nekārtot un eksāmena vērtējumu pielīdzina vidējam aritmētiskajam no studiju kursa kārtoto kontroldarbu un referāta atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Nelson, David L. Lehninger principles of biochemistry: University of Wisconsin-Madison, - Seventh edition. - New York, NY : W.H. Freeman and Company ; Houndmills, Basingstoke : Macmillan Higher Education, 2017, I45 lpp
2. Biochemistry Lippincot Ilustrated Rewievs, 7 Edition, Philadelphia, Wolters Kluver, 2017, p.567
3. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: the molecular basis of life. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012., p. 752
4. King M. W. Integrative Medical Biochemistry, Indiana University School of Medicine and Center for Regenerative Biology and Medicine Terre Haute, Indiana, 2014- 1871 pgs.
5. Robert K.Murray, David A.Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennely, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil, „Harper's Illustrated Biochemistry, the twenty-ninth edition”, University of California, San Francisco,2012- 1125 pgs.

Papildliteratūra

1. Miķelsone V. Bioķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008 197 lpp.
2. Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. Berlin etc.: Springer – Verlag, 2009. 1070 lpp.
3. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp.
4. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Journal of Physiology and Biochemistry. Published by Springer. ISSN (printed): 1138-7548. ISSN (electronic): 1877-8755. Anotācijas LLU FB datubāze SpringerLink
2. The International Journal of Biotechnology & Biochemistry. Published by Research India Publications. ISSN: 0973-2691. Pieejams arī: http://www.ripublication.com/ijbb.htm
3. International Journal of Biochemistry &Cell Biology. Published by Elsevier Science. ISSN:1357-2725. Pieejams LLUFB datubāzē ScienceDirect.

Piezīmes

Kurss iekļauts Pārtikas zinātnes maģistrantūras studentiem programmas obligātajā daļā 1. semestrī