Kursa kods PārZ6015

Kredītpunkti 3

Pārtikas derīguma analīze

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi5006, Dabas vielu ķīmija

PārZ5021, Pārtikas likumdošana

PārZ5036, Pārtikas dizains

PārZ6001, Pārtikas piedevu pielietojums

Kursa anotācija

Studiju kurss “Pārtikas derīguma analīze” iepazīstina un dod iespēju apgūt zināšanas par dažādu faktoru ietekmi uz pārtikas produktu bojāšanos procesiem; derīguma termiņa noteikšanu, kā arī to aprēķinu un prognozi. Kursa ietvaros apskatāmas problēmas ir sekojošās: pārtikas produktu galvenie bojāšanas veidi; pārtikas produktu bojāšanas pakāpes noteikšanas metodes (identifikācija, inovācijas, iegūto rezultātu analīze); bojāšanas procesu vadība graudu, pienā, gaļas u.c. pārstādes uzņēmumos (riski, mikrobiāla drošība, menedžments, produktu izstrāde un realizācija, patērētājs); mūsdienīgas un inovatīvas iespējas pārtikas produktu bojāšanas (mikrobioloģisko, ķīmisko, fizikālo) procesu kontrolē; derīguma termiņa noteikšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studentiem būs:
• zināšanas – padziļinātas zināšanas un izpratne par procesiem, kas notiek pārtikas produktos uzglabāšanas laikā, pārtikas derīguma termiņa noteikšanu un tā pagarināšanas iespējām (semināri, laboratorijas darbi, zinātniskais raksts, kontroldarbs);
• prasmes – noteikt konkrētā pārtikas produkta bojāšanas veidus un faktorus (iekšējus un ārējus), variējot ar uzglabāšanas nosacījumiem, produkta receptūru, tehnoloģiju, kā arī strādājot ar mikroorganismu attīstības modelēšanas programmām, izstrādāt konkrēta produkta derīguma termiņa noteikšanas grafiku (laboratorijas darbi, zinātniskais raksts);

• kompetence – izmantojot teorētiskas zināšanas un iegūtas prasmes noteikt derīguma termiņu konkrētam pārtikas produktam, definējot galvenos rādītājus, kas būtu jākontrolē produktā, nosakot kontroles biežumu un eksperimenta nosacījumus, ja ir nepieciešams kā alternatīvu, pielietojot paātrinātu derīguma termiņa noteikšanas metodi; piedāvājot iespējamos risinājumus derīguma termiņa pagarināšanai (laboratorijas darbi, zinātniskais raksts).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. ES un Latvijā spēkā esošas likumdošanas, kas reglamentē pārtikas produktu derīguma termiņu, kvalitāti, marķēšanas noteikumus, veselīguma norādes, to analīze un kritiskais izvērtējums, tirgū sastopamo marķējuma analīze, labi un slikti piemēri. Pārtikas produktu nekaitīguma kritēriji, to noteikšanas nepieciešamība un nozīme. Alergēni, to norādes nepieciešamība un nozīme. Derīguma termiņš: minimālais un galīgais, to noteikšanas mehānisms un galvenās atšķirības. Galvenie faktori, kas ietekme pārtikas produktu kvalitāti. Mitruma satura, ūdens aktivitātes, pH, oksidēšanas-reducēšanas potenciāla jēdziens, regulēšana un nozīme produktu derīguma termiņa nodrošināšanā. (L. 3h)
2. Temperatūras, relatīva gaisa mitruma, gaismas, iepakojuma materiāla un vides ietekme uz pārtikas produktu kvalitāti un derīguma termiņu, diskusija, piemēri par šo faktoru ietekmi uz produkta kvalitāti uzglabāšanas laikā. Pārtikas produktu bojāšanas mehānismi, likumsakarības, piemēri. Dažādu pārtikas produktu mikrobioloģiskā bojāšana. Mailarda reakcija. Lipīdu oksidēšanas. Pašoksidēšanas. Lipīdu oksidēšanas faktori. Pārtikas produktu lipīdu oksidēšanas intensitātes novērtēšanas metodes. Oksidēšanas procesu kontrole un prognozēšana. Lipīdu fermentatīva oksidēšanas. Lipolītiskie fermenti, lipīdi un pārtikas produktu bojāšanas. Piena, gaļas un zivju produktu lipolīze. Graudaugu un dārzeņu lipolīze. Fizikālā bojāšana, raksturojums, mehānismi, ietekmē uz pārtikas produkta derīguma termiņu. Pārtikas produktu uzglabāšanas laika testēšanas metodes, tai skaitā paātrinātas derīguma termiņa noteikšanas metodes. Pamatprincipi. Kinētiskā modelēšana. Pārtikas produktu uzglabāšanas laika noteikšana, nekaitīguma nodrošinājums, uzglabāšanas laika prognozēšana. (L. 3h)
3. Pārtikas produktu uzglabāšanas laika noteikšana balstītā uz spēkā esošo likumdošanu un/vai uzņēmumu iekšējiem standartiem. Galvenie faktori, produktu kvalitātes testēšanas rādītāji, to noteikšanas biežums un atkārtojamība, pielietoto metožu apraksts un pamatojums. Iegūto rezultātu invertējums, salīdzinājums, diskusija par iegūto rezultātu interpretāciju. Eksperimentālā darba plāna izveide. (S. 3h)
4. Jaunā pārtikas produkta izstrāde, kvalitātes parametru noteikšana, iepakošana, ievietošana uzglabāšanai, izmantojot paātrināto derīguma termiņa noteikšanas metodi un uzglabājot pārtikas produktu tradicionālos apstākļos. (L.D. 3h)
5. Izstrādātā pārtikas produkta kvalitātes parametru testēšana uzglabāšanas laikā. Testēšanas metožu apguve, pielāgošanā. (L.D. 3h)
6. Izstrādātā pārtikas produkta kvalitātes parametru testēšana uzglabāšanas laikā. Testēšanas metožu apguve, pielāgošanā. (L.D. 3h)
7. Izstrādātā pārtikas produkta kvalitātes parametru testēšana uzglabāšanas laikā. Testēšanas metožu apguve, pielāgošanā. (L.D. 3h)

