Kursa kods PārZ5011

Kredītpunkti 3

Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis: nodrošināt iespējas studentiem iegūt zināšanas par bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanu un kvalitāti.
Kursa uzdevumi:
1) sekmēt studentu izpratni par bioloģiskās lauksaimniecības izejvielu ieguves īpatnībām;
2) iepazīt bioloģiskā lauksaimniecībā iegūto dzīvnieku un augu valsts izejvielu pārstrādes nosacījumus;
3) iepazīt atļauto ražošanas palīglīdzekļu, pārtikas piedevu un pārtikas procesu raksturojumu;
4) iepazīt bioloģiskās lauksaimniecības produkta marķēšanas noteikumus un informāciju marķējumā;

5) novērtēt bioloģiskās lauksaimniecības izejvielu un produkta drošuma un nekaitīguma aspektus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1) izprot bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūto produktu ražošanas procesu un kvalitātes novērtējumu.
Prasmes:
2) analizēt un atrast galvenās atšķirības bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām;
3) analizēt un vērtēt būtiskākās atšķirības bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūto dzīvnieku un augu valsts izejvielu pārstrādes nosacījumus;
4) atrast svarīgākās atšķirības starp bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā atļautiem ražošanas palīglīdzekļiem un pārtikas piedevām.
Kompetences:

5) studenti, analizējot būtiskās atšķirības bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā iegūtam pārtikas produktam, un, vērtējot to uzturvērtību, drošuma un nekaitīguma aspektus, spēj pamatot savu izvēli, dodot priekšroku konkrētajai saimniekošanas metodei.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Bioloģiskās lauksaimniecības kā saimniekošanas veida raksturojums, attīstības perspektīvas un situācija Latvijā. L2
2. Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu ieguvi reglamentējošā likumdošana, tās īss raksturojums. Bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas metožu un pārtikas produktu ieguves salīdzinājums ar konvencionālajā lauksaimniecībā praktizēto, būtiskās atšķirības. L2
3. Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūto dzīvnieku valsts izejvielu: piena, gaļas, olu pārstrādes nosacījumi, iespējas Latvijā. L2
4. Bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanā pielietojamo pārstrādes procesu un režīmu raksturojums. Bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku valsts pārtikas produktu ražošanā atļauto pārtikas piedevu un ražošanas palīglīdzekļu raksturojums, izmantošanas mērķis un funkcijas pārtikas produktos. L4
5. Bioloģiskās lauksaimniecības augu valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanā pielietojamo pārstrādes procesu un režīmu raksturojums. L2
6. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu iepakošanas veidi, materiālu raksturojums. Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu preču zīmes ES un Latvijā. L2
7. Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu veselīgums un drošums. L2
Praktiskie darbi:
1. praktiskais darbs. Bioloģiskā lauksaimniecība Latvija, trūkumi un priekšrocības, iespējas un draudi.
2. praktiskais darbs. Bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas metožu salīdzinājums ar konvencionālajā lauksaimniecībā praktizēto, būtiskāko atšķirību noteikšana.
3. praktiskais darbs. Bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā iegūto dzīvnieku valsts izejvielu kvalitātes salīdzinājums, trūkumi un priekšrocības. 1. starppārbaudījums.
4. praktiskais darbs. Bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku valsts pārtikas produktu ražošanā pielietojamo pārstrādes procesu un režīmu salīdzinājums ar konvencionālajā lauksaimniecībā esošiem.
5. praktiskais darbs. Bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku valsts pārtikas produktu ražošanā atļauto pārtikas piedevu salīdzinājums ar konvencionālajā lauksaimniecībā atļautiem.
6. praktiskais darbs. Bioloģiskās lauksaimniecības augu valsts pārtikas produktu ražošanā atļauto pārstrādes procesu un ražošanas palīglīdzekļu salīdzinājums ar atļautajiem. Bioloģiskās lauksaimniecības augu valsts pārtikas produktu ražošanas nosacījumi un iespējas Latvijā. 2. starppārbaudījums.
7. praktiskais darbs. Bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo iepakošanas materiālu raksturojums, trūkumu un priekšrocību novērtējums, salīdzinājums ar konvencionālajā lauksaimniecībā esošiem.

8. praktiskais darbs. Konkrēta pārtikas produkta (iegūta bioloģiskā lauksaimniecībā) ķīmiskā sastāva, veselīguma un drošuma aspektu novērtējums un salīdzinājums ar konvencionālajā lauksaimniecībā iegūto. Prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Studentiem ir sekmīgi jānokārto 2 starppārbaudījumi, jāprezentē izvēlētais bioloģiskās lauksaimniecības produkts un sekmīgi jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošo pastāvīgais darbs tiek organizēts individuālu un/vai darba grupās, uzdodot šādus uzdevumus: pastāvīgi gatavoties praktisko darbu nodarbībām, starppārbaudījumiem (2), gala pārbaudījumam; sagatavot prezentāciju par bioloģiskās lauksaimniecības izejvielu ieguves un pārstrādes nosacījumiem, galvenajām atšķirībām starp konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūtiem produktiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu sasniegto rezultātu kopvērtējumu veido:
1) sekmīgi nokārtots 1. starppārbaudījums – rakstisks tests par bioloģisko produktu reglamentējošo likumdošanu – 20%;
2) sekmīgi nokārtots 2. starppārbaudījums – rakstisks tests par bioloģiskās pārtikas produktu ražošanas atšķirībām – 20%;
3) prezentācija: izvēlētā produkta raksturojums – 20%;

4) sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens – 40%.

Obligātā literatūra

1. Bavec, F., Bavec, M. (2006) Organic production and use of alternative c rops. CRC Press, 241 p.
2. Quality of organic vs. conventional food and effects on health (2011). Ed. D.Matt, E.Rembialkowska, A.Luik, E.Peetsmann, S.Pehme. Estonian University of Life Sciences, 1004 p.
3. Miguel Garcia, J., Teixeira, P. (2016) Organic versus conventional food: A comparison regarding food safety. Foods Reviews International, Volume 33, Isue 4, 424-446 pp.
4. Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2006. gada 10. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos.
5. Komisijas Regula (EK) 271/2010 (2010. gada 24. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus.
6. Komisijas Regula (EK) 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.
7. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskā lauksaimniecībā (2006). Monogrāfija. Sigulda: SIGRA, 296 lpp.

8. Organic cereals and pulses (2002). Ed. D.Younie, B.R.Taylor, J.P.Weelsh, J.M.Wilkinson. UK: Chalcombe, 178 p.

Papildliteratūra

1. Pārtikas piesārņojums (2004) PVD, Rīga, Pētniecības centrs, 64 lpp.
2. Ozola, L. (2003) Pārtikas piedevas. SIA NEO, Rīga, 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The World of Organic Agriculture 2016. – http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html
2. Organic-Europe http://www.organic-europe.net/home-europe.html
3. Latvijas Ekoprodukts – http://www.lbla.lv/

4. Bioloģiski http://www.biologiski.lv/ekoveikali-un-zemnieki-tirdzini

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore: Ida Jākobsone, LU Ķīmijas fakultātes asociētā profesore.