Kursa kods PārZ5028

Kredītpunkti 3

Alternatīvie procesi

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ5021, Pārtikas likumdošana

Kursa anotācija

Studenti apgūst alternatīvo metožu pamatprincipus un lietošanas iespējas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai. Produktu apstrāde augstā spiedienā. Pārtikas produktu apstarošana. Augstsprieguma strāvas impulsu lietošanas iespējas. Procesi pārtikas produktu virsmas apstrādei – intensīvs gaismas, ultravioletais vai infrasarkanais starojums. Produktu apstrāde tiešā elektromagnētiskajā laukā. Membrānu procesi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par alternatīvo procesu pamatprincipiem, to nozīmi pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā. Kontroldarbs.
Prasmes kritiski analizēt procesa pielietošanas iespējas, sagatavot un prezentēt informatīvu materiālu par alternatīvām pārtikas produktu apstrādes metodēm. Prezentācija par eksperimentālā darba plānu un tā realizēšana.
Kompetences - argumentēt un izskaidrot dažādu metožu priekšrocības un trūkumus. Zinātniskā raksta manuskripts un recenzija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas.
1. Jaunu tehnoloģiju attīstības virzieni pārtikas nozarē. Jaunās tehnoloģijas no likumdošanas un higiēnas viedokļa. Produktu apstrāde augstā spiedienā - tehnoloģijas būtība un iekārtas, ietekme uz produktiem, mikroorganismiem un fermentiem. Produktu apstrāde tiešā elektromagnētiskā lauka iedarbībā – dielektriskā sildīšana, mikroviļņi, ultraskaņa. Mūsdienīgas kaltēšanas metodes. Jaunākās tehnoloģijas dzesēšanas un saldēšanas procesu intensifikācijai. Alternatīvās tehnoloģijas pārtikas produktu uzglabāšanas laika pagarināšanai. Jaunākie sasniegumi pārtikas produktu alternatīvajā apstrādē. (3 h)
2. Pārtikas produktu apstarošana. Saistītā likumdošana. Pārtikas produktu apstarošanas ietekme uz produktu uzturvērtību. Procesi pārtikas produktu virsmas apstrādei – intensīvs gaismas, ultravioletais vai infrasarkanais starojums. Jaunas membrānu procesu pielietošanas iespējas. Minimālā pārtikas produktu apstrāde. (3 h)
3. Kontroldarbs (1 h)

Semināri
1. Seminārs – prezentācija par pētījuma eksperimentālo plānu (izvēlētās apstrādes metodes raksturojums, novērtēšanas kritēriju atlase un metožu raksturojums, pētījuma shēma). (2 h)
2. Seminārs – prezentācija par eksperimentālā darba rezultātiem. (3 h)

Laboratorijas darbi
Eksperimentālais darbs laboratorijā. (12 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējoša eksāmena vērtējuma ieguvei studentam jāpiedalās praktiskajās nodarbībās, sekmīgi jāuzraksta teorijas kontroldarbs, jāsagatavo un publiski jāaizstāv prezentācijas par eksperimentālā darba plānu un darba rezultātiem, jāiesniedz zinātniskā raksta manuskripts un recenzija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāsagatavo eksperimentālā darba plāns, jāveic eksperimentālais darbs laboratorijā, jāsagatavo un jāprezentē zinātniskā raksta manuskripts.

Obligātā literatūra

1. Galoburda R., Rakčejeva T. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. – 92 lpp.
2. Emerging Technologies for Food Processing. Ed. by Da-Wen Sun. Elsevier, 2005, 771 p.
3. Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and practice. Woodhead Publishing, CRC Press, 2009. – 913 p.

Papildliteratūra

1. Balasubramaniam V.M., Barbosa-Cánovas G. V., Lelieveld H. L.M. (2016) High Pressure Processing of Food: Principles, Technology and Applications. New York, NY: Springer Verlag, 762 p.
2. Food Science and Technology (2017) Ed. by G. Campbell-Platt. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 564 p.
3. Toledo R. T., Singh R. K., Kong F. (2018) Fundamentals of Food Process Engineering. Cham: Springer International Publishing. 449 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Science Direct datubāze (www.sciencedirect.com)
2. Wiley Online Journals datubāze

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF maģistrantūras studiju programmas “Pārtikas zinātne”.