Kursa kods PārZ5021

Kredītpunkti 3

Pārtikas likumdošana

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par svarīgākajiem likumdošanas aktiem, kas regulē pārtikas apriti Latvijā un ES, un kas ir saistoši pārtikas ražošanas uzņēmumiem un kontrolējošām organizācijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina pārtikas nozares nozīmīgākos likumdošanas aktus un prot atrast nepieciešamo informāciju (kontroldarbs; praktiskie darbi)
2. Pārzina dažādas ar pārtikas likumdošanu saistītas datu bāzes, informācijas katalogus (praktiskie darbi)
3. Spēj analizēt likumdošnas aktus un māk orientēties būtiskākos jautājumos – 1. patstāvīgais darbs.
4. Spēj vērtēt un analizēt pārtikas produkta marķējumu un izvērtēt informāciju – 2. patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Likumošana Latvijā un Eiropā. Pārtikas likumdošanas funkcijas, klasifikācija un izstrāde. (Lekcija -1).
2. Nozīmīgākie pārtikas apriti regulējošie tiesību akti - Pārtikas aprites uzraudzības likums, ES regula 178/2002 (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
3. EFSA darbība un atbildības joma. RASFF sistēma un tās nozīme pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā (Lekcija -1; praktiskie darbi - 2)
4. Likumdošana attiecībā uz pārtikas piedevām, ģenētiski modificētu pārtiku, jauno pārtiku (Lekcija - 2; praktiskie darbi - 1).
5. Uztura bagātinātāji, pārtikas aromatizētāji, fermenti, ekstrakcijas škīdinātāji (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
6. Likumdošanas prasības saistībā ar higiēnu pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos. (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
7. Pārtikas ķīmiskais piesārņojums – dzīvnieku valsts produkti (hormoni, veterinārie medikamenti utt.); augu valsts produkti (mikotoksīni, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, nitrāti, metāli utt) (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
8. Standarti pārtikas nozarē (BRC, ISO 22000, Halal, Košera etc.) (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
9. Pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskā lauksaimniecība un produktu ražošana (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
10. Prasības pārtikas kontakta materiāliem (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1).
11. Pārtikas produktu marķēšanas nosacījumi (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
12. Uzturvērtības un veselīguma norādes (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
13. Likumdošana par uzturu specifiskām grupām (regula (EU) No 609/2013) (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
14. Likumdošana, kas saistīta ar konkrētiem pārtikas produktiem vai specifiskiem jautājumiem (Praktiskie darbi - 2).
15. Pārtikas apriti kontrolējošās institūcijas un ar tām saistītie tiesību akti, patērētāju interrešu aizsardzība (Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)
16. Pārtikas viltojumi(Lekcija -1; praktiskie darbi - 1)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, sekmīgi prezentēta izvēlēta tēma, izstrādāts marķējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Students individuāli prezentē noteiktu tēmu, kuras ietvaros tiek parādīta likumdošanas nozīme, būtiskākie Latvijas un Eiropas likumdošanas akti noteiktajā jomā, uzdevums pārējiem kursa biedriem Darbs jāprezentē nodarbību laikā.
2. Marķējuma izstrāde patstāvīgi izvēloties produktu, excel formātā jāiesniedz uzturvērtības aprēķins un jāizveido marķējums ar visu nepieciešamo informāciju. Darbs jāprezentē nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursu students nokārto (ieskaite), ja apmeklēti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, sekmīgi prezentēta izvēlēta tēma, izstrādāts marķējums

Obligātā literatūra

Latvijas likumdošana / Latvian law - http://www.likumi.lv
Eiropas Savienības likumdošana / EU law - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Pārtikas likumdošana / EU law http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/principles/index_en.htm

Papildliteratūra

EFSA http://www.efsa.europa.eu/
Standartizācijas organizācija / International standardization organization - http://www.iso.org;
Latvijas standarti / Latvian standards http://www.lvs.lv
Codex Alimentarius http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
Pārtikas marķējums / Food labeling https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
Veselīguma un uztura norādes / Health and nutrition claims https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims_en
http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvelne/normativie_akti/mk_noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Vēstnesis ISSN 1407-0391
DOOR datubāze http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=lv
Jaunās pārtikas katalogs / Novel Food Catalogue,https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en
Ģenētiski modificēto organismu reģistrs / Genetically Modified Organisms
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm

Piezīmes

Pārtikas zinātne, maģistra studiju programma