Kursa kods PārZ6001

Kredītpunkti 3

Pārtikas piedevu pielietojums

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi5006, Dabas vielu ķīmija

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti gūst zināšanas par pārtikas piedevu lietošanas mērķiem un funkcijām pārtikas produktos, to lietošanu reglamentējošiem dokumentiem. Iepazīstas ar galvenajām piedevu grupām, biežāk lietotām vielām, to izcelsmi un novērtējumu. Apgūst piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamā riska izvērtēšanas principus un pārtikas piedevu pielietojumu pārtikas nozarē, analizējot atsevišķu pārtikas piedevu ietekmi uz produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskās zināšanas par pārtikas piedevu ietekmi uz pārtikas produktu īpašībām un cilvēka veselību,
pārtikas piedevu apriti reglamentējošos normatīvos aktus - praktiskie darbi, semināri.
Praktiskās zināšanas un prasmes analizēt un izvērtēt pārtikas piedevu sastāvu, pielietošanas iespējas, to iespējamo iedarbību, orientēties normatīvajos aktos, kuras saistošas pārtikas piedevu apritē iesaistītajiem dalībniekiem – patstāvīgais darbs.

Kompetences izvērtēt un argumentēt nepieciešamību pievienot noteiktai pārtikas produktu grupai atļautās pārtikas piedevas - patstāvīgais darbs un ieskaites darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa struktūra. Pārtikas piedevu lietošanas mērķi, funkcijas un funkcionālās grupas (1h lekcija).
2. Pārtikas piedevu lietošanu reglamentējošā likumdošana, to analīze (2h lekcija, 2h seminārs).
3. Pārtikas piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamais risks (2h lekcija).
4. Konservanti un antioksidanti, to izvērtējums. Biežāk lietoto konservantu raksturojums (2h lekcija).
5. Pārtikas piedevas produktu garšas īpašību pilnveidei: garšas pastiprinātāji, saldinātāji, skābuma regulētāji (2h lekcija; 2h praktiskais darbs).
6. Saldinātāju pielietojums cukura aizstāšanai, ieguvumi un nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi (1h lekcija).
7. Pārtikas piedevas produktu ārējā izskata pilnveidei (1h lekcija).
8. Krāsvielas, to salīdzinājums. Sintētisko krāsvielu drošības izvērtējums (1h lekcija).
9. Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai (2h seminārs).
10. Emulgātori, emulģēšanas funkcijas skaidrojums (2h lekcija). Emulgātoru lietošanas piemēri (2h praktiskais darbs).
11. Cietes, celulozes atvasinājumi, jūras aļģes un mikroorganismu producētie polisaharīdi - stabilizētāju izejvielas (1h lekcija).

12. Pārtikas piedevas tehnoloģisko procesu vadīšanai (1h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas šādi:
• sekmīgi sagatavots un aizstāvēts patstāvīgais darbs (50%);

• ieskaites darba vērtējums (50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošo patstāvīgais darbs tiek organizēts individuāli un/vai darba grupās, uzdodot šādus uzdevumus:
• patstāvīgi gatavoties semināru nodarbībām;
• gatavoties gala pārbaudījumam;
• studēt ar kursa tēmām saistītu literatūru;

• izstrādāt patstāvīgo darbu un publiski prezentēt rezultātus studējošo auditorijai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs, dalība visos praktiskajos darbos un semināros. Rakstiskais ieskaites darbs, kas ietver atvērta un slēgta veida jautājumus, situācijas risinājumu un likumdošanas normatīvo aktu lietojuma izpratni konkrēta uzdevuma risināšanā.

Obligātā literatūra

1. Ozola L. Pārtikas piedevas. - Rīga: NEO, 2003. - 112 lpp.
2. Natural food additives, ingredients and flavourings / edited by David Baines and Richard Seal. Oxford; Philadelphia, PA: Woodhead Pub., 2012. - 460 p.
3. Food Additives/ edited by A.Branen, P.Davidson, S.Salminen, J. Thorgate III - 2nd ed., rev. and expanded. - New York, Basel: Marcel Decker, Inc., 2002. - 938 p.

4. Sweeteners. Leatherhead: Leatherhead Publishing; Oxford: Blackwell Publishing, 2007., 304 p.

Papildliteratūra

1. Food Colorants. Chemical and Functional Properties. Edited by C.Socaciu. Boca Raton: CRC Press, 2008. – 633 p.
2. Natural colourants: Science and technology/edited by G.Lauro, F.Francis. - New York; Marcel Dekker, Inc., 2000. - 336 p.

3. Food chemistry/ edited by H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle. Berlin: Springer, 2009., 1070 p.

Periodika un citi informācijas avoti

www.efsa.europa.eu
http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv
https://ec.europa.eu/food/safety_en https://www.zm.gov.lv/partika/

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/normativie-akti?nid=2092

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas “Pārtikas zinātne” pilna laika studējošajiem.