Kursa kods PārZ5036

Kredītpunkti 6

Pārtikas dizains

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par pārtikas dizainu, tā nozīmi jaunu produktu ražošanas posmos (no izejvielas līdz veikala plauktam), radot inovatīvus risinājumus jaunu pārtikas produktu ražošanā un izpētē. Pielietojot zināšanas par dizaina elementiem un metodoloģiju, tiek ģenerētas idejas atbilstoši jaunākajām zinātniskajām atziņām un tendencēm pārtikas nozarē, plānoti tehnoloģiskie risinājumi un kvalitātes pārbaudes prototipiem, izmantojot patērētāju testus. Kursa mērķis ir padziļināt studentu zināšanas, kā arī pilnveidot prasmes un kompetences par dizaina elementus un metodoloģiju izmantošanu jaunu produktu izstrādes procesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par pārtikas produktu dizainu, tā pamatelementiem un izmantošanu jaunu produktu izstrādē, patērētāju vēlmju noskaidrošanai un mārketinga komunikācijas rīku izmantošanai – praktiskie darbi, mājas darbs Nr.1 un eksāmena teorētiskā daļa.
Prot izmantot radošās domāšanas metodes pārtikas dizaina izstrādē un apzināt patērētāju viedokļa noskaidrošanas metodes. Prot izmantot marketinga komunikācijas rīkus jauno produktu komercializēšanai. –laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības un mājas darbs Nr. 2 un Nr.3.

Spēj izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas, patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pārtikas dizaina praktisku izmantošanu – mājas darbs Nr.3, praktiskās nodarbības un eksāmena praktiskā daļa.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas dizains un tā ieguldījums pārtikas produktu attīstībā (lekcija – 1 h) Produktu sensorās īpašības (krāsa, forma, izmērs, struktūra, konsistence, aromāts) kā pārtikas dizaina elementi (lekcija – 3h, laboratorijas darbi 3 h).
2. Radošās domāšanas metodes pārtikas dizaina izstrādē. Ideju izvērtēšana, izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes un atlase. Mājas darbs Nr. 1. Iegūto ideju apraksts un izvērtēšanas rezultātu kopsavilkums. Argumentēta diskusija par iegūto ideju izvērtēšanas rezultātiem (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2 h, seminārs – 2h).
3. Patērētāju vēlmju, vajadzību un ieguvumu identifikācija. Dažādu sensoro metožu izmantošana produktu sensorajai novērtēšanai (līnijskala, hedoniskā skala, CATA, RATA, Just about Right, Mapping/Napping u.c.). Emocijas jaunu produktu radīšanā un izvēlē. (lekcija – 3 h, praktiskie darbi – 5h)
4. Produkta arhitektūra un koncepta izstrāde. Prototipēšanas tehnika un izmantotās metodes un izveides stadijas (lekcija –1 h, praktiskais darbs – 2 h). Sensorās vērtēšanas organizēšanas pamatprincipi (metodes izvēle, vērtētāju atlase, vērtēšanas vieta u.c.). Sensorās norādes, kā informācijas sniedzējs patērētājam. Prototipa izstrāde, pilnveide un novērtēšana (lekcija – 4 h, praktiskais darbs – 3h laboratorijas darbi – 3 h) Mājas darbs Nr.2. Produkta dizaina koncepta izstrāde.
5. Prototipu testēšanas rezultātu apkopošana un analizēšanas metodika. Kritikas uzņemšanas un izmantošanas prasmes pilnveide diskusiju seminārā par prototipu dizaina konceptu (Seminārs – 2h).
6. Integrētā mārketinga komunikācija (sociālie tīkli, e-marketings, blogeri, influceri, u.c.) (lekcija – 4h, praktiskie darbi – 1h)
7. Mārketinga aktivitātes. Jaunu produktu pārdošanas veicināšanas pasākumu izstrāde Pārdošanas pasākumu plānošana un kalendāra izstrāde. (lekcijas – 5h, praktiskie darbi – 1h). Mājas darbs Nr.3. Pārdošanas pasākumu kalendāra izstrāde atbilstoši produkta dizaina konceptam.