8. Kontroldarbs (S. 1h). Eksperimentālā darba ietvaros iegūto rezultātu prezentācija, argumentēta diskusija par problēmas situāciju un iespējamiem risinājumiem (S. 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Lai varētu kārtot akumulējošo ieskaiti, studentam:
• jāpiedalās laboratorijas darbos (100%), semināros (100%) un lekcijās (70%);
• jāuzraksta (vērtējumam ir jābūt vismaz “gandrīz viduvēji”) kontroldarbs (ietver sevī gan testa, gan atklātos jautājumus);

• jāizstrādā un publiski jāaizstāv eksperimentālais darbs (paveikts laboratorijas darbu ietvaros), nosakot derīguma termiņu izstrādātam pārtikas produktam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam atbilstoši izvirzītājām prasībām jāsagatavo zinātniskā raksta melnraksts, kas jāiesniedz rakstiskā veidā pirms aizstāvēšanas studiju kursa mācībspēkam.
Eksperimentālā darba rezultātu apkopojuma (raksta) maksimālais apjoms 5 A4 formāta lapas. Apkopojumā jāietver sekojošie punkti:
1. Kopsavilkums. Vienā rindkopā no 230–250 vārdiem jābūt kodolīgiem un uztverami izklāstītiem.
2. Darba mērķim, kā arī apkopotiem darbā iegūtiem rezultātiem un secinājumiem.
3. Atslēgas vārdi. Ne vairāk kā pieci
4. Ievads. Izklāstīts pētījumu mērķis, apjoms un novitāte un tās saistība ar citiem zinātniskā literatūrā pieejamiem pētījumiem tajā pašā jomā.
5. Materiāli un metodes. Atspoguļo detalizēti eksperimentos izmantojamos materiālus, sniedz eksperimentu shēmu, izmantojamās metodes kvalitātes parametru noteikšanai.
6. Rezultāti un diskusija. Eksperimentos iegūtos rezultātus jānorāda teksta, tabulas vai attēlu veidā. Jāveic datu analīzi, atspoguļojot to ticamību. Jānodrošina rezultātu interpretācija un paplašināta analīze, kā arī iegūto datu salīdzinājums ar līdzīgiem, kas publicēti.
7. Secinājumi. Izriet no iegūtajiem rezultātiem un diskusijās.

8. Literatūras saraksts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošās ieskaites vērtējumu veido kontroldarba, publiski aizstāvētas prezentācijas un rakstiskā darba (publikācijas) vērtējums, aprēķinot vidējo aritmētisko vērtību. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% jautājumu atbildēti pareizi. Prezentāciju un rakstisko darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Nicoli, M.C. (Ed.). (2012). Shelf Life Assessment of Food (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.llu.lv/10.1201/b11871
2. Dar, B.N., Shah, M.A., & Mir, S.A. (Eds.). (2022). Shelf Life and Food Safety (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.llu.lv/10.1201/9781003091677

3. Shen, C. Zhang, Y. (2023) Food Microbiology Laboratory for the Food Science Student : a practical approach / Second edition. Cham : Springer International Publishing, [2023] xviii, 160 lpp. ISBN 9783031261961

Papildliteratūra

Ćirković Veličković, T., Gavrović-Jankulović, M. (2014) Food allergens: biochemistry and molecular nutrition / New York : Springer, [2014] xiii, 208 lpp. Food microbiology and food safety . ISBN 9781493908400

Periodika un citi informācijas avoti

www.likumi.lv
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en
http://pmp.arserrc.gov/PMPOnline.aspx
http://sssp.dtuaqua.dk/Download.aspx

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskas maģistra studiju programmas “Pārtikas zinātne” studentiem.