Kursa kods PārZ5010

Kredītpunkti 3

Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar pārtikas produktu mikrostruktūras un struktūrmehāniskajām īpašībām, to izmaiņām tehnoloģiskajos procesos, kā arī uzglabāšanas laikā. Studenti praktiski iepazīstas ar mikrostruktūras, viskozitātes un struktūras īpašību noteikšanas metodēm un veic iegūto datu analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par pārtikas produktu mikrostruktūru, struktūru un to īpašībām (sagatavotas prezentācijas semināriem);
• prasmes izvērtēt pārtikas produktu mikrostruktūru, struktūru un reoloģiskās īpašības, apkopot, interpretēt un prezentēt eksperimentālos datus (izpildīti laboratorijas darbi un prezentēti rezultāti);
• kompetence – spēja izvēlēties piemērotas analīžu metodes pārtikas mikrostruktūras, struktūras un reoloģisko īpašību novērtēšanai, un analizēt iegūtos rezultātus (sagatavots zinātniskā raksta manuskripts).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1.Pārtikas produktu reoloģisko īpašību raksturojums un nozīme tehnoloģiskajos procesos. Reoloģisko īpašību noteikšanas metodes (1 h).
2.Cietu produktu struktūras izmaiņas tehnoloģiskajos procesos un uzglabāšanas laikā (1 h).
3.Pārtikas produktu mikrostruktūras teorētiskie aspekti (1 h).
4.Pārtikas produktu mikrostruktūras noteikšanas metodes (1 h).
5.Zinātnisko rakstu gatavošanas un pētījuma eksperimentālo plānu un metodēm pamatprincipu prezentšana (2 h)
Laboratorijas darbi:
1.Izvēlētā pārtikas produkta paraugu sagatavošana anatomiskajiem griezumiem. Sagatavoto paraugu griešana ar mikrotomu. Sagatavoto paraugu mikroskopēšana (8 h).
2.Izvēlēta šķidra pārtikas produkta viskozitātes noteikšana ar reometru (4 h).
3.Cietu vai pusšķidru pārtikas produktu struktūras noteikšana ar struktūras analizatoru (4 h).

4.Eksperimentālā darba rezultātu publiska prezentācija (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošas ieskaites ieguvei maģistrantam jāpiedalās semināros un laboratorijas darbos, jāsagatavo zinātniskā raksta manuskripts, balstoties uz patstāvīgi izstrādāto pētījumu plānu un eksperimentāli iegūtajiem rezultātiem, un publiski jāaizstāv iegūtie rezultāti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāsagatavo eksperimentālā darba plāns un tā prezentācija, jāveic eksperimentālais darbs laboratorijā, jāsagatavo un jāprezentē zinātniskā raksta manuskripts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme veidojas kā vidējā atzīme no divām – viena par zinātniskā raksta manuskriptu un otra par eksperimentālo rezultātu prezentāciju.

Obligātā literatūra

1. Blija A., Galoburda R. Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. – 88 lpp.
2. Advances in Food Rheology and Its Applications. Editor J. Ahmed, associate editors P. Ptaszek, S. Basu. Duxford: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, 2017. – 497 p.
3. Food microstructure and its relationship with quality and stability / edited by S. Devahastin. Duxford, United Kingdom: Woodhead Publishing, Woodhead Publishing series in food science, technology and nutrition, 2017. – 283 p.
4. Texture in Food. Volume 1: Semi-solid Foods. Ed. by B. M. McKenna – Woodhead Publishing limited, 2003.- 425 p.
5. Texture in Food. Volume 2: Solid Foods. Ed. by D. Kilcast. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2004. – 537 p.

Papildliteratūra

1. Mezger T. G. Applied Rheology : with Joe Flow on rheology road / Thomas G. Mezger ; translation from the German version: Christiane Sprinz and Alison Green. 4th edition. Graz : Anton Paar, 2017. – 192 p.
2. Microstructure of Dairy Products. ed. by M. Mahmoud A.-R. El-Bakry, A.I Sanchez, B. M. Mehta. First edition. Hoboken, NJ: Wiley-Blakwell, 2018. – 382 p.
3. Russ J. C. Image analysis of food microstructure. Boca Raton : CRC Press, 2005. – 369 p. (e-book : PDF)
4. Ruzin S.E. Plant microtechnique and microscopy. New York Oxford, Oxford University Press, 1999. 322 p.
5. Russ J. C. Image Analysis of Food Microstructure. CRC PRESS, 2005. – 408 p.
6. Understanding and controlling the microstructure of complex foods. Ed. by D. J. McClements. CRC press - Woodhead Publishing Ltd., 2007. 772 p.
7. Bourne M. Food texture and viscosity. Food science and technology, International Series, Academic Press, 2002. – 427 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Science Direct datubāze (www.sciencedirect.com)
2. Wiley Online Journals datubāze
3. Journal of Food Engineering. Published by Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/02608774

Piezīmes

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas zinātnes maģistrantūras studiju programmas obligātajā daļā.