8. SVID analīze – produkta dizaina koncepta kontekstā un patstāvīgā darba prezentācija (seminārs – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, kura vērtējumu veidojas sekojoši:
• Jāapmeklē vismaz 80% no lekcijām, laboratorijas praktiskajiem darbiem un semināriem (20%);
• Jānostrādā laboratorijas darbi, jāizstrādā praktiskie darbi un jāprezentē 3 mājas darbi (25%);
• Sekmīgi jāuzraksta eksāmena tests par teoriju (20%).

• Jāizstrādā un jāprezentē patstāvīgais darbs – dizaina koncepts vienam produktam (35%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – 3 mājas darbu izstrāde un prezentācija (max 5 slaidi) semināros: 1. iegūto ideju apraksts un izvērtēšanas rezultātu kopsavilkums;
2. produkta dizaina koncepta izstrāde; 3. pārdošanas pasākumu kalendāra izstrāde atbilstoši produkta dizaina konceptam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme veidojas kā vidējā aritmētiskā no mājas darbu, patstāvīgā darba prezentācijas un eksāmena testa atzīmes.
Mājas darbs tiek ieskaitīts un novērtēts ar atzīmi, kad students ir sagatavojis prezentāciju un piedalījies diskusiju seminārā.
Patstāvīgais darbs ir produkta dizaina koncepta prezentācija.

Eksāmena tests ir sekmīgi uzrakstīts, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. Baran R. J., Galka R. J. Customer relationship management: The foundation of contemporary marketing strategy. Second edition. New York, London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 449 p.
2. Moskowitz H. R., Beckley J. H., Resurreccion A.V. Sensory and consumer research in food product design and development. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2006. 358 p.
3. Innovation in food engineering [elektroniskais resurss] : new techniques and products. Eedited by M. L. Passos, C. P. Ribeiro. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2010. 721 p. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9781420086072. E-grāmata. Pieejama LLU tīklā ar LLU IS (e-studiju) parolēm: http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420086072
4. Handbook of research on innovation and entrepreneurship. Edited by D. B. Audretsch ... et al. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2011. 510 p. ISBN 9781848440876
5. Consumer-led food product development. Edited by H. MacFie. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton etc.: CRC Press, 2007. 613 p.
6. Fuller G. W. New Food Product Development: From Concept to Marketplace. Third Edition. Boca Raton: CRC Press, 2016. 508 p.

Papildliteratūra

1. Ebster C., Garaus M. Store design and visual merchandising: Creating store space that encourages buying. New York, NY: Business Expert Press, 2011.
2. Strautniece E. Pārtikas produktu sensorā novērtēšana. LLU, PTF. Jelgava, 2004. 88 lpp.
3. Dent A., Sherr L. Product design. London: Thames & Hudson, 2014. 208 p. ISBN 9780500291290
4. Innovation in healthy and functional foods. Edited by D. Ghosh ... etc. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis, 2013 598 p. E-grāmata
pieejama tiešsaistē LLU tīklā ar LLU IS lietotājkontu (e-studiju parole): http://www.crcnetbase.com.ezproxy.llu.lv/doi/book/10.1201/b13022.

Periodika un citi informācijas avoti

Food Quality and Preference. ISSN: 0950-3293. Žurnāls piejams LLU tīklā ar LLU IS (e-studiju) parolēm: https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-preference
Food Research International. ISSN: 0963-9969. Žurnāls piejams LLU tīklā ar LLU IS (e-studiju) parolēm: https://www.journals.elsevier.com/food-research-international
Food Chemistry. ISSN: 0308-8146. Žurnāls piejams LLU tīklā ar LLU IS (e-studiju) parolēm: https://www.journals.elsevier.com/food-chemistry
Current Opinion in Food Science. ISSN: 2214-7993. Žurnāls piejams LLU tīklā ar LLU IS (e-studiju) parolēm: https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-food-science
Latvijas investīciju un attīstības centrs. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā Pārtikas zinātne 2.semestrī.