Kursa kods PārZ5032

Kredītpunkti 3

Uzturs

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studējošie iegūst zināšanas par uzturu un tā nozīmi veselības saglabāšanā; izprot uzturzinātnes saistību ar pārtikas rūpniecības nozari; gūst ieskatu par aktuālām problēmām un attīstības tendencēm uzturzinātnē; izprot uztura lomu indivīda veselības nodrošināšanā; veido un pamato savu viedokli dažādos uztura jautājumos, saistībā ar jaunu produktu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- izprot uztura nozīmi veselības saglabāšanā,
- zina jaunākās uztura tendences,
- izprot uzturzinātnes saistību ar pārtikas rūpniecības nozari (Kontroldarbs)
Prasmes
- analizē un izvērtē zinātnisko literatūru uzturzinātnē,
- pamatot un argumentēt savu viedokli dažādos uztura jautājumos. (1. praktiskais darbs)
Kompetences:

- spēj saistīt uztura nozīmi indivīda veselības nodrošināšanā ar jaunu produktu ražošanas nepieciešamību. (2. praktiskais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzturs/uzturzinātne, saistība ar citām zinātnēm (2 lekcijas)
2. Prioritāte – veselīgs uzturs (2 lekcija)
3. Patērētājs – produkts – marketings – veselīga uztura izvēle (1 lekcija)
4. Studentu prezentācijas par jauna produkta (par pamatu ņemot maģistra darba tēmu) izstrādes nepieciešamību no uzturzinātnes viedokļa. Diskusija (2 semināri)
5. Malnutrīcijas problēma pasaulē un Eiropā (1 lekcija)
6. Aptaukošanās – izaicinājumi un risinājumi (1 lekcija)
7. Diabēts – tendences un problēmas risinājumi (1 lekcija)
8. Olbaltumvielu diētas, paaugstināts olbaltumvielu patēriņš – par un pret (1 lekcija)
9. Vegānisms kā modes tendence (1 lekcija)
10. Uztura jautājumu risinājumi Latvijā. Analīze (1 lekcija)
11. Studentu prezentācijas: padziļināts zinātniskās literatūras pētījums par aktuālu problēmu uzturzinātnē pēc studenta izvēles. Diskusija (2 semināri)
12. Studentu prezentācijas: padziļināts zinātniskās literatūras pētījums par aktuālu problēmu uzturzinātnē pēc studenta izvēles. Diskusija (2 semināri)
13. Uzturs un ģenētika (2 lekcijas)
14. Personalizēts uzturs (2 lekcijas)
15. Uzturs un saslimšanas (sirds un asinsvadu, ļaundabīgie audzēji) (1 lekcija un 2 semināri)

Kontroldarbs par visu kursā apgūto (1 h))

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Sekmīgi aizstāv divus praktiskos darbus (Microsoft PowerPoint prezentācijas), atspoguļojot savas iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences kursa ietvaros. Vērtējums nav zemāks par “4” (gandrīz viduvēji).
- Sekmīgi uzrakstīts viens kontroldarbs kursa noslēgumā. Vērtējums nav zemāks par “4” (gandrīz viduvēji).

- Dalība semināros nav mazāka par 75%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu īstenošanai ir nepieciešama piekļuve pie zinātniskajām datu bāzēm (EBSCO, SCOPUS vai Web of Science), tiek veikta zinātnisko rakstu meklēšana, analīze un iegūto rezultātu apkopošana..
1 praktiskais darbs paredz jauna produkta izstrādes pamatojumu no uzturzinātnes viedokļa, atklājot problemātiku. PowerPoint prezentācijas sagatavošana.

2. praktiskais darbs ir padziļināts zinātniskās literatūras pētījums par aktuālu problēmu uzturzinātnē pēc studenta izvēles. PowerPoint prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi (akumulējošais vērtējums semestra laikā).
Studiju kursa rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā. Studiju kurss ir uzskatāms par nokārtoto, ja kopējais vērtējums nav zemāks par “4” (gandrīz viduvēji).
Vērtējums veidojas no:
• 35% - 1. praktiskā darba vērtējums.
• 35% - 2. Praktiskā darba vērtējums.

• 30% - kontroldarba vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Gropper, S.S., Smith, J.L., Carr, T.P. Advanced nutrition and human metabolism. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2017. -583 lpp.
2. Nutrition through the life cycle.J.E. Brown, et al. 6th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. -590 lpp.
3. Analysis in Nutrition Research: principles of statistical methodology and interpretation of the results / edited by George Pouni. London: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2018. – 391 lpp.
4. Bender, D.A. Introduction to nutrition and metabolism. 5th edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. -404 p.

5. Essentials of Human Nutrition. Edited by: J. Mann, A.S. Truswell, Edition 4th ed. Oxford: Oxford University Press. 2012. 695 p.
E-Book 2002.g. izdevums pieejams LLU tīklā Datubāsē EBSCO eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=130795&site=ehost-live

Papildliteratūra

1. Food Neophobia: behavioural and biological influences. Edited by Steve Reilly. Duxford, United Kingdom: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2018. -399 pp.
2. Bender, D.A. Introduction to nutrition and metabolism. 5th edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. -404 p.
3. Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics. Edited by: M. Holdsworth, A. Madden, J. Webster-Gandy. Oxford: OUP Oxford, 200612. E-Book izdevums pieejams LLU tīklā Datubāsē EBSCO eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=678241&site=ehost-live

4. Encyclopedia of food sciences and nutrition /editor-in-chief Benjamin Caballero; editors Luiz C. Trugo, Paul M. Finglas. Amsterdam etc.: Academic Press, 2003. Vol. 1-10.

Periodika un citi informācijas avoti

Zinātniskie raksti no zinātniskajām datu bāzēm EBSCO, SCOPUS, Web of Science

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā Maģistra studiju programmā “Pārtikas zinātne